Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije (Rok: 05. svibnja 2023.)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
objavljuje 

J A V N I  P O Z I V
 
za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije
 
 
1.         Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije.
 
2.         Članovi Vijeća za elektroničke medije mogu biti državljani Republike Hrvatske koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i imaju stručno znanje, sposobnost i iskustvo u radu u području medija, novinarstva, tehnologije, ekonomije, sociologije i prava. Članovi Vijeća trebaju biti javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unaprjeđenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i za zaštitu slobode izražavanja. Članovi Vijeća ne mogu biti državni dužnosnici, osobe koje obnašaju dužnost u tijelima političkih stranaka, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili sindikatima. Članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore. Članovi Vijeća ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja je u vezi s audio ili audiovizualnim medijskim uslugama te mrežnim operatorima, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
 
            Članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od pet godina. Članovi Vijeća obavljaju svoju dužnost profesionalno, kao radnici Agencije za elektroničke medije s punim radnim vremenom.
 
3.         Na temelju prijava zaprimljenih na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje tri člana Vijeća za elektroničke medije.
 
4.         Prijave kandidata, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
s naznakom: "Prijava kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije".


Objava, 5.4.2023.