Registar kulturnih dobara
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske javna je knjiga kulturnih dobara koju vodi Ministarstvo kulture i medija. Sastoji se od tri liste: Liste zaštićenih kulturnih dobara, Liste kulturnih dobara nacionalnog značenja i Liste preventivno zaštićenih dobara  (čl. 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 , NN 157/13, NN 152/14, NN 44/17 i NN 90/18, NN 32/20, NN 62/20).

Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11 i NN 30/13).

Registar kulturnih dobara obuhvaća i kulturna dobra stavljena pod zaštitu po propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg Zakona, a koja podliježu propisanoj reviziji.

Prema čl. 15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12,  NN 157/13, NN 152/14, NN 44/17NN 90/18NN 32/20 i NN 62/20 ) ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, Ministarstvo će donijeti rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, na temelju kojega će se kulturno dobro brisati iz Registra. Rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra Ministarstvo donosi uz prethodno mišljenje Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra.

Registar je aktivan sadržaj koji se mijenja i nadopunjuje svakodnevno s obzirom na nove postupke utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, reviziju rješenja o zaštiti kulturnih dobara, brisanja iz Registra radi gubitka svojstava te promjene ostalih važnih podataka o dobrima.

Javno objavljeni Registar na internetskim stranicama Ministarstva kulture i medija (službeni naziv – Web Registar) sadrži slijedeće podatke iz baze Registra:

- naziv kulturnoga dobra,
- oznaku Liste na koju je kulturno dobro upisano,
- registarski redni broj kulturnoga dobra,
- oznaku vrste kulturnoga dobra (nepokretno, pokretno, nematerijalno kulturno dobro),
- klasifikacija kulturnoga dobra (prema čl. 8. Pravilnika o obliku sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara RH),
- smještaj kulturnoga dobra (adresa,  naselje, općina/grad, županija),
- autora/autore kulturnog dobra,
- vrijeme nastanka (datacija),
- nadležni konzervatorski odjel,
- sažeti opis kulturnog dobra,
- fotografiju kulturnog dobra.

 
Deranja Crnokić, A. (2013). "Nastanak Registra kulturnih dobara – povijest i sadašnjost inventariziranja kulturne baštine u Hrvatskoj". Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, (37/38), 25-38. PDF


*Podaci dostupni na ovim stranicama isključivo su informativne naravi te je za sve dodatne informacije potrebno kontaktirati nadležnu službu.

Javna objava u Narodnim novinama
 

Registar kulturnih dobara RH ažurira se kontinuirano prema potrebi.

Skup podataka s rezultatima pretrage za nepokretna i nematerijalna kulturna dobra moguće je slobodno preuzeti u strojno čitljivom obliku (XLS) putem Web Registra kulturnih dobara RH.

Podatke o pokretnim kulturnim dobrima, potrebno je zatražiti na: registar-upiti@min-kulture.hr