Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. godinu (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)


Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. godinu  .pdf (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)
 

Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2020. godinu (pregled sa stanjem u prosincu 2020.)
 
Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 1005 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 393.805.605,98 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te revizije financiranja, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i  Odluke o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, koju je Ministarstvo kulture donijelo 24. ožujka  2020. godine, kao i uvjetima nastalim nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine, a u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje je uvršteno 465 programa u ukupnom iznosu od 52.387.500,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
 1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
 2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje radova)
 3. prijava za izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt)
 2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova
 3. programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru programa teritorijalne suradnje (prekogranični, transnacionalni) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija   2014.-2020.
 4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
 5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
 6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
 7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
 8. osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
 9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
10. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj
11. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.