Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva za Međimurje

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19) te članaka 17. i 18. Statuta Državnog arhiva za Međimurje raspisuje se


NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva za Međimurje

Uvjeti:
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studiji
 • prijedlog programa rada
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
 • položen stručni ispit iz arhivske struke
 • isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (m/ž) prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). 
Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Uz prijavu kandidati (m/ž) su dužni priložiti:
 • životopis
 • diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)
 • domovnica (preslika)
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva za Međimurje u narednom četverogodišnjem razdoblju
 • dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana)
 • dokaz da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)
 • popis stručnih i/ili znanstvenih radova
 
Na temelju čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu za Međimurje na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova, s naznakomNatječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatima natječaja kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Državni arhiv za Međimurje 
Objava, 20.11.2020.