Katalog Ivanić-Grad, Građevine kulturno-povijesnih vrijednosti na području povijesne jezgre

 Katalog Ivanić-Grad, Građevine kulturno-povijesnih vrijednosti na području povijesne jezgre, Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Odsjek za kulturrno-povijesne cjeline, Zagreb 2008. - str. 92, fotografija 38, kartografskih prikaza 39
                 
Sadržaj: Uvod; Katalog građevina (ukupno 38); Sakralne građevine (1); Javne građevine (4); Stambene i stambeno-poslovne građevine (22); Tradicijske građevine (9); Privredne građevine (2); Kratice; Izvori i literatura; Kartografska dokumentacija.
                     
Autorica koncepcije: Zofia Mavar
Tekstovi: Marija Tusun, Martina Strugar, Damir Filipović