Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Državnog arhiva u Osijeku

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19) te članaka 17.-19. Statuta Državnog arhiva u Osijeku raspisuje se
 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Osijeku.

 
Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
– položen stručni ispit iz arhivske struke
– odlikovanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
– predložen program rada

Za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (m/ž) prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te ju je potrebno vlastoručno potpisati.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Uz prijavu kandidati (m/ž) su dužni priložiti:
– životopis s podacima o radnom iskustvu
– diplomu (izvornik ili ovjerena preslika)
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)
– domovnicu (preslika ili elektronički zapis iz knjige državljana)
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Osijeku u narednom četverogodišnjem razdoblju
– dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana i preslike ugovora o radu/rješenja)
– dokaz da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom).

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu:
Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek,
s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Državnog arhiva u Osijeku – ne otvarati"
O rezultatima izbora kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
 
Objava, 2.12.2020.