Povijesna naselja - Općina Sisak, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu

Povijesna naselja - Općina Sisak, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja stradalih u ratu, Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1996. - str. 67, fotografije 64, kartografskih prikaza 25                   
                 
Sadržaj: Uvod, kratak pregled povijesti sisačkoga kraja, osvrt na literaturu; Katalog podataka za 21 naselje sistematiziranih u grupe: opći podaci, povijesni podaci, pravni status, posebno zaštićeni objekti, podaci o dokumentaciji, stupanj obrađenosti; Literatura.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Katica Mutak, Zofia Mavar