Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu


Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje

 
Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi
u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu


 
1.
Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).
2.
Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke  prakse, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.
 
3.
Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi. Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:
 
1.    Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike
 
•      stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti
•      jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici
•      stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
•      organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
•      izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.
 
2.    Razvoj programa
 
•      programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
•      aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
•      razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
•      aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
•      programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.
 
4.
Uz ispunjenu e-prijavnicu obavezno je priložiti:
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
  • Obrazac izjave o istinitosti i vjerodostojnosti podataka financiranja (predložak je dostupan za preuzimanje unutar e-prijavnice)
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana
  • Detaljno specificiran troškovnik programa
  • Detaljan opis programa za koji se potražuju sredstva (kontekst nastanka programa i potrebe razvoja publike koje se programom zadovoljavaju, detaljna razrada programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti, popis sudionika i suradnika s referencijama, metodologija rada, ciljane skupine, rezultati programa, održivost programa)
  • Terminski plan održavanja programa Stručne referencije autora/voditelja programa (CV)
  • Prethodna suglasnost nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora
  • dostavljen izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge
  • upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).
 
5.
Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su priložiti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).
 
6.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u području kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa. S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture i medija.
                                                                                  
7.
Prijava se podnosi elektroničkim putem e-obrasca koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
 8.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u programe koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 28. studenog do 29. prosinca 2023. godine do 17 sati.