Katalog istraženosti i dokumentiranosti spomeničkih cjelina SRH

Katalog istraženosti i dokumentiranosti spomeničkih cjelina SRH (područja djelatnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka), Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb 1981. - str. 66, grafičkih priloga 18, karte 2
 
Sadržaj: Uvod, popis općina na području djelatnosti Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci; Brojčano stanje naselja, dijelova naselja i ruralnih kompleksa spomeničkog karaktera; Popis cjelina urbanog, poluurbanog, ruralnog karaktera i etnozona; Registrirane cjeline u tabelarnom prikazu sistematizirane po općinama, s prikazom na shematskim kartama pojedine općine; Kartoteka 98 registriranih cjelina s podacima o istraživanjima i postojećoj dokumentaciji, u prilogu dva kartografska prikaza u mj. 1:300 000.
 
Autorica: Zofia Mavar
Suradnja: Gordana Božić-Goldstein