Natječaj za popunu radnog mjesta: Stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove - Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine, članka 31. i 46. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, Klasa: 612-04/20-01/0001, 2137/01-06/1-20-2 od 6.2.2020. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta: Stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove
jedan izvršitelj na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
 
Uvjeti: 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije,
 • 1 (jedna) godina iskustva na istovrsnim poslovima.
 
Posebni uvjeti: 
 • računalna i informacijska pismenost,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu,
 • profesionalnost, odgovornost, preciznost i pridržavanje vremenskih rokova,
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje.
 
Poželjno poznavanje proračunskog računovodstva.
 
Rok za podnošenje prijave:  2.3.2020. godine
 
Rok za obavještavanje o izboru: Kandidate koji nisu izabrani, Knjižnica o tome pismeno izvješćuje i vraća im dostavljenu dokumentaciju u roku od osam (8) dana od dana izbora.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
      -    Životopis,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.
           
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem intervjua.
           
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem intervjua.
           
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:         
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica
Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica

s naznakom ''za natječaj, Stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove“, zaključno do 2.3.2020. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                            Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec.Objava, 21.2.2020.