Natječaj za radno mjesto - Arheološki muzej Istre u Puli

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture i medija, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka - 20 (dvadeset) izvršitelja/ica
Uvjeti:            
  • SSS
  • Poznavanje rada na PC-u
  • Poznavanje jednog stranog jezika
 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, uz probni rok od 30 dana, a zbog povećanog obima posla za vrijeme turističke sezone.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti skenirane dokumente:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu
  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • kratki životopis 
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane. Potpunom se smatra zamolba koja kumulativno sadrži: podatke o kandidatu, e mail adresu  za primanje obavijesti te sve dokumente zatražene u tekstu natječaja.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog testiranja o poznavanju rada na računalu, poznavanja jezika te intervjua s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi testiranju / intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu.
Vrijeme i mjesto  održavanja testiranja bit će dostavljeni elektroničkom poštom na adrese kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Arheološki muzej Istre prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te ih objaviti na web stranicama AMI. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu AMI izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com , s naznakom „Natječaj za radno mjesto receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.
 
Arheološki muzej Istre:
Ravnatelj
                                                                       Darko Komšo
                                                                                 Muzejski savjetnik

 
Objava, 14.2.2024.