Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu Rok: 20. srpnja 2011. godine)

 
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 137/08, 57/09 i 62/09) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu

I.
 
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projektiu kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
                              
 
Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
                                                                                                  
 II.
 
U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima kulturnih vijeća za vrednovanje programa te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:
 
1.       redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi;
2.       glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;
3.       kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);
4.       dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma;
5.       zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
6.       književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;
7.       knjižnične djelatnosti;
8.       muzejsko-galerijske djelatnosti;
9.       likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
10.     nove medijske kulture;
11.     zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12.     arhivske djelatnosti;
13.     međunarodne kulturne suradnje;
14.     informatizacije ustanova kulture;
15.     investicijske potpore;
16.     digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
17.     zaštite i očuvanja arheoloških dobara.
 
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja te za poticanje glazbenog i dramskogstvaralaštva.
 
 
III.
 
Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa
 
Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.
 
Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obavezno se  ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“, a za radove na pokretnom kulturnom dobru obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“.
 
Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.

Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obavezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.
 
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: od 1. lipnja do 20. srpnja 2011. godine ili od 1. veljače do 15. ožujka 2012. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
 
Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti i izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.
 
IV.
 
Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
 
Rok za podnošenje prijava je od 1. lipnja do 20. srpnja 2011. godine. 
 
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu.
 
Opći i posebni kriteriji kulturnih vijeća za svaku djelatnost posebno objavljeni su na: www.min-kulture.hr/natjecaji u rubrici Kriteriji za vrednovanje programa.