Ponovljeni natječaj za prijam u službu na radno mjesto vozač bibliobusa / knjižničarski tehničar – Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19 od 29.4.2019. godine, Urbroj: 283/20 od 12.3.2022. godine, Urbroj: 632/21 od 4.10.2021. godine i Urbroj: 138/22 od 9.2.2022. godine, članka 31. i 34. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 690/22 od 30.9.2022., Urbroj: 756/23 od 24.10.2023. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, KLASA: 611-01/24-03/0002, URBROJ: 2137-1-06/2-24-2 od 2.2.2024. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica raspisuje

PONOVLJENI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto
 
vozač bibliobusa / knjižničarski tehničar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca
 
Uvjeti:
 • završena četverogodišnja srednja škola sukladno pravilniku kojim se određuju uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
 • položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničarski tehničar prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
 
Posebni uvjeti:
 • Knjižničarski tehničari koji upravljaju bibliobusnim vozilom trebaju posjedovati vozačku dozvolu potrebnu za upravljanje istim,
 • rad u pokretnoj knjižnici - bibliobusu i terenski rad,
 • komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje. 
 
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
      -     Životopis,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).
 
Rok za podnošenje prijave: 28.2.2024.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi istom, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Svi kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će obaviješteni o terminu intervjua telefonskim putem. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Nepotpune i nepravovremeno stigle prijave neće se razmatrati.
Na Internet stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/ naveden je opis poslova i podaci o plaći.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 - u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za  natječaj - vozač bibliobusa / knjižničarski tehničar“.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                                       Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec

 
Objava, 20.2.2024.