Natječaj za radno mjesto knjižničar - informator - Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19 od 29.4.2019. godine, Urbroj: 283/20 od 12.3.2022. godine, Urbroj: 632/21 od 4.10.2021. godine, Urbroj: 138/22 od 9.2.2022. godine i Urbroj: 337/24 od 26.3.2024. godine, članka 31. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 690/22 od 30.9.2022., Urbroj: 756/23 od 24.10.2023. godine, članka 4. točke 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021) te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, KLASA: 611-01/24-03/0002, URBROJ: 2137-1-06-02/6-24-4 od 7.5.2024. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto
 
knjižničar - informator u Odjelu za odrasle - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci
 

 
Uvjeti:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03),
 • položen stručni ispit za knjižničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
 • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Posebni uvjeti:
 • rad u smjenama,
 • komunikacijske vještine,
 • poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje. 
 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • Životopis,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).
 
Rok za podnošenje prijave: 6.6.2024.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi istom, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Svi kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će obaviješteni o terminu intervjua telefonskim putem. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Nepotpune i nepravovremeno stigle prijave neće se razmatrati.
 
Na Internet stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/ naveden je opis poslova i podaci o plaći.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 - u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za  natječaj - knjižničar - informator“.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                                       Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec.