Nacionalni plan oporavka i otpornosti: Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga (C2.2. R3-I1)

Slika /slike/banneri/Nova generacija konzervatorskih podloga750x500.png
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) Ministarstvo kulture i medija provodi investiciju „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ (C2.2. R3-I1), koja obuhvaća izradu konzervatorskih podloga za najmanje 60 kulturno-povijesnih cjelina gradskih obilježja te uspostavu informacijskog sustava za uslugu e-Konzervatorske podloge povezane s postojećim e-uslugama (e-Građani, ISPU Informacijski sustav prostornog uređenja).


U skladu s provedbenom odlukom Vijeća Europske unije i Operativnim aranžmanima, internom odlukom Ministarstva kulture i medija definirani su proračun, razdoblje provedbe te ciljne vrijednosti i ključne etape projekta.
 
  • Procijenjena vrijednost investicije: 10.750.545 EUR
  • Razdoblje provedbe investicije: 2021. - 2026.
  • Projektni tim Ministarstva kulture i medija: dr.sc. Tatjana Lolić (voditeljica ulaganja), spec.univ. Aljoša Špaleta (zamjenik voditeljice ulaganja), Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh., mr.sc. Anuška Deranja Crnokić, Anastazija Magaš Mesić, Ines Jelavić Livaković, Ivana Udovičić, Ana Bogut, Robert Gomerac.
  • Podrška u provedbi: Konzervatorski odjeli, Krunoslav Kovačić, savjetnik
  • Vanjski suradnici: APIS IT, GDI d.o.o., Infoscope d.o.o.
 
Krajnji cilj investicije je uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne administracije izradom sustava konzervatorskih podloga koji će doprinijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana i Uprave za zaštitu kulturne baštine, uklanjanju administrativnih prepreka u procesu izdavanja odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), ubrzavanju procesa izdavanja dozvola u postupcima gradnje te ukupnoj transparentnosti i ujednačenosti postupka izdavanja upravnih akata na području cijele države. Navedenim se podrazumijeva uspostava i razvoj e-usluge koja će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina gradskih obilježja te pristup ostalim relevantnim podacima iz konzervatorskih podloga.
 
Konzervatorska podloga je stručna dokumentacija koja sadrži grafički i tekstualni dio, a obuhvaća identifikaciju, analizu stanja, valorizaciju i mjere očuvanja kulturno-povijesnih vrijednosti na području obuhvata, na temelju kojih se izdaju mišljenja i dozvole za zahvate na građevinama u kulturno-povijesnim cjelinama. Javnom dostupnošću i unaprijeđenom razmjenom podataka iz konzervatorskih podloga te suradnjom s drugim upravnim tijelima iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva dugoročno će se unaprjediti zaštita i revitalizacija svih kulturno-povijesnih cjelina.

Za izradu konzervatorskih podloga nove generacije, u okviru projekta definiran je stručni metodološki okvir dokumentom Standardi i kriteriji za izradu konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline gradskih obilježja (Ministarstvo kulture i medija, ožujak, 2022.).
 
  • Autori: Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh., spec.univ. Aljoša Špaleta, dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, dr.sc. Tatjana Lolić, doc.dr.sc. Marko Rukavina
  • Recenzije: dr.sc. Katarina Horvat Levaj, Institut za povijest umjetnosti; prof.dr.sc. Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavod za prostorni razvoj; Konzervatorski odjel u Zagrebu; Konzervatorski odjel u Splitu; Konzervatorski odjel u Rijeci; Konzervatorski odjel u Dubrovniku; Konzervatorski odjel u Šibeniku; Konzervatorski odjel u Bjelovaru; Konzervatorski odjel u Vukovaru; Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.
 
Metodološki okvir za unaprjeđenje sustava upravljanja zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama gradskih obilježja po prvi put je cjelovito predstavljen 20. siječnja 2023. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na primjeru pilot-projekta konzervatorske podloge grada Šibenika, koji objedinjuje problematiku zaštićenih cjelina iznimnih vrijednosti, složenosti i slojevitosti urbane strukture.
 
  • Sudionici u projektu: spec.univ. Aljoša Špaleta (koordinator), dr.sc. Tatjana Lolić, Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh. (uredništvo), Angela Bujas, dr.sc. Ivo Glavaš, Živana Stošić, Tomislav Poljanec (KO Šibenik), dr.sc. Iva Papić (KO Osijek), Vinko Madiraca (KO Gospić), Ora Mušćet, Ivan Matković (KO Zadar), Maja Zelić (KO Imotski), Iva Raič Stojanović (Ministarstvo kulture i medija).
  • Suradnici: Zrinka Radunić, dr.sc. Anđelko Mihanović (KO Split).
 
 
 
  5. travnja 2024. →  Održana treća sjednica Stručnog povjerenstva za praćenje izrade i usvajanje konzervatorskih podloga
  18. rujna 2023. →  Potpisani ugovori s izrađivačima konzervatorskih podloga i održan kolegij Uprave za zaštitu kulturne baštine s pročelnicama i pročelnicima konzervatorskih odjela
  23. lipnja 2023. →  Objavljena dokumentacija za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga
  20. siječnja 2023. → Predstavljena nova generacija konzervatorskih podloga za unaprjeđenje sustava upravljanja zaštićenim kulturnopovijesnim cjelinama
  4. studenog 2022. → Prvi primjer konzervatorske podloge izrađene u okviru projekta E-konzervatorskih podloga predstavljen na 2. regionalnom kolegiju pročelnika konzervatorskih odjela u Šibeniku  
  10. listopada 2022. → Predstavnici Uprave za zaštitu kulturne baštine predstavili rješenja suvremenih izazova konzervatorske struke 
  13. srpnja 2022.​ → Održan kolegij pročelnika Konzervatorskih odjela Ministarstva kulture i medija 
  23. srpnja 2021. → Konzervatorske podloge, planovi upravljanja i specifičnosti kulturnih dobara Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije na kolegiju pročelnika Konzervatorskih odjela 
  15. srpnja 2021. → Konzervatorske podloge i planovi upravljanja kao glavne teme kolegija pročelnika Konzervatorskih odjela južne Hrvatske 
  26. listopada 2020. → Predstavljena „Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika“ 
 
 
→ Snimka predstavljanja nove generacije konzervatorskih podloga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, siječanj 2023. godine