Javni poziv za Projekt "Poduzetništvo u kulturi" za 2011. godinu (Rok: 26.04.2011.)

J A V N I   P O Z I V
 ZA PROJEKT
"PODUZETNIŠTVO U KULTURI'' ZA 2011. GODINU
 
 
 
I.
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva kulture i Hrvatske agencija za malo gospodarstvo za sufinanciranje provedbe Projekta „Poduzetništvo u kulturi" za 2011. godinu. Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo su davatelji potpore. Državna potpora je potpora male vrijednosti i nepovratna je.
 
II.
 
Korisnici državne potpore po ovom Projektu su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07), ustanove osim javnih ustanova prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09).
Navedeni korisnici trebaju zadovoljiti slijedeće uvjete:
 
      pozitivno posluju (izuzev gospodarskih subjekata osnovanih tijekom 2010. i 2011. godine),
      imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
      imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika (izuzev samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija),
      poslovanje u trajanju najmanje jedan mjesec prije objave Javnog poziva,
      imaju upis novog obrta s početkom rada,
      imaju podmirene obveze prema državi,
      imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
      namjenski su opravdali bespovratna sredstva iz Operativnih planova malog i srednjeg poduzetništva ukoliko su dobivena prethodnih godina.
 
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije i oni koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima.
 
III.
Projektom se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova za:
 
      nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedijalna oprema,
      ulaganja u znanja za stručno usavršavanje, uključujući nove tehnologije u kulturi (tečajevi, seminari, radionice i sl.),
      ulaganja u marketing kulturnih projekata (promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, internetski marketing - kreiranje i nadogradnja internetske stranice, banner oglasi),
      zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova, izložbi i sl.) - ne odnosi se na zakup prostora od državnih institucija ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
      pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,
      sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troškova projekta).
 
Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.
 
 
Sljedeći izdaci nisu prihvatljivi po ovom Projektu:
 
      porezi, uključujući poreze na dodanu vrijednost (odnosi se na pravne i fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a i koje nisu u sustavu PDV-a),
      carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade,
      novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničenja,
      operativni troškovi,
      bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi,
      troškovi pretvaranja, naknade i gubici po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun,
      troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora.
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadržavaju pravo odrediti da i neke druge stavke nisu prihvatljive, a koje smatraju irelevantnim za ciljeve odnosnog projekta ili nepotrebnim u svrhu njegove provedbe. U slučaju postojanja nedoumica o prihvatljivosti određene stavke ili radnje, potrebno je zatražiti pojašnjenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva kulture ili Hrvatske agencije za malo gospodarstvo o statusu prije provedbe stavke ili radnje.
 
IV.
Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se na propisanom obrascu s traženom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, Gj. Deželića 7, 10 000 Zagreb, s naznakom Projekt "Poduzetništvo u kulturi" za 2011. godinu.
Uz Zahtjev (Obrazac PuK/11) i ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti, korisnik dostavlja odgovarajuću dokumentaciju.

  
V.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, sljedeću dokumentaciju:
 

 a) trgovačko društvo i zadruga
-       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11),
-       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis tvrtke/zadruge (kulturna djelatnost kojom se tvrtka/zadruga bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-       preslik Rješenja o upisu u sudski registar,
-       obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku,
-       preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010. Godinu ovjerene od porezne uprave,
-       BON 2 ne stariji od 30 dana,
-       preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec,
-       potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana),
-       potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima,
-       ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

b) obrt
-       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11),
-       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis obrta (kulturna djelatnost kojom se obrt bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-       preslik obrtnice,
-       preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave,
-       BON 2 ne stariji od 30 dana,
-       preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec ili preslik radne knjižice ako je vlasnik/ca samozaposlen/a u obrtu,
-       potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne starija od 30 dana,
-       potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima,
-       ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

c) ustanova
-       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11),
-       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis ustanove (kulturna djelatnost kojom se ustanova bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-       preslik Rješenja o upisu u sudski registar ustanova,
-       akt o osnivanju ustanove,
-       preslik Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti (ukoliko postoji takvo rješenje),
-       preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave,
-       preslik Obrasca R-Sm – strana A za prethodni mjesec,
-       BON 2 ne stariji od 30 dana,
-       potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne starija od 30 dana,
-       ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

d) umjetnička organizacija
-       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11),
-       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis umjetničke organizacije (kulturna djelatnost kojom se umjetnička organizacija bavi, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-       preslik Rješenja o upisu u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture,
-       preslik bilance i računa dobiti i gubitka za 2010. godinu ovjerene od porezne uprave,
-       potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne starija od 30 dana,
-       ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih

e) samostalni umjetnici
-       popunjen obrazac Zahtjeva (obrazac PuK/11),
-       popunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
-       detaljan opis programa/projekta za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencama i sl.) ili opis kulturne djelatnosti kojom se samostalni/a umjetnik/ca bavi (navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.),
-       preslik potvrde o statusu samostalnog umjetnika od strukovne umjetničke udruge koje je član,
-       preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2010. Godinu ovjerenu od porezne uprave,
-       potvrda Porezne uprave o ne postojanju duga prema državi ne starija od 30 dana,
-       ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju i/ili računi i izvodi sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.
 
VI.
Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo koje imenuju ministar kulture, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva i Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Temeljem zaključka Povjerenstva, odluku o dodjeli sredstava donosi ministar kulture i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.
 
 
VII.
Projekt, Obrazac zahtjeva PuK/11 za prijavu na Javni poziv, te Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr  www.hamag.hr, a mogu se preuzeti i u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, 10000 Zagreb, Gjure Deželića 7., Ministarstva kulture www.min-kulture.hr i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefone 01/488-1005 ili 01/488-1043 ili 0800/234-505.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
 
VIII.
Javni poziv traje 60 dana od dana objave Javnog poziva. Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora. Prilikom pravdanja utroška sredstava potpore, priznavat će se troškovi, nastali nakon objave Javnog poziva po Projektu Poduzetništvo u kulturi za 2010. godinu (22. ožujka 2010.), bez iznosa PDV-a, ukoliko nisu korišteni za pravdanje sredstava potpore iz prethodne godine.
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo kulture i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo zadržavaju pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.
 
 
 
KLASA: 311-01/11-01/60
URBROJ:526-11-01-04/1-11-2
Zagreb, 18.02.2011.