Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe (pregled sa stanjem 11.2.2022.)


Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe  .pdf  (pregled sa stanjem 11.2.2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pristiglo je 85 prijava za koje se tražila financijska potpora u iznosu od 3.036.291,95 kuna.

Vijeće projekta "Hrvatska kulturna baština" sukladno kriterijima za vrednovanje i odabir programa digitalizacije arhivske, knjižnične, muzejske građe predložilo je potporu 39 programa u iznosu od 565 294,50 kuna.

Vijeće je dalo prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva.

 Vijeće projekta razmatralo je prijedloge programa koji sadrže detaljan Plan projekta digitalizacije građe izrađen prema smjernicama za digitalizaciju građe.

 Posebna pažnja posvetila se programima koji potiču:

- dostupnost građe, stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama,
- zaštitu građe, zaštitu arhivske, knjižnične, muzejske građe i uopće građe kulturne baštine, pristup toj građi na internetu i prezentaciju kulturnog identiteta,
- predstavljanje i promidžbu građe, umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, suradnju između baštinskih ustanova na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini,
- razvoj novih usluga i proizvoda, kulturnu raznolikost i uporabu digitaliziranih kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima, sadržajnu i tehničku kvalitetu i inovativnost te uporabu svih vrsta medija, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno – povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske.

Ministarstvo kulture i medija odobrilo je financijsku potporu za 39 programa digitalizacije kulturne baštine u iznosu od 565 294,50 kuna.