Poslovnik o radu

Poslovnik o radu
Na temelju članka 36. stavka 8. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18), Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi
 
POSLOVNIK O RADU
HRVATSKOGA MUZEJSKOG VIJEĆA
 
 
Članak 1.
 
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Hrvatskog muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), njegovih povjerenstava i drugih radnih tijela.
 
Članak 2.

Vijeće je savjetodavno tijelo za obavljanje stručnih i drugih poslova muzejske djelatnosti pri Ministarstvu kulture i medija, a osobito:

 • razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, predlaže mjere za poticanje njezina razvitka i unapređivanja,
 • prati postignuća i usmjerava razvoj muzejske djelatnosti,
 • daje Ministarstvu kulture i medija prethodno mišljenje o prodaji ili zamjeni muzejske građe ili dokumentacije,
 • daje Ministarstvu kulture i medija prethodno mišljenje u prijeporima o smještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije,
 • daje Ministarstvu kulture i medija mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba,
 • daje mišljenje o prestanku i statusnim promjenama muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine,
 • daje mišljenje o prijepornim stručnim pitanjima kada se to od Vijeća traži,
 • analizira djelovanje sustava muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti,
 • osniva i imenuje stručna povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci,
 • osniva stručna povjerenstva i druga radna tijela za pružanje stručne pomoći muzejima i galerijama, te muzejima, galerijama i zbirkama unutar pravnih osoba,
 • predlaže ministru kulture i medija donošenje odluka o stjecanju viših zvanja u muzejskoj djelatnosti,
 • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni Zakonom o muzejima ili drugim propisima, te koje mu povjeri Ministarstvo kulture i medija.

   
Članak 3.
 
Svoje poslove Vijeće obavlja na sjednicama te na sastancima svojih povjerenstava i drugih radnih tijela što ih osniva.
Rad Vijeća ja javan. Vijeće može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 108/96) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).
 
Članak 4.
 
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju u skladu s tekućim potrebama.
Sjednice Vijeća priprema predsjednik Vijeća u dogovoru s nadležnim ravnateljem uprave Ministarstva kulture i medija zaduženim za poslove muzejske djelatnosti.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Sjednica Vijeća može se sazvati i na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra kulture i medija.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 5.
           
Sastanke povjerenstva i drugih radnih tijela saziva stručna služba nadležna za poslove muzejske djelatnosti.
Predsjednici povjerenstava i drugih radnih tijela dužni su Vijeće redovito i po zahtjevu Vijeća izvješćivati o radu tih tijela.
 
Članak 6.
 
Pisani poziv za sjednicu Vijeća zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Vijeća dostavlja se najkasnije osam dana prije održavanja sjednice u pisanom odnosno elektroničkom obliku, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
Iznimno, u žurnim slučajevima, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala, a najkasnije tri dana prije održavanja sjednice s tim da dnevni red predloži na samoj sjednici i predoči potrebni materijal.
Predsjednik Vijeća može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Vijeća s tim da odsutni članovi Vijeća glasaju putem telefona, odnosno elektroničkom poštom.
Sjednica Vijeća može se organizirati, a odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda provesti elektroničkim putem među predsjednikom i članovima Vijeća te stručnom službom Ministarstva kulture i medija.
 
 
Članak 7.
 
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati na sjednicama Vijeća i raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednicama Vijeća obvezno prisustvuje ravnatelj uprave Ministarstva kulture i medija zadužen za poslove muzejske djelatnosti ili osoba koju on ovlasti.
Svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture i medija da ne može biti nazočan na sjednici Vijeća.
 
 
Članak 8.
 
Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
 
Članak 9.
 
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
Predsjednik izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 10.
 
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.
Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 11.
 
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koje se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjeravaju svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar nakon što je većina članova Vijeća potvrdila Zapisnik putem elektroničke pošte.
Zapisnik Vijeća obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra kulture i medija.
 
Članak 12.
 
Stručne, administrativne i financijske poslove za Vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture i medija.
 
Članak 13.
 
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 
Članak 14.
 
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

 
 
 
Zagreb, 8. prosinca 2022.
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Darko Komšo