Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu


Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje


Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu

I.
Sadržaj javnog poziva
 
Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.
 
II.
Područja javnih potreba u kulturi i prihvatljivi predlagatelji
 
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima:
 • muzejske djelatnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora
 • izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • književnih manifestacija
 • književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti
 • vizualnih umjetnosti
 • interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • međunarodne kulturne suradnje
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • digitalizacije kulturne baštine
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Sukladno članku 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u 2024. godini raspisat će se posebni javni pozivi za koje će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni.
 
III.
Prioriteti i ciljevi
 
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanje suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanje mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanje dugoročnih partnerskih suradnji, stručna utemeljenost i visoka razina kvalitete, uključenost lokalne zajednice, osiguranje temeljne kulturne infrastrukture, zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, ekonomičnost te kontinuitet u djelovanju predlagatelja programa i projekata.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su sastavni dio ovog Poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
IV.
Postupak dodjele financijskih sredstava i objave rezultata
 
Kulturna vijeća, vijeća osnovana po posebnim zakonima, odnosno povjerenstva za pojedine djelatnosti i područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstava, Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja državnog proračuna.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za posebne javne pozive raspisane tijekom godine donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka Javnog poziva.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
V.
Temeljni uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava
 
Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava za financiranje javnih potreba u kulturi primjenjuju se sljedeći temeljni kriteriji:
 • kvaliteta ponuđenog programa ili projekta
 • značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 • ravnomjeran regionalni razvoj
 • sadržajna inovativnost projekta ili programa i primjena novih tehnologija
 • kreiranje novih suradničkih modela (koprodukcija, mreža unutar istih ili različitih područja)
 • ekonomičnost, kontinuitet i održivost projekta ili programa
 • promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 • poticaj kulturnom razvitku kao i uspostavljanje partnerskih suradnji s područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 • promicanje programa za djecu i mlade
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 • podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 • podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
 • financijska potpora iz drugih izvora.

Dodatni uvjeti i kriteriji za pojedino kulturno i umjetničko područje definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su sastavni dio ovog Poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
VI.
Način i rokovi prijave za financiranje javnih potreba u kulturi te upute za predlagatelje
 
Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenog 2023. godine do 17 sati.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2024. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine te od 15. travnja do 16. svibnja 2024. godine do 17 sati.

Prijavnice za financiranje javnih potreba u kulturi koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Javnog poziva te upute za predlagatelje, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Uvjeti Poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
VII.
Postupak podnošenja prigovora
 
Prigovor protiv odluke o dodjeli financijskih sredstava podnosi se Ministarstvu kulture i medija sukladno članku 28. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Datum do kojeg se može podnijeti prigovor objavljuje se zajedno s odlukom o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
Ministarstvo kulture i medija dužno je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
 
VIII.
Postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva
 
Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima.
IX.
Postupak ugovaranja odobrenih sredstava
 
S predlagateljem programa i projekta, kojem su odobrena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli sredstava, Ministarstvo kulture i medija sklapa ugovor o financiranju koji dostavlja predlagatelju kao korisniku financijskih sredstava.

Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt ili program, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Ako je donesena odluka o višegodišnjem financiranju programa ili projekta, sklopit će se okvirni sporazum, a za svaku godinu posebni ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi davatelja sredstava i korisnika.
 
X.
Način korištenja odobrenih sredstava, izvještavanja te praćenja korištenja sredstava
 
Odobrena sredstva moraju se koristiti namjenski, uz poštovanje ugovorenih rokova izvršenja programa, projekta ili aktivnosti te ugovorenih rokova dostave obračunskih situacija i završnog izvješća.

U skladu s ugovorenim rokom, privremene i okončane obračunske situacije te završno programsko i financijsko izvješće izrađuju se na propisanom digitalnom Obrascu za izradu izvješća o izvršenom programu u 2024. godini, dostupnom u modulu odobrene e-Prijavnice. Ministarstvo kulture i medija ima pravo koristiti izvješće i programski materijal korisnika financijskih sredstava za potrebe povećavanja vidljivosti kulturnih aktivnosti i primjera dobre prakse putem mrežnih stranica ili publikacija.

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo izmjene uvjeta i kriterija utvrđenih ugovorom u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti o čemu će uz obrazloženje pravodobno obavijestiti korisnike sredstava.

Ako korisnik sredstava nenamjenski koristi sredstva, ne izvrši program ili ne podnese propisana izvješća, dužan je vratiti primljena sredstva zajedno sa zakonskim zateznim kamatama obračunatim od dana primitka sredstava. Ako korisnik financijskih sredstava dostavi izvješća izvan ugovorenog roka ili dostavi nepotpuno izvješće, Ministarstvo kulture i medija nije dužno podmiriti preostali dio ugovorenih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo praćenja izvršenja programa korisnika financijskih sredstava te kontrole namjenskog korištenja sredstava do pet godina nakon završetka programa.

Korisnik financijskih sredstava obvezan je u svim tiskanim i elektroničkim materijalima kao i medijskim objavama na vidljivom mjestu istaknuti logotip i/ili naziv Ministarstva kulture i medija kao institucije koja sufinancira program ili projekt koji je predmet ugovora.