Zaštitni radovi

Izrada programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 
„Cilj je Republike Hrvatske zaštititi, očuvati i unaprijediti zaštitu kulturne baštine te potaknuti i razvijati njezino korištenje na održiv način.“ (Strategija zaštite, očuvanja i održivoga gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.).

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo svake godine objavljuje u javnim glasilima i na svojim mrežnim stranicama Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Poziv se objavljuje za sljedeću proračunsku godinu.

Na temelju dostavljenih zahtjeva sastavlja se program zaštite i očuvanja kulturnih dobara. S obzirom na vrstu kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, prijaviti se može: program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, program zaštite i očuvanja arheološke baštine, program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara i program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Prijavu (prijedlog programa radova) Ministarstvu za uvrštenje u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao dijela Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, može se dostaviti za svako kulturno dobro. Prijava s prijedlogom programa radova dostavlja se za svako kulturno dobro zasebno.

Prijavu za uvrštenje kulturnoga dobra u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara dostavljaju vlasnici i nositelji prava te drugi imatelji kulturnoga dobra, općine, gradovi i županije na čijem se području nalazi kulturno dobro.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove.
Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućoj prijavnici. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijava mora biti zaprimljena u zadanome roku, mora sadržavati pravilno ispunjen obrazac prijavnice te sve potrebne priloge.

Prijedlog financiranja programa donosi se na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva. Nakon provedbe postupka vrednovanja programa, na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, program zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi ministrica kulture.

Prihvaćeni program zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori.