Natječaj za prijam u javnu službu - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, članka 9. i 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, i točke II. stavak 1. alineja 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u javnu službu


            1. Stručni savjetnik za pravne poslove  – 1 izvršitelj/ica.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene odsutne radnice, a do povratka odsutne radnice na rad.
Uvjeti:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – pravne struke
 
  • 3 godine radnog staža u struci
U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužan/a je, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima a uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se  sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).
Prijave se podnose najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u ˝Narodnim novinama˝.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom ˝ZA NATJEČAJ – Stručni savjetnik za pravne poslove˝

Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr u odjeljku Aktivnosti – Natječaji za radna mjesta, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.
 
 

 
 
Arheološki muzej u Splitu
                                                                                                            Ravnatelj
                                                                                                            dr. sc. Ante Jurčević

 
Objava, 7.10.2020.