Inovativne umjetničke i kulturne prakse (pregled sa stanjem 24.01.2020.)


Inovativne umjetničke i kulturne prakse .pdf (pregled sa stanjem 24.01.2020.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu u programskoj djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi pristiglo je ukupno 486 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 27.922.260,43 kn, a za financiranje je odobreno 260 programa u iznosu od 6.052.300,00 kn.

Ciljevi potpore programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi su poticanje razvoja umjetničke scene u smjeru interdisciplinarnih suradničkih umjetničkih praksi koje razvijaju nove grupe korisnika te jačanje umjetničke produkcije s posebnim naglaskom na novomedijskim praksama koje integriraju znanost i tehnologiju.

Poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi usmjereno je na podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se partnerstvo u realizaciji programa te transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji.  Posebno se potiče stvaralaštvo mladih umjetnika te participacija mladih u kulturnim programima.
 
INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Cjelogodišnji programi 68 2.248.000,00
Razvoj i produkcija projekata
mladih umjetnika
do 30. godina
7 80.500,00
Umjetnička istraživanja
i produkcije
42 567.000,00
Festivali/manifestacije 54 1.401.000,00
Edukativni programi 33 575.800,00
Rock glazba: festivali
i klupski programi
56 1.180.000,00
Ukupno 260 6.052.300,00
 
 Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Podržani programi uključuju cjelogodišnje programe, razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale/manifestacije, edukativne programe te programe rock glazbe: festivale i klupske programe. Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.