Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini namijenjen nevladinim udrugama (Rok: 19.03.2011.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 1. i članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93 i  38/09), a u svezi sa člankom 172. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 70/05 i 139/08) objavljuje
 
 
 Javni poziv
 
za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. godini namijenjen nevladinim udrugama
 
 
 
1.     VRSTA PROJEKATA
 
U sklopu ovog Javnog poziva nevladine udruge svoje prijave mogu podnijeti za projekte koji se odnose na promidžbu i informiranje javnosti o važnosti očuvanja nacionalne ekološke mreže, odnosno potencijalnih NATURA 2000 područja.
Projekti moraju biti kratkoročni, manje opsežni, s ograničavajućim brojem korisnika. Trajanje projekta može biti maksimalno godinu dana od dana početka provedbe projekta.
 
 
2.     IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA
 
Temeljem ovog Javnog poziva Ministarstvo za pojedini projekt odobrava sredstva u iznosu od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna) do 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća kuna) ovisno o vrijednosti projekta i učincima koji se postižu njegovim provođenjem.
 
 
3.     UVJETI ZA PRIJAVU:
 
A) Uvjeti koji se odnose na nevladine udruge
 
Pravo prijave imaju:
 
·          udruge registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01, 11/02), te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite prirode.
 
Prijave će se razmatrati isključivo ako udruga udovoljava svim slijedećim uvjetima:
 
a)     udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje najmanje dvije (2) godine u području zaštite prirode;
b)     udruga ima ljudske i materijalne resurse potrebne za provođenje prijavljenog projekta;
c)     udruga vodi transparentno financijsko poslovanje;
d)     udruga je pravovremeno i u potpunosti ispunila sve preuzete obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava ili sufinanciranja projekata od strane Ministarstva;
e)     projekti koje udruge prijavljuju usmjereni su na promicanje ciljeva i načela zaštite prirode te se temelje na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti udruge;
f)      projekti koje udruga predlaže sukladni su ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u statutu udruge;
g)     udruga prijavljuje maksimalno dva (2) projekta.
 
Pravo prijave nemaju:
 
·          Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u registar udruga Republike Hrvatske;
·          Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka;
·          Udruge koje prijavljuju projekt koji je već bio financiran od strane Ministarstva.
 
 
B)    Uvjeti koji se odnose na projekte:
 
      Pravo prijave imaju:
 
·          projekti koji za cilj imaju informiranje javnosti o važnosti nacionalne ekološke mreže, odnosno potencijalnih NATURA 2000 područja na lokalnoj razini, te promidžbu njihovih vrijednosti na originalan i inovativan način koji može uključivati:
-       osmišljavanje i organizaciju okruglih stolova, radionica, igraonica i sl.;
-       osmišljavanje i organizaciju vođenih tura za turiste/posjetitelje;
-       osmišljavanje i organizaciju izložbi fotografija, slika, filmova, video-prezentacija i sl..
 
Pravo prijave nemaju:
 
·          projekti čije je financiranje predviđeno državnim proračunom za tekuću godinu i po posebnim propisima;
·          projekti koji su ujedno i znanstveno-istraživački projekti;
·          projekti velikih razmjera za koje su potrebna znatna financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora za što je potrebno priložiti dokaz; 
·          projekti koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji, adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme;
·          projekti usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja udruge (npr. kupnja opreme, pokrivanje troškova redovnog poslovanja);
·          projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge, a bez ispunjavanja osnovnog cilja Javnog poziva.
 
 
4.     DOSTAVLJANJE PRIJAVA PROJEKATA
 
a)     Projekt temeljem ovog Javnog poziva prijavljuje se ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na stranici www.min-kulture.hr.
 
b)     Dokumentacija za prijavu sastoji se od obveznoga i neobveznoga dijela.
 
Obvezna dokumentacija za prijavu projekta je:
 
1.     ovjereni i potpisani Prijavni obrazac br. 1 Osnovni podaci o predlagatelju;
2.     ovjereni i potpisani Prijavni obrazac br. 2 Osnovni podaci o projektu;
3.     ovjereni i potpisani Prijavni obrazac br. 3 Proračun projekta
4.     cjelovita dokumentacija o projektu kao zasebna cjelina;
5.     preslika važećeg statuta udruge;
6.     popis članova/članica tijela upravljanja sukladno Statutu udruge (popis članova skupštine udruge ili ako postoji posebno tijelo/upravni odbor i slično, dostavlja se popis članova upravnog odbora);
7.     uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast potpisati s Ministarstvom ugovor o dodjeli financijskih sredstava;
8.     preslika financijskog izvješća o poslovanju udruge u 2010. godini ovjerena od Državnog ureda za reviziju (dostavljaju udruge obveznici sastavljanja financijskog izvješća), ili preslika odluke o nesastavljanju financijskog izvješća koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja te preslika Knjige primitaka i izdataka za 2010. godinu (dostavljaju udruge koje nisu obveznici sastavljanja financijskih izvješća);
9.     popis zaposlenih osoba u udruzi, njihovo zvanje, naziv radnog mjesta i opis posla; ako postoje osobe koje nadgledaju stručni rad udruge, potrebno je priložiti i njihova imena; ako se prijavljuje projekt u partnerstvu s više udruga, potrebno je navesti podatke za sve udruge;
10.   potpisana izjava o udruzi koja će voditi projekt, ako se prijavljuje projekt u partnerstvu s više udruga;
11.   potpisana izjava o partnerstvu ako udruga prijavljuje projekt u partnerstvu s javnim ustanovama koje djeluju na području zaštite prirode, jedinicama lokalne samouprave i/ili područne (regionalne) samouprave, ustanovama i organizacijama, a koje djeluju u području zaštite prirode;
12.   dokaz o eventualnom sufinanciranju prijavljenog projekta od jedinica lokalne samouprave i/ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja.
 
Neobavezna dokumentacija za prijavu projekta je:
 
1.     pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s javnim ustanovama koje djeluju na području zaštite prirode, lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne samouprave i/ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta;
2.     pisma preporuke (npr. javnih ustanova koje djeluju na području zaštite prirode, jedinica lokalne samouprave i/ili područne (regionalne) samouprave, ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora);
3.     publikacije (brošure, knjige, letci), filmovi, novinski članci te ostali materijal koji prikazuje rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.
 
Prijave zajedno sa svom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom, posebno za svaki projekt ukoliko se predaju prijave za dva projekta, u roku od 30 dana od dana objave na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, uz naznaku: "Prijava na Javni poziv namijenjen nevladinim udrugama – Molim ne otvarati“.
 
 
5. OBRADA PRIJAVA PROJEKATA
 
Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu javnim pozivom propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog poziva) neće se razmatrati, o čemu će udruge biti posebno obaviještene.
 
Odluku o prihvaćanju projekata po podnesenim prijavama na ovaj Javni poziv donosi ministar, temeljem izvješća o provedenom Javnom pozivu te ocjeni projekata od strane Povjerenstva za provedbu Javnog poziva.
 
Lista za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj ostvarenih bodova, a sredstva se dodjeljuju korisnicima sredstava Ministarstva prema utvrđenoj listi do iznosa od 300.000,00 kn (slovima: tristotisuća kuna) koliki je ukupni predviđeni iznos za ovaj Javni poziv.
 
 
6.  OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA
 
Postupak odabira provodi Povjerenstvo za odabir projekata imenovano od strane ministra.
 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Ministarstva su:
 
·          razina učinkovitosti utjecaja projekta na svijest o važnosti očuvanja nacionalne ekološke mreže, odnosno potencijalnih NATURA 2000 područja (do 50 bodova);
·          pripremljenost projekta (do 10 bodova);
·          razrada financijskog dijela projekta te financijska sposobnost korisnika sredstava (do 20 bodova);
·          inovativnost projekta u segmentu prezentacije osnovnog cilja Javnog poziva (do 20 bodova).
 
U slučaju da je za bilo koji kriterij dodijeljeno nula (0) bodova, Ministarstvo će odbiti zahtjev.
 
Prednost u odobravanju financijskih sredstava imat će projekti:
 
·          čije cjelovito provođenje ima osobitu važnost za lokalnu zajednicu (područje realizacije projekta);
·          koji, ako je za njegovo provođenje potreban veći iznos od predviđenog maksimalnog temeljem ovog Javnog poziva, navođenjem dokaza o sufinanciranju ostalih subjekata, garantiraju njegovo cjelovito provođenje;
·          koje sufinanciraju ili podupiru javne ustanove koje djeluju na području zaštite prirode, tijela državne uprave ili lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave, a dosada još nisu bili financirani od istih (prilikom prijave projekta potrebno je priložiti pismo namjere, izjavu da projekt nije financiran prijašnjih godina ili sl.).
·          u kojima sudjeluje više udruga od kojih jedna udruga mora biti nositelj projekta.
 
 
7. OSTALE INFORMACIJE
 
Ovaj Javni poziv objavljen je na web stranici Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr, a informacija o njegovoj objavi u dnevnim tiskovinama i „Narodnim novinama“.
 
Prijavni obrasci mogu se preuzeti u Ministarstvu kulture ili sa web stranice Ministarstva.
 
Odluka ministra o dodjeli sredstava po ovom natječaju donosi se u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a objavljuje se na web stranici Ministarstva u daljnjem roku od 15 dana.
 
 
Prijavni obrazac br. 1 Osnovni podaci o predlagatelju;


 
KLASA: 612-07/11-49/0022
URBROJ: 532-08-11-01
Zagreb, 09. veljače 2011.