Javni poziv za iskazivanje interesa za potporu digitalnom opremanju nezavisnih kinodvorana u razdoblju 2012. - 2013. godine

 1. Opće odredbe
Potpora Ministarstva kulture za digitalno opremanje nezavisnih kinodvorana namijenjena je kao nepovratna financijska pomoć pri nabavi i instalaciji digitalne opreme u kinodvoranama, a koje pripadaju nezavisnoj kinoprikazivačkoj mreži.
Realizacija projekta digitalizacije je dio Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2010. – 2014. godine.
 
 1. Javni poziv za:
 • nezavisne kinoprikazivače (pravne ili fizičke osobe koje upravljaju kinima s najviše tri kinodvorane) na području Republike Hrvatske i koji dijelom ili u cijelosti u svoj program uključuju prikazivanje suvremenih umjetničkih filmova hrvatske, europske i svjetske filmske baštine 
 • organizatore značajnih filmskih festivala koji se održavaju na području Republike Hrvatske. Nositelj zajedničke prijave je organizator jednog festivala uz prethodno pismeno ovlaštenje drugih zainteresiranih pod uvjetom da zahtjev zajednički podnose najmanje 3 filmska festivala.

 

 1. Uvjeti potpore za zainteresirane kinoprikazivače:
 • podnositelj zahtjeva mora biti hrvatski kinoprikazivač, pravna ili fizička osoba koja upravlja kinom u zatvorenom sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili ovlašteni predstavnik jednog filmskog festivala koji može biti nositelj zajedničke prijave najmanje 3 filmska festivala koji se održavaju na području Republike Hrvatske
 • zahtjev mogu podnijeti kinoprikazivači kojima su filmske projekcije primarna djelatnost kao i polivalentne dvorane, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
  - kinodvorana mora biti otvorena javnosti te aktivno i kontinuirano djelovati najmanje dvije godine (do datuma objave ovog poziva) ili, ako kinodvorana aktivno ne djeluje,  mora dokazati da je u posljednje dvije godine bila znatnije prostorno i tehnički renovirana,
  - tehnički uvjeti kinodvorana moraju biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 152/08, 38/09, 49/11, 55/11 i 90/11).
 • kinoprikazivač može podnijeti zahtjev za digitalno opremanje samo jednog ekrana koji mora biti smješten u jednom od ranije navedenih kina. Kinoprikazivač ne smije započeti digitalizaciju ekrana za koji se traži potpora u periodu podnošenja zahtjeva
 • digitalna oprema mora odgovarati DCI specifikacijama i mora biti kompatibilna sa 3D vodećim sustavom.
   
 1. Financijska potpora

 
Financijska potpora će se osigurati u obliku nepovratne subvencije i nije prenosiva.
Ministarstvo kulture sufinancira najviše 70 % vrijednosti nabave i instalacije sljedeće digitalne opreme:
 

 • digitalni kino projektor (uključujući lampu i objektiv),
 • digitalni kino poslužitelj,
 • sučelje za prikaz alternativnih sadržaja,
 • digitalno sučelje za postojeći Dolby processor zvuka,
 • sustav besprekidnog napajanja električnom energijom,
 • tehnološki ormar za smještaj digitalne opreme,
 • sve potrebne dodatke za instalaciju i povezivanje cjelokupnog kinosustava i pratećih sustava do pune funkcionalnosti digitalnog kina,
 • obuku za upotrebu digitalne opreme. 
   

4.1  Valjanost odluke o potpori

Ukoliko kinoprikazivač do početka postupka objedinjene javne nabave digitalne opreme ne osigura najmanje 30% novčanih sredstava ili ne završi u određenom roku eventualno potrebne adaptacijske radove, gubi pravo na zatraženu potporu.
 
 1. Predaja zahtjeva 
   

5.1   Zahtjev za financijskom potporom mogu predati pravne ili fizičke osobe iz točke 2. ovog Javnog poziva koji mora biti potpisan i ovjeren od odgovorne osobe, osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/udruge/ustanove ili ovlaštene osobe za podnošenje zajedničke prijave.  

5.2   Podnositelj zahtjeva mora Ministarstvu kulture dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuje svoju pravnu i financijsku sposobnost: 

 • rješenje upisa u registar udruga, rješenje trgovačkog suda ili drugi pravovaljani dokument kojim dokazuje svojstvo pravne osobe,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga na osnovi poreza, ne stariju od trideset dana do dana objave ovog Javnog poziva,
 • potvrdu Financijske agencije ili drugi pravovaljani dokument o poslovanju kina za koje se traži potpora, iz koje je vidljivo da kinoprikazivač nije bio u financijskoj blokadi u posljednjih 6 mjeseci,
 • potvrdu Financijske agencije ili drugi pravovaljani dokument o prihodima i rashodima za prethodne dvije godine ili vlastitu izjavu s navedenim svim izvorima i iznosima financiranja kina u prethodne dvije godine,
 • financijski plan digitalizacije koji mora sadržavati podatke o vlastitim sredstvima kao i nazive svih sufinancijera sa pripadajućim iznosima,
*Napomena: svi izvori financiranja moraju biti potvrđeni dokazima (npr. pisma namjere, bankovni izvatci i dr.)
 • izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva o preuzimanju obveze da će eventualni adaptacijski radovi i dovođenje kinodvorane do svake druge tehničke ispravnosti, biti dovršeni za pravovremenu instalaciju digitalne opreme,
 • cjelokupni i specificirani troškovnik programa digitalizacije s troškovima eventualnih adaptacijskih radova te drugi troškovi, prema tehničkom izvještaju koji je dostavio HAVC,
 • plan održivosti digitalnog opremanja te održavanja opreme uz izdvajanje sredstava amortizacije u postotku od 20% godišnje, uz sve druge troškove koji bi mogli biti povezani s novom digitalnom opremom u prvoj godini korištenja iste,
 • dokaz o vlasništvu ili ugovor o korištenju i upravljanju kinodvoranom,
 • program prikazivanja filmova u prethodne dvije godine (navesti sve prikazane filmove, zemlju podrijetla filma, te broj gledatelja po filmovima i ukupan godišnji broj gledatelja),
 • potpisanu i ovjerenu izjavu o ukupnom broju gledatelja s pripadajućim prihodom od ulaznica. Izjava se odnosi na posljednjih dvanaest mjeseci do dana objave ovog Javnog poziva,
 • okvirni plan filmskog programa (razrađen na mjesečnoj razini) za 2012. godinu u kinodvorani za koju se traži potpora za digitalizaciju.
 
Ministarstvo kulture može provesti provjeru točnosti svih dostavljenih podataka te zatražiti daljnju dokumentaciju koju smatra potrebnom za razmatranje zahtjeva.

5.3   Rok za predaju dokumentacije je 30 (trideset) dana od objave Obavijesti o ovome Javnom pozivu u „Narodnim novinama“, a čiji se cjeloviti tekst može preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr ili Hrvatskog audiovizualnog centra www.havc.hr .

5.4  Zainteresirani kinoprikazivači mogu zatražiti dodatna objašnjenja odredbi Javnog poziva u Hrvatskom audiovizualnom centru, gđa Tina Hajon, koordinatorica projekta digitalizacije nezavisne kinoprikazivačke mreže. Upiti moraju biti dostavljeni isključivo u pisanom obliku s kontakt podacima  pošiljatelja, upućeni telefaksom na broj: 01 4667819 ili na e-mail:tina.hajon@havc.hr.

5.5  Zahtjev mora biti dostavljen poštom s povratnicom, na adresu: Ministarstvo kulture, 10 000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „NE – OTVARATI, Digitalno opremanje kinodvorana“. Zahtjev koji stigne nakon roka bit će vraćen podnositelju bez otvaranja zahtjeva, zbog čega je potrebno na omotnici navesti i adresu podnositelja. 

5.6  Prednost pri donošenju odluke o sufinanciranju imat će kinodvorane koje su već tehnički spremne za digitalizaciju te kinodvorane za koje je kinoprikazivač osigurao vlastita sredstva za njihovu prilagodbu, kao i kinoprikazivači koji su programski usmjereni prikazivanju europskih filmova, art filmova, nacionalnih filmova i dječjih filmova, te edukativnom programu i razvoju filmske kulture.

5.7  Ministarstvo kulture pružit će financijsku potporu kinoprikazivačima ili korisnicima kinodvorana koji predaju zahtjev, dostave svu potrebnu dokumentaciju, ispune zadane uvjete i potpišu sporazum s Ministarstvom kulture i Hrvatskim audiovizualnim centrom.

 
 
KLASA: 406-01/11-01/0086
URBROJ: 532-02-01-02-01/1-11-01
Zagreb, 16. studenoga 2011.