Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima - Dvor Trakošćan

Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija, Klasa: 112-01/24-01/0041, Urbroj: 532-02-01/1-24-02 od 6. veljače 2024. godine i  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) Dvor Trakošćan objavljuje
 

 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:
 1. Kustos
 • 2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij - društvenog ili humanističkog smjera (povijest, povijest umjetnosti, muzeologija, etnologija i antropologija)
  • stečeno muzejsko zvanje kustos prema Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
  • položen stručni ispit za kustosa, a ukoliko nema položen ispit, dužan ga je položiti u roku od 15 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa,
  • znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • znanje rada na računalu i muzejskoj bazi podataka
Za radno mjesto Kustos kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa (preslika uvjerenja) - ako je primjenjivo
 • dokaz o znanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • dokaz znanja rada u muzejskoj bazi podataka (vlastoručno potpisana izjava o znanju rada u muzejskoj bazi podataka)
 • podatke o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 
 
 1. Muzejski tehničar
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 2 mjeseca
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • završeno srednje obrazovanje - gimnazija ili škola tehničkog smjera
  • stečeno stručno muzejsko zvanje muzejski tehničar prema Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
  • položen stručni ispit za muzejskog tehničara, a ukoliko nema položen ispit, dužan ga je položiti u roku od 15 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa,
  • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu.
  • vozačka dozvola B kategorije,
Za radno mjesto Muzejski tehničar kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje muzejskog tehničara (preslika uvjerenja) - ako je primjenjivo
 • dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • podatke o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 
 
 1. Računovodstveni referent
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 2 mjeseca
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • završeno srednje obrazovanje ekonomskog smjera,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na administrativno-računovodstvenim poslovima,
  • poznavanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika.
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola B kategorije
 
Za radno mjesto Računovodstveni referent kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 
Planirani početak rada za sva radna mjesta: ožujak, 2024.  
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4
          42250 Lepoglava
          s naznakom   „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO_________________“
 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja će biti pozvani na testiranje i razgovor.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf     
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
 
ravnateljica:
                                                                                                                  dr. sc. Goranka Horjan
 
 
 


Objava, 21.2.2024.