Javni natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto arhivist - Državni arhiv u Karlovcu

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 112-01/19-01/0865, URBROJ: 532-06-02-02/6-20-02 od 14. siječnja 2020. godine, članka 10. Statuta Državnoga arhiva u Karlovcu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17,47/18,2/19,123/19), a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Karlovcu, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika na radno mjesto:

1) Arhivist u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03,198/03,105/04,174/04,46/07,45/09, 63/11, 94/13,139/13) - društvenog ili humanističkog smjera
- temeljna informatička osposobljenost i vještine
- poznavanje stranog jezika (njemački, engleski)
- položen stručni ispit  za zvanje arhivist odnosno obveza polaganja stručnog ispita za zvanje arhivist najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa,
- probni rad šest mjeseci
 
2) Arhivist u Odjelu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 98/03,105/04,174/04,46/07,45/09, 63/11,94/13,139/13,101/14,60/15,131/17) društvenog ili humanističkog smjera
- položen stručni ispit  za zvanje arhivist odnosno   obveza polaganja stručnog ispita za zvanje arhivist najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa,
- poznavanje uredskog poslovanja i sustava za upravljanje dokumentacijom
- poznavanje stranog jezika (njemački, engleski)
- temeljna informatička osposobljenost i vještine
- vozački ispit "B" kategorije
- probni rad šest mjeseci.
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj, vlastoručno potpisanu, s navedenim osobnim podacima podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze kojima dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o poznavanju stranog jezika i informatičkoj osposobljenosti (preslike svjedodžbi).
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
- preslik osobne iskaznice,
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od datuma objave javnog poziva),
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – u izvorniku,

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, osim uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju koje se podnosi u izvorniku, a izabrani kandidati će biti pozvani da dokumentaciju dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja Državni arhiv u Karlovcu pridržava pravo provesti testiranje/usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima. Ako kandidat ne pristupi navedenoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati su izričito suglasni da Državni arhiv u Karlovcu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka po javnom natječaju sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Arhiva, u svrhu obavještavanja o rezultatima javnog poziva.
 
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac, s naznakom: "Za javni natječaj za radno mjesto _____________________________________ „(navesti naziv radnog mjesta).
 
Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Karlovcu
 
 
R a v n a t e lj i c a:
Davorka Janković Škrtić, dipl. iur
.


 
Objava, 13.2.2020.