Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 10. ožujka 2020. godine, donosi
 
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar
  
na sljedećim radnim mjestima:
 
 1. Diplomirani knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
 2. Pomoćni knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme (1 godina) za rad u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
 3. Domar - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:
 1. Diplomirani/a knjižničar/ka
 2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:
 1. Pomoćni knjižničar:
 2. završena četverogodišnja srednja škola
 3. stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3:
 1. Domar:
 2. srednja stručna sprema (SSS), elektro-tehničkog ili tehničkog usmjerenja
 3. položen ispit za održavanje centralnog grijanja
 4. položen ispit za vozača motornog vozila („C“ ili „B“ kategorija)
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijava treba biti vlastoručno potpisana. Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata koji se prijavljuje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena u roku i na propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu. Poveznice na posebne propise su:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1968.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2863.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_39_742.html
 
Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za radno mjesto“, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. 
 
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Zadar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gradske knjižnice.
 
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
                                                                   Ravnateljica:
                                                                                             
Doroteja Kamber-Kontić


 
Objava, 11. ožujka 2020. godine