Povijesna naselja - Ludbreška Podravina, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja

Povijesna naselja - Ludbreška Podravina, Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 1997. - str. 117, fotografije 142, kartografskih prikaza 51
 
Sadržaj: Predgovor, kratak pregled povijesti ludbreškoga kraja, osvrt na literaturu i ostale izvore; Katalog podataka grupiranih prema utvrđenoj shemi (vidi Povijesna naselja - općine Sisak) za 39 naselja na području općina Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ i Mali Bukovec, u prilogu tablični prikaz evidentirane graditeljske baštine ludbreške Podravine; Literatura, izvori karata i planova.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Marija Tusun
Suradnja: Katica Mutak