Konavle 2002/2003 - Međunarodna ljetna radionica studenata arhitekture i konzervatora

 Konavle 2002/2003 - Međunarodna ljetna radionica studenata arhitekture i konzervatora, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb 2005. - str. 35, fotografija 62, grafička priloga 73
              
Sadržaj: Uvod; Sudionici; Program; Poluotok Molunat - identifikacija kulturno-povijesnih vrijednosti područja, studija integralnih krajobraznih vrijednosti Molunta, Molunat - strategijska valorizacija okoliša; Rijeka Ljuta - identifikacija kulturno-povijesnih vrijednosti područja, studija integralnih krajobraznih vrijednosti rijeke Ljute, valorizacija kulturnog krajolika rijeke Ljute; Arhitektonsko snimanje 2002.-2004.; Seminari; Rad u radionici; Izleti; Izložbe; Nastavak programa; Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.
                     
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Zofia Mavar, Anuška Deranja-Crnokić, Irma Huić, Sanja Gašparović, Łukasz Kielar, Karol Nowak
Grafičko oblikovanje: Irma Huić