Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara


Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara izdaje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 98/18. i 119/23.).
 

Za koje poslove se izdaje dopuštenje

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara čl. 2. st. 1. utvrđen je popis poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se obavljaju na temelju dopuštenja:
1. konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja na nepokretnom ili pokretnom kulturnom dobru
2. izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
3. izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro
4. izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra
5. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.
Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru obuhvaća i izradu prijedloga radova te izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru.
Dopuštenje za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, iz stavka 1. točke 5. ovog članka, izdaje se za radove na pojedinačno zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru i povijesnim građevinama unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

 
Kome se izdaje dopuštenje

Dopuštenje se izdaje fizičkoj osobi za koju se utvrđuje stručna osposobljenost, ako ona već nije utvrđena na drugi način odnosno stjecanjem odgovarajućeg stručnog zvanja. Fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost stručno je osposobljena za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ako ima stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova stečeno prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili Zakonu o muzejima.
Dopuštenje se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Pravnim osobama se ne izdaje dopuštenje, s obzirom da je na snazi zakonska predmnijeva da pravne osobe imaju dopuštenje ako osiguraju rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost tj. one koja ima dopuštenje ili odgovarajuće stručno zvanje. Ova pravna predmnijeva primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost kako je prethodno navedeno, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 90/18).
 

Koje su pravne posljedice za već izdana dopuštenja

1. Fizičke osobe
Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 74/03. i 44/10.) za poslove koji su propisani člankom 2. novog Pravilnika ostaju na snazi. Dopuštenja izdana fizičkim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 74/03. i 44/10.) za poslove koji nisu predviđeni člankom 2. novog Pravilnika brisat će se iz Upisnika po isteku vremena na koje su ta dopuštenja izdana. Za fizičke osobe kojima je stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova utvrđena dopuštenjem izdanom temeljem Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 74/03. i 44/10.) koje dopuštenje je prestalo važiti, neće se ponovno utvrđivati stručna osposobljenost u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja, osim ako su se stekli uvjeti za oduzimanje dopuštenja iz članka 14. stavka 1. novog Pravilnika.

2. Pravne osobe
Dopuštenja izdana pravnim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 74/03. i 44/10.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su donesena.

Postupak podnošenja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se na obrascu (prilog I) i (prilog II) te se dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku s prilozima na e-mail pisarnica@min-kulture.hr.
Zahtjev nije potrebno dostavljati na papiru.
Ispunjenim i potpisanim obrascima prilaže se detaljan popis svih obavljenih poslova za koje se dopuštenje traži i to u zasebnim referentnim listama za svaku vrstu poslova, sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika. Osim popisa, priložiti se mogu i skenovi naslovnica projekata, elaborata i druge dokumentacije (u pdf formatu) iz koje je razvidno sudjelovanje podnositelja zahtjeva u poslovima zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Napominje se da osobe koje podnose zahtjev za konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja na nepokretnom i pokretnom kulturnom dobru uz svu propisanu dokumentaciju dužne su priložiti referentnu listu radova, najmanje tri elaborata radova za svaku užu specijalnost za koju podnose zahjev, za radove koje su obavljali nakon završetka studija, u periodu od dvije godine i pod nadzorom nadležnog konzervatorskog odjela ili Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Osobe koje imaju stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova stečeno prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili Zakonu o muzejima i traže dopuštenje za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnost (članak 2. stavak 1. točka 2.), dovoljno je da prilože dokument kojim se utvrđuje njihova stručna osposobljenost odnosno stručno zvanje. Na temelju stečene  Potvrde o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje fizička osoba može zatražiti izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Potvrdu izdaje Ministarstvo kulture i medija na temelju ispita položenoga u Hrvatskom restauratorskom zavodu.
Rješenje kojim se dopušta obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara može se na zahtjev dobiti e-poštom, a u redovnom će postupku biti otpemljeno i preporučeno poštom.
 
Dodatne informacije za poslove na nepokretnim kulturnim dobrima mogu se dobiti na e-mail: silvija.niksic@min-kulture.hr, a za restauratorsko - konzervatorske poslove na e-mail: branka.pintaric@min-kulture.hr