Poziv za zapošljavanje pripravnika - Galerija Klovićevi dvori

Na temelju članka 24. Statuta Javne ustanove Galerija Klovićevi dvori i Odluke Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske o Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g., ravnatelj Javne ustanove Galerija Klovićevi dvori objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
 
  1. Kustos/ica-dokumentarist/ica pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) humanističkih znanosti - smjer povijesti umjetnosti
  • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 
 
2. Muzejski/a tehničar/ka – pripravnik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)

Uvjeti:

- završena srednja škola (SSS) tehničkog smjera
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi — diploma fakulteta ili potvrda o završenom fakultetu odnosno svjedodžba završene srednje škole za radno mjesto pod točkom 2.
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • potvrda o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
  • dokaz o znanju stranog jezika, i to indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Galeriji Klovićevi dvori da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva - za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“.
 
Natječaj je otvoren od 16.11.2020. do 24.11.2020. g.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Galerije Klovićevi dvori www.gkd.hr  u zakonskom roku.
 
 
 
Galerija Klovićevi dvori
Antonio Picukarić, ravnatelj


 
Objava, 16.11.2020.