Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra („Narodne novine“, broj 49/19, 55/19 – Ispravak i 79/20) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2019. - 2023., Ministarstvo kulture i medija objavljuje
 

NATJEČAJ 
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama
 
 
I.
 
  • Za zonu potonulog broda »Francesca da Rimini«
Brod "Francesca da Rimini" kod otoka Kaprije N=43°43'20" E=15°40'00" Z-243
 
Broj mogućih dopuštenja: 6
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjuje se diranje municije i naoružanja
 
  • Za zonu aviona „JU 87 Štuka“ kod otoka Žirja
Otok Žirje:  N= 43° 39 17,6, E =15° 38 03,9,  P-4932
 
Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 7.000,00 kn
Posebni uvjet:
- zabranjuje se diranje i ulazak u ostatke aviona
 
II.
 
Ovim Natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2019. – 2023. (Program je objavljen na web adresi: https://min-kulture.gov.hr/ ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija). 

III.
 
Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne i fizičke  osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti („Narodne novine“, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

-  registracija pravne ili fizičke osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra); 
- voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja; 
- prijave na ovaj Natječaj pravnih ili fizičkih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstvo kulture i medija ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 
 
IV.
 
Uz ponudu, pravna ili fizička osoba dužna je priložiti: 

- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Natječajem i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Natječajem. 

V.
 
Rok za podnošenje ponuda je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

VI.
 
Otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 18. svibnja 2022. godine.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

VII.
 
Prednost na natječaju imat će pravna ili fizička osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno
sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

VIII.
 
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog Natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka
prijedloga Stručnog povjerenstva. 
 
IX.
 
Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr.
 
Ministarstvo kulture i medija