Upute Hrvatskog muzejskog vijeća za izradu muzeološke koncepcije stalnog postava

U svrhu uvođenja standarda muzejske djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće provodi postupak odobravanja muzeoloških koncepcija stalnih postava registriranih muzeja u Republici Hrvatskoj, u skladu s važećim zakonskim propisima (Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23).
 
Muzeološka koncepcija stalnog postava jest dokument koji muzej prilaže molbi za odobrenje izrade novog stalnog postava, odnosno izmjene ili dopune postojećeg, neovisno o tome jesu li radovi financirani sredstvima Ministarstva kultura i medija Republike Hrvatske ili iz drugih izvora (primjerice fondova Europske unije).
 
Muzej je dužan predstaviti muzeološku koncepciju stalnog postava Hrvatskom muzejskom vijeću u dvjema fazama: izradom idejne muzeološke koncepcije stalnog postava i izradom glavne muzeološke koncepcije stalnog postava. Po potrebi, Hrvatsko muzejsko vijeće može imenovati stručno povjerenstvo za praćenje izrade stalnog postava.
 
Uz muzeološku koncepciju stalnog postava, molbi za odobrenje izrade novog stalnog postava, odnosno izmjene ili dopune postojećeg, potrebno je priložiti plan rada i razvitka muzeja.
 
Plan rada i razvitka muzeja jest dokument o sveukupnom razvitku ustanove u petogodišnjem razdoblju, koji sadrži:
 
 • pregled povijesti muzeja i muzejskih zbirki
 • viziju i misiju muzeja
 • petogodišnji plan razvitka muzeja s osnovnim vremenskim odrednicama, koji uključuje plan prikupljanja, obrade, zaštite, izlaganja i izlučivanja građe, plan razvoja publike, plan razvoja marketinške djelatnosti te plan osiguranja podrške i suradnje
 • idejni plan raspodjele svih muzejskih prostora prema namjeni i režimu pristupa korisnika
 • sistematizaciju radnih mjesta (stručnih i ostalih djelatnika potrebnih za rad ustanove)
 
Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava jest dokument koji muzej prilaže molbi za odobrenje pripremnih radova na izradi novog stalnog postava, odnosno izmjeni ili dopuni postojećeg, koji sadrži:
 
 • opis postojećeg stanja prostora za stalni postav
 • idejno rješenje tematsko-prezentacijskih cjelina stalnog postava
 • idejno rješenje raspodjele prostora za stalni postav
 • početni odabir građe za stalni postav
 • idejno rješenje prezentacije i interpretacije građe u stalnom postavu
 • idejno rješenje proširenog obilaska stalnog postava putem suvremenih tehnologija, uključujući na daljinu (opcionalno)
 • procjenu troškova izrade stalnog postava i pripadajućeg kataloga (opcionalno)
 • najmanje dvije recenzije idejne muzeološke koncepcije stručnjaka s odgovarajućim znanstveno-stručnim stupnjem, a prema izboru muzeja, pri čemu najmanje jednu recenziju stručnjaka iz područja muzeologije i najmanje jednu recenziju stručnjaka iz znanstvenog područja dominantno zastupljenog u stalnom postavu
 • imena autora svih dijelova idejne muzeološke koncepcije: stručni muzejski djelatnici, muzeolozi, znanstvenici, dizajneri, arhitekti i ostali
 
Glavna muzeološka koncepcija stalnog postava jest dokument koji muzej prilaže molbi za odobrenje izvedbenih radova na izradi novog stalnog postava, odnosno izmjeni ili dopuni postojećeg, koji sadrži:
 
 • izvedbeno rješenje tematsko-prezentacijskih cjelina stalnog postava
 • izvedbeno rješenje raspodjele prostora za stalni postav
 • odabir građe za stalni postav
 • izvedbeno rješenje prezentacije i interpretacije građe u stalnom postavu, uključujući cjelovito oblikovanje stalnog postava
 • izvedbeno rješenje proširenog obilaska stalnog postava putem suvremenih tehnologija, uključujući na daljinu (opcionalno)
 • troškovnik izrade stalnog postava i pripadajućeg kataloga sa specifikacijom iznosa sredstava koja se traže od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i paritetnim iznosom sredstava osiguranih iz drugih izvora (opcionalno)
 • najmanje dvije recenzije glavne muzeološke koncepcije stručnjaka s odgovarajućim znanstveno-stručnim stupnjem, a prema izboru muzeja, pri čemu najmanje jednu recenziju stručnjaka iz područja muzeologije i najmanje jednu recenziju stručnjaka iz znanstvenog područja dominantno zastupljenog u stalnom postavu
 • imena autora glavne muzeološke koncepcije: stručni muzejski djelatnici, muzeolozi, znanstvenici, dizajneri, arhitekti i ostali