Međunarodna kulturna suradnja (pregled sa stanjem 19.2.2020.)


Međunarodna kulturna suradnja  .pdf  (pregled sa stanjem 19.2.2020.)  
 

Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je ukupno 490 programa koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu (dalje: Poziv) u sljedećem sastavu: Goranka Horjan - predsjednica, Vlasta Gracin, Ante Knešaurek, Petra Ljevak i Željka Turčinović.

Po završetku cijelog postupka vrednovanja u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za narednu godinu uvršteno je 256 programa s proračunom od 4.028.039,00 kuna i to: 2 programa iz EU projekata, 7 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 89 programa iz područja izvedbenih umjetnosti, 13 programa iz područja knjiženosti, 26 programa iz područja knjižnica, 19 programa iz područja kulturne baštine, 41 program iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 25 programa iz područja muzeja i galerija, 3 programa iz područja novih medija, 12 programa iz područja rezidencija te 19 programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Stručno mišljenje Kulturnoga vijeća o sufinanciranju programa uvjetovano je propozicijama Poziva, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju te temeljnim kriterijima prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), u skladu sa specifičnim programskim nadležnostima Kulturnoga vijeća.

Pri ocjenjivanju programa Vijeće je dalo prednost onim programima koji su pored procijenjene javne potrebe u kulturi i kvalitete prijavljenog programa imali i detaljno razrađene sve elemente programa te objektivne i realne troškovnike.  Vijeće je posebno podupiralo one programe koje su prepoznali i podržali ugledni inozemni partneri, odnosno one koji predstavljaju kontinuitet i reciprocitet u međunarodnoj suradnji. Nisu se razmatrale prijavnice s nedostatnim podacima o sadržaju programa i troškovnika, one kojima je nedostajala propisana popratna dokumentacija, kao ni one neispravno ispunjene.