Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine


SAŽETAK
 
Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 
Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
1. Ciljevi Poziva
 
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine- izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.
 
2. Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 369.800.000,00 HRK uz mogućnost provedbe postupaka dodjele financijskih sredstava i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava do visine 400 % financijske alokacije. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava.

 
3. Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
 
  • tijela državne vlasti, tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
  • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
  • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
  • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
 
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici kulturne baštine. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.
 
4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 
1. Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu.
2. Provedba mjera zaštite kulturne baštine- izvođenje radova osiguranja i stabilizacije 
 
5. Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do isteka roka operacije. Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
 
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-pisarnice kroz modul e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-pisarnica.
 
6. Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama https://min-kulture.gov.hr/ i  www.strukturnifondovi.hr svakih 7 dana.
 
Pitanja je moguće postavljati elektroničkim putem ovisno o sadržaju pitanja na navedene mail adrese:
- tehnička pitanja vezana uz postupak online prijavljivanja - prijava.fondsolidarnosti2@min-kulture.hr
- stručna pitanja vezana uz sadržaj e-prijavnice - potres.fondsolidarnosti@min-kulture.hr
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 

ePrijavnice: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice
 


>>> Obavijest o privremenom zatvaranju Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava
>>> Produljenje privremene obustave Poziva do 14. veljače 2022. godine
>>> Privremena obustava Poziva produžuje se do 7. veljače 2022. godine
>>> Poziv će biti privremeno obustavljen u razdoblju od 15. do 22. siječnja 2022. godine