Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu kustos/ica - Muzej Mimara

Na temelju članka 27. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja iz nadležnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. g., te Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g., od
12. studenog 2020. g., ravnateljica Javne ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara – Muzej Mimara objavljuje
 
JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2020. g.
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje


1. Kustos/ica-pripravnik/ca - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
 
Uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kojim se stekao akademski naziv
magistar/magistra povijesti umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni diplomski studij,
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma fakulteta ili potvrda o završenom fakultetu,
- osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu ili domovnica
- potvrda o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
- dokaz o znanju stranog jezika, i to indeks fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
U skladu s Uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju Mimara da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama i u biltenu Hrvatskog zavoda na adresu: Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva – kustos.
Natječaj je otvoren od 13. 11. do 23. 11. 2020. g.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete bit će pozvani na kratki razgovor.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude
Topić Mimara - Muzej Mimara
mr. sc. Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica
Objava, 13.11.2020.