Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i članka 110. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje

 

Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove financirane iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara za koja su osigurana bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti EU
 

I.
Sadržaj javnog poziva
 
Tijekom provedbe radova konstrukcijske obnove pojavili su se nužni i opravdani radovi čije financiranje nije prihvatljivo iz FSEU, a njihovo izvođenje nakon završetka konstrukcijske obnove znatno bi povećalo troškove. Opravdanost izvođenja radova potvrđuju projektant, stručni građevinski nadzor i nadležni konzervator. Ministarstvo kulture i medija namjerava korisnicima financijskih sredstava FSEU za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine osigurati sredstva za radove koje treba izvesti najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Svrha javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po FSEU.

Javnim pozivom definiraju se ciljevi i prioriteti, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja i praćenje korištenja odobrenih sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
II.
Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji
 
Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti korisnici bespovratnih financijskih sredstava po:

1. Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, kroz provedbu mjera zaštite kulturne baštine i
2. Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine  na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Neprihvatljivi predlagatelji su tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čiji su osnivači tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
III.
Prioriteti i ciljevi
 
Prioritet ovog Poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju. Posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra.
 
IV.
Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata
 
Poziv je otvoren do 31. svibnja 2023 godine.
Na svaki predloženi program nadležni konzervatorski odjel daje svoje stručno mišljenje.
Stručno Povjerenstvo razmatra opravdanost prijave te vrednuje i ocjenjuje program prijavljen na ovaj Javni poziv slijedeći prioritete i ciljeve Javnog poziva.
Povjerenstvo razmatra pristigle prijave po njihovom zaprimanju.
Na temelju prijedloga stručnog povjerenstava, Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
V.
Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava
 
PRIHVATLJIVI RADOVI:

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje prihvatljivi su sljedeći radovi:
  • Završni radovi na teško dostupnim dijelovima građevine, na kojima se u svrhu konstrukcijske obnove već koristi radna skela, a njihovo bi izvođenje nakon konstrukcijske obnove znatno povećalo troškove.
  • Završni radovi kojima se kulturno dobro ili njegovi dijelovi vraćaju u funkciju, a nisu prihvatljivi za financiranje iz Fonda Solidarnosti EU u okviru konstrukcijske obnove.
  • Usko specijalizirani radovi na određenim elementima građevine, koje je nužno provesti tijekom konstrukcijske obnove, jer bi njihova naknadna izvedba znatno povećala troškove.
 
OBVEZNI PRILOZI:
 
- troškovnik ovlaštenog projektanta sa specificiranim troškovnima nužnih i opravdanih radova
- mišljenje ovlaštenog nadzornog inženjera o nužnim i opravdanim radovima
 
VI.
Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi te upute za predlagatelje
 
Prijave se podnose elektroničkim putem na ePrijavnici br. 48 koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 

Prijave se podnose u razdoblju do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje temeljem ovog Javnog poziva.

 
VII.
Postupak podnošenja prigovora
 
Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Ministarstvu kulture i medija sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
Ministarstvo kulture i medija dužno je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
VIII.
Postupanje s prijavama nakon provedbe Poziva
 
Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.
 
IX.
Postupak ugovaranja odobrenih sredstava
 
S predlagateljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Ministarstvo kulture i medija sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja predlagatelju kao korisniku financijskih sredstava.
 
Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

 
X.
Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava
 
Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave obračunskih situacija i završnog izvješća.


U skladu s ugovorenim rokom, privremene i okončane obračunske situacije te završno programsko i financijsko izvješće izrađuju se na propisanom digitalnom Obrascu za izradu izvješća o izvršenom programu, dostupnom u modulu odobrene e-Prijavnice. Ministarstvo kulture i medija ima pravo koristiti izvješće i programski materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećavanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.
 
Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.
 
Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuno izvješće, Ministarstvo kulture i medija nije dužno podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava.
 
Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo praćenja izvršenja programa korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do pet godina nakon završetka programa.
 
Korisnik financijskih sredstava obvezan je u svim tiskanim i elektroničkim materijalima kao i medijskim objavama na vidljivom mjestu istaknuti logotip i/ili naziv Ministarstva kulture i medija kao institucije koja sufinancira program ili projekt koji je predmet ugovora.


Objava, 25. travnja 2023.