Obrazloženje Hrvatskog muzejskog vijeća

Hrvatsko muzejsko vijeće je na svojoj 4. sjednici, održanoj od 15. do 19. listopada 2012. godine, prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa, smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa vrednovalo programe muzejske-galerijske djelatnosti te je definiralo program muzejsko-galerijske djelatnosti osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Pri vrednovanju muzejsko-galerijskih programa za 2013. godinu posebno se sagledavalo i vrednovalo:
 • stupanj obrađenosti muzejske građe,
 • međumuzejska suradnja,
 • intersektorska suradnja,
 • izložbe iz fundusa i one vezane uz osnovu djelatnost muzeja – obradu, zaštitu, istraživanje i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremu stalnog postava te one koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja,
 • izdavačka djelatnost muzeja kod koje je prednost dana publikacijama koje valoriziraju, kategoriziraju i prezentiraju fundus, stalnim publikacijama muzeja te izdavačkoj djelatnosti vezanoj uz pedagošku djelatnost (vodiči, radni listići, katalozi za djecu),
 • edukativno-pedagoška djelatnost,
 • - marketinška i PR djelatnost.
 
Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske pristiglo je 1016 programa muzejsko-galerijske djelatnosti, od čega je 103 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 59.070.816,97 kn (povećanje od oko 10% u odnosu na 2012. godinu). Povećanje traženih sredstava dijelom je rezultat uvođenja trogodišnjih programa za koje se, prema uputama natječaja, u prijavnici trebao iskazati ukupan iznos traženih sredstava za cijelo trogodišnje razdoblje.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
 • programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
 • programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija – ukupno 20 programa
 • programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
 • kroz promatranje programa za 2013. godinu, Hrvatsko muzejsko vijeće je uočilo probleme u predlaganju, kao i provedbi, programa o povezivanju muzeja u Sustav muzeja Republike Hrvatske, matičnoj djelatnosti, registraciji zbirki i dr. U cilju razrješenja iskazanih problema, Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2013. godine održati tematske sjednice o navednoj problematici
 • pojedini programi prijavljeni na trogodišnje financiranje, koji su ocijenjeni kao kvalitetni, no nisu zadovoljili elemente trogodišnjeg planiranja (nije priložen detaljan opis programa, plan realizacije i troškovnik po fazama, nije priložen strateški plan ili je riječ o programima redovne djelatnosti) prebačeni su na jednogodišnje financiranje
 
predsjednica Hrvatskog muzejsko vijeća
     mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić
 
 
            Zagreb, 19. listopada 2012.