Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra („Narodne novine“ br. 49/19, 55/19 – Ispravak i 79/20 ) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2019. - 2023., Ministarstvo kulture i medija objavljuje: 
 

NATJEČAJ 
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama
 
I.
 
 • 2Za zonu "Coriolanus"
  Ostaci ratnog dobra »Coriolanus« N=45°19' 10" E=13°25'25" Z-20
   
  Broj mogućih dopuštenja: 14
  Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 929,06 EUR / 7.000,00 HRK
  (Fiksni tečaj konverzije 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
  Posebni uvjeti:
  - dozvoljen ulazak samo u gornju etažu broda
  - zabranjuje se diranje naoružanja
 
II.
Ovim natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2019. – 2023. (Program je objavljen na web adresi: https://min-kulture.gov.hr/ ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija). 

III.
Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne i fizičke  osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti („Narodne novine“ br. 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-  registracija pravne ili fizičke osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra); 
- voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja; 
- prijave pravnih ili fizičkih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj; 
Ministarstvo kulture i medija ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 
 

IV.
Uz ponudu, pravna ili fizička osoba dužna je priložiti: 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Programom. 

V.
Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 

VI.
Otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 2. svibnja 2023.  
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

VII.
Prednost na natječaju imat će pravna ili fizička osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

VIII.
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka prijedloga Stručnog povjerenstva. 

IX.
Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr.


Objava, 21.4.2023.