Mali Brijun 2001. i 2002. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture

Mali Brijun 2001. i 2002. - Međunarodna ljetna radionica arhitekture, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2003. - str. 104, fotografija 66, grafička priloga 62
              
Sadržaj: Predgovor; Uvod; Pregled općih podataka o fortifikacijama pomorske tvrđave Pula; Fortifikacijska artiljerija - pregled problematike u vezi s utvrdama na Malom Brijunu; Rječnik osnovnih pojmova;
 
Radionica 2001.: Prvi dojmovi, te prikaz rezultata terenskoga rada popraćen analizama i prijedlozima adaptacije utvrde i namjena pojedinih dijelova utvrde na Malome Brijunu; Popis predavača i tema predavanja; Prikaz prezentacije radova;
 
Radionica 2002.: Analiza povijesnih sadržaja, vrijednosti i mogućnosti namjene obalne utvrde Brioni Minor (metodologija i pojašnjenje pojmova); Valorizacija i smjernice za adaptaciju u tabličnom prikazu; Prikaz radova pojedinih radnih grupa (arhitektonsko snimanje odabranih dijelova i detalja, idejni projekti uređenja djelova utvrde i baterije sv. Nikola, opis i plan hortikulturnih zahvata u krajoliku i njegova zaštita, biljni pokrov i smjernice za selekciju u tabličnom prikazu); Popis predavača i tema predavanja; Prikaz prezentacije radova;
Izložbe; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar, Melita Lubina i sudionici Radionice
Obrada grafičkih priloga i priprema za tisak: Melita Lubina