Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14), članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje

 

 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
na radnim mjestima:
 
1. KONZERVATOR - dva (2) izvršitelja (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
2. REFERENT - jedan (1) izvršitelj u Odsjeku za obračun plaća i drugih osobnih primanja Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb,
 
3. SURADNIK - jedan (1) izvršitelj u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 
4. KONZERVATOR-RESTAURATOR - jedan (1) izvršitelj u Odsjeku za kamenu plastiku Odjela za kamenu plastiku, zidno slikarstvo, mozaik i štuko, sjedište Split Službe za odjele izvan Zagreba 3 u punom radnom vremenu na određeno vrijeme s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Split do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dipl. inženjer arhitekture, stručno zvanje konzervator arhitekt, položen stručni ispit za ovlaštenog arhitekta, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
SSS, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika.
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 4:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
UVJETI - profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
KRATAK OPIS POSLOVA:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
istraživanje arhitektonskih osobina nepokretnih spomenika; obrađivanje arhivske dokumentacije i izrađivanje projektne dokumentacije u skladu sa zakonskim propisima; obavljanje nadzora nad radovima; izrađivanje tehničke i programske dokumentacije; drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
obračunavanje plaća i naknade plaća te drugih primanja koja podliježu obračunu poreza; vođenje analitičke evidencije plaća; izvještavanje o isplaćenim plaćama i zakonom propisanim naknadama; podnošenje zahtjeva za refundaciju plaća i naknade plaća; sastavljanje potvrda o isplaćenim plaćama i naknadama plaća; obračunavanje i vođenje analitičke evidencije za plaćanja temeljem ugovora o djelu i honorara vanjskih suradnika; drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
preuzimanje ulazne dokumentacije za Financijsko-računovodstveni odjel; klasificiranje knjigovodstvenih isprava od ostale poslovne dokumentacije; distribuiranje poslovne dokumentacije zaduženim osobama; kontroliiranje knjigovodstvenih isprava s formalne, računske i suštinske strane; provjeravanje ispravnosti terećenja radnog naloga - nosioca troška; unošenje podataka u module transakcijskog sustava; zaprimanje, obrađivanje, čuvanje i davanje na postupanje primljene i izdane vrijednosnice;vođenje pomoćnih evidencija primljenih i izdanih vrijednosnica; praćenje financijsko-računovodstvenih propisa iz djelokruga rada; drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke i tehnološke dokumentacije; drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • stručnog zvanja konzervator arhitekt (presliku uvjerenja o stečenom temeljnom stručnom zvanju konzervator arhitekt),
 • položenog stručnog ispita za ovlaštenog arhitekta (presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog arhitekta),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika).
 
Ako niti jedan kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 1 ne zadovoljava uvjet stručnog zvanja konzervator arhitekt i uvjet položenog stručnog ispita za ovlaštenog arhitekta, za zasnivanje radnog odnosa može biti odabran kandidat koji te uvjete ne ispunjava. S takvim će se kandidatom ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopiti u svojstvu pripravnika.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku svjedodžbe; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika).
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4 uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • stručnog zvanja konzervator-restaurator (presliku uvjerenja o stečenom temeljnom stručnom zvanju konzervator-restaurator),
 • posjedovanja vozačke dozvole (presliku važeće vozačke dozvole „B“ kategorije),
 • znanja / poznavanja rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika, potvrde o završenom tečaju ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu),
 • znanja / poznavanja jednog stranog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole, indeksa, prijepisa ocjena iz kojih je vidljivo da je položen predmet jednog stranog svjetskog jezika, certifikata ili potvrde odgovarajuće institucije koja provodi izobrazbu stranog jezika ili vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika).
 
Ako niti jedan kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 4 ne zadovoljava uvjet stručnog zvanja konzervator-restaurator, za zasnivanje radnog odnosa može biti odabran kandidat koji taj uvjet ne ispunjava. S takvim će se kandidatom ugovor o radu na određeno vrijeme sklopiti u svojstvu pripravnika.
 
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf,
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19) kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na  natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,
 3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o rezultatima javnog natječaja s podacima o imenu i prezimenu te stručnoj spremi izabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, a o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH te Hrvatskog restauratorskog zavoda.
U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv i broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                             
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod) s naznakom NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je zaprimljena u Zavod na adresu navedenu u tekstu natječaja u roku za dostavu prijava ili koja je upućena kao preporučena ili obična pošiljka kod ovlaštenih pružatelja poštanskih usluga za koju se nedvojbeno može utvrditi da je poslana u roku, pri čemu se dan predaje pružatelju poštanskih usluga smatra danom predaje Zavodu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijava koja zadovoljava formalne uvjete je prijava koja sadrži dokaze o traženim uvjetima za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
S kandidatima prijavljenim na natječaj provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Zavoda https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je provesti psihološko testiranje.
Vrijeme održavanja provjere znanja, sposobnosti i vještina bit će objavljeno na mrežnoj stranici Zavoda najkasnije pet (5) dana prije održavanja.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, sposobnosti i vještina smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Obavijest o rezultatima javnog natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Zavoda.
 
Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti na obavljanje liječničkog pregleda za obavljanje poslova radnog mjesta, na trošak Zavoda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.
 
 
 R a v n a t e l j
 Boris Mostarčić 
Objava, 26.4.2024.