Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
Objavljuje
 
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
1.       DRUGI PUHAČ - DRUGA TRUBLJA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij trublje uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na dugotrajnom bolovanju
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Obavezna audicija, održati će se 16.05.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve trublje, svira također i dionicu četvrte i pete trublje, po nalogu svira i ostale instrumente iz obitelji trublji, norma 22 termina mjesečno           
 
2.       VOĐA DIONICE 2. VIOLINA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij violine uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na neplaćenom dopustu
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Obavezna audicija, održati će se 16.05.2024.
 • Opis radnog mjesta: izvodi sva sola (prema partituri), vodi i odgovara za skladan rad dionice drugih violina, te određuje njihov raspored sjedenja, organizira dodatne pokuse unutar dionice, po potrebi  mogu svirati oba vođe dionice drugih violina u dionici drugih violina  pritom jedan vodi dionicu, a drugi mora sjediti za prvim pultom, norma 18 termina mjesečno
 
3.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS
 • 1 godina radnog iskustva u profesionalnim zborovima
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnicu na roditeljskom dopustu
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe te potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno u profesionalnom zboru
 • Obavezna audicija, održati će se 22.05.2024.
 • Opis radnog mjesta: priprema i izvodi zborske dionice i epizodne uloge do 40 taktova; obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave; ako to uloga dozvoljava, a prema procjeni zborovođe nakon otpjevane uloge nastavlja istu predstavu kao pjevač u zboru; norma 26 termina mjesečno
 
Iznimno od uvjeta za zasnivanje radnog odnosa navedenih u natječajnom tekstu za pozicije 1. i 2., na audiciju se mogu prijaviti i studenti Muzičke akademije s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, a nakon položene audicije Kazalište može s takvim izabranim kandidatom sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od najviše 2 godine s probnim radom od 6 mjeseci, u kojem je razdoblju student dužan studij završiti odnosno diplomirati. Po završetku studija Kazalište će s navedenim radnikom sklopiti novi Ugovor o radu (u slučaju da potreba za zamjenom i dalje postoji) na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima koje zajedno s prvim sklopljenim Ugovorom o radu traje najduže 4 godine.
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije zasnivanja radnog odnosa nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 Objava, 19.4.2024.