Povijesna naselja - Grad Ivanić Grad, Katalog ruralnih naselja

Povijesna naselja - Grad Ivanić Grad, Katalog ruralnih naselja, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odjel za prostorno-planske mjere zaštite, Zagreb 2004. - str. 95, fotografija 85, kartografskih prikaza 27
                 
Sadržaj: Predgovor, osvrt na literaturu, povijesni razvoj ivanićgradskog područja; Katalog podataka za 25 naselja; Ocjena stanja kulturno-povijesnih vrijednosti; Literatura; Sažetak na engleskom jeziku.
 
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Melita Lubina, Katica Mutak, Silvija Nikšić, Zofia Mavar
Obrada grafičkih priloga i priprema za tisak: Melita Lubina