Arhiva 2014.-2015.

Sažetak 23. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 19. siječnja 2016. godine

     Na 23. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održana je prezentacija izmjena i dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Požega. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentirane izmjene i dopune muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Požega.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu gđe Jasmine Reis za osnivanjem Kuće Šenoa u Zagrebu i osnovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Željka Kolveshi, prof., muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se arheološki nalazi s područja podmorja otoka Mljeta, lokalitet Pličina sv. Pavao kod Saplunare trajno smjeste u Dubrovačkim muzejima.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci od 11. siječnja 2016. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće je dopunilo i izmijenili cit. Pravilnik te ga uputilo primjedbe Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.


Sažetak 22. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 4. studenog 2015. godine

     Slijedom zaključaka s 21. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa definiralo konačni prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti u okviru Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
  • od 1071 vrednovanih prijedloga programa muzejsko-galerijske djelatnosti (od čega 6 trogodišnjih programa) za sufinanciranje u 2016. godini predloženo je 512
  • od ukupno 6 prijavljenih trogodišnjih programa, ni jedan program nije predložen za financiranje te su isti vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa

     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci i uputilo ga Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 30. listopada 2015. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika kao i prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 29. travnja 2015. godine. Prijedlozi Povjerenstava su prihvaćeni i upućeni na daljnje postupanje.
     Na kraju sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo  zahtjev Hrvatskog povijesnog muzeja za izlučivanjem muzejske građe (893 predmeta) iz Numizmatičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja. S obzirom kako načine izlučivanja muzejske građe uređuje članak 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Hrvatski povijesni muzej na dostavu razrađenog prijedloga za navedeno izlučivanje, odnosno popis građe s planiranim načinom izlučivanja. Po primljenoj dopuni Hrvatsko muzejsko vijeće će dati svoje mišljenje.


Sažetak 21. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 19. do 23. listopada 2015. godine

     Prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa, smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa članovi Hrvatskog muzejskog vijeća razmotrili su i vrednovali programe muzejske-galerijske djelatnosti.
     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu ukupno je pristiglo 1071 programa muzejsko-galerijske djelatnosti, od čega je 6 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje.
Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
  • programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
  • programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija
  • programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
  • programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora
  • od ukupno 6 prijavljenih trogodišnjih programa, niti jedan program nije predložen za financiranje te su vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa
  • programi Međunarodnog dana muzeja i Noći muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost
  • Vijeće preporuča financiranje programa nabave stručne literature za državne muzeje
  • konačan prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu definirat će se na sljedećoj sjednici Vijeća, za koju će stručna služba pripremiti sažetak svih prijedloga Vijeća za financiranje programa

     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o očevidniku muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost koji su pripremile stručne službe Ministarstva kulture te je prihvatilo predloženi Nacrt.
     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je i prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci koji je pripremila Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci. Po raspravi, uvrštene su izmjene. Hrvatsko muzejsko vijeće će na sljedećoj sjednici u studenom definirati končan prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvještaj Etnografskog muzeja, Zagreb o obavljenom uvidu u stalni postav Romske kuće Udruge izvornih Roma – Lovara u Velikom Trojstvu.


Sažetak 20. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 29. rujna 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije koji je pripremila Radna grupa te ga uputila Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
     Temeljem zatraženog mišljenja Brodsko-posavske županije vezano uz spajanje Muzeja Brodskog Posavlja i Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako nema dovoljno elemenata za davanje mišljenja. Brodsko-posavska županija je upućena na dostavu studije opravdanosti odnosno elaborata o spajanju Muzeja Brodskog Posavlja i Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Jacqueline Balen, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu i mr. sc. Toni Glučina, kustos, Arheološki muzej Narona koji će obići Muzeje i galerije Konavala i utvrditi uvjete za trajnu pohranu arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Sokol grad u Dunavama i trajnu pohranu arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Peranova greda u Zastolju.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku.
     Vezano za zamolbe za trajnom pohranom, Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki nalazi s lokaliteta VE Jelinak12 trajno pohrane u Muzeju grada Trogira te da se pokretni arheološki nalazi s lokaliteta „Osijek, Vojarna – građevinski fakultet 2006.-2008.“ trajno pohrane u Muzeju Slavonije, Osijek.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i podržalo sljedeće otkupe muzejske građe: Hrvatski povijesni muzej - Otkup dva pištolja – Česka zbrojovk, Moderna galerija - Otkup slike Ignjata Joba „Moj dom“, 1935. i Gradski muzej Varaždin - Otkup muzejske građe za Povijesni odjel, Galeriju starih i novih majstora i Etnografski odjel.


Sažetak 19. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 15. srpnja 2015. godine

     Na 19. sjednici Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Apoksiomena.


Sažetak 18. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. lipnja 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je na 18. sjednici raspravilo Konačan prijedlog Zakona o muzejima.


Sažetak 17. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 29. svibnja 2015. godine

     Na 17. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeće održana je prezentacija muzeološke koncepcije stalnog postava „Oluja '95“ na Kninskoj tvrđavi. S obzirom na kratke vremenske rokove za dovršetak stalnog postava „Oluja '95“ Kninskog muzeja Knin, Hrvatsko muzejsko vijeće je dostavljenu muzeološku koncepciju ocijenilo kao dobru podlogu za daljnju razradu scenarija stalnog postava i likovnog postava. Hrvatsko muzejsko vijeće je zadužilo Povjerenstvo za nadzor realizacije muzeološke koncepcije Oluja '95“ u sastavu mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministra, mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća i Eva Brunović, voditeljica, Ministarstvo kulture, da kontinuirano nadzire realizaciju stalnog postava i o istome obavještava Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Nastavno na zaključke Hrvatskog muzejskog vijeća sa 12. sjednice održane 7. srpnja 2014. godine, a vezano uz izmjene i dopune idejne podloge muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor, održana je prezentacija izmjena i dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Dvora Veliki Tabor. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju stalnog postava Dvora Veliki Tabor i uputilo Muzeje Hrvatskog zagorja na dostavu recenzija koje će stručno obuhvatiti sve aspekte prezentirane muzeološke koncepcije.
     Vezano za zaključak Hrvatskog muzejskog vijeća sa 14. sjednice održane od 1. do 4. prosinca 2014. godine, uz zahtjev za osnivanje muzeja unutar Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i upute na dostavu definirane misije i vizije budućeg muzeja kako bi se razmotrila opravdanost i potreba za formiranjem nacionalnog arheološkog muzeja unutar sustava hrvatskih muzeja u gradu Zadru, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je dostavio traženu dokumentaciju. S obzirom na djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru koje su uređene Uredbom o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN br. 33/08), Hrvatsko muzejsko vijeće smatra stručno opravdanim da se u sklopu obavlja izložbena djelatnost vezana uz djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku te osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku u sastavu: mr. sc. Toni Glučina, ravnatelj, Arheološki muzej Narona, Marina Lambaša, viša kustosica, Muzej grada Šibenika i Tereza Teklić, prof., viša stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.
Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Udruge izvornih Roma-Lovara za trajnim očuvanjem i prezentiranjem najznačajnijih i najvrjednijih predmeta koji svjedoče o povijesti Roma na području Bjelovarsko-bilogorske županije te je predložilo Etnografskom muzeju, Zagreb, nositelju matične djelatnosti za etnografske muzeje, obavljanje uvida u novi prostor Udruge izvornih Roma-Lovara, u kojem je smješten stalni postav te podnošenje izvještaja o tome Hrvatskom muzejskom vijeću.
     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbu Konzervatorskog odjela u Splitu za verifikacijom prezentacije kružnog hrama Dioklecijanove palače u prizemlju Palače Skočibučić-Lukaris na Peristilu u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra kako se prezentacija ostatka kružnog hrama i kamene plastike predviđa u prostoru koji nema muzejsku namjenu, stoga  verifikacija navedenog prezentacijskog zahvata nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Iluzija. Utvrđeno je kako sukladno članku 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Iluzija.
     Također je prihvaćen Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Grada Ivanić-Grada. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Grada Ivanić-Grada.
     Prihvaćena je zamolba Gradskog muzeja Požega da se arheološki nalazi s lokaliteta benediktinske opatije Sv. Mihovila Arkanđela na Rudini trajno smjeste u Gradskom muzeju Požega.
Vezano za otkup muzejske građe, Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo zamolbe Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za otkup slike Ivana Generalića „Požar na selu“, 1937. te Muzeja suvremene umjetnosti za otkup dvije slike Lovre Artukovića, „Viseći autoportret“, 2009.-2014. i „Solarij“, 2013.-2014. Hrvatski povijesni muzej je upućen na dostavu popisa građe za stalni postav te godišnji i srednjoročni plan popunjavanja fundusa kao osnove za otkupnu politiku Hrvatskog povijesnog muzeja.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 30. travnja 2015. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 29. travnja 2015. godine. Prijedlozi su prihvaćeni i upućeni na daljnje postupanje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN br. 96/99), Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN br. 115/01), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN br. 108/02), Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN br. 120/02, 82/06), Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN br. 30/06) te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanju stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10, 112/11).

     Po temi Zakona o muzejima Hrvatsko muzejsko vijeće održat će u utorak, 2. lipnja 2015. godine tematsku sjednicu na kojoj će se razmotriti Konačan prijedlog Zakona o muzejima.


Sažetak 16. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 17. ožujka 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima. Načelnik Sektora za normativne i upravno pravne poslove Tomislav Jelić je uvodno obrazložio članke prijedloga Zakona o muzejima koji su u javnosti izazvala određena reagiranja te je izvijestio o metodologiji daljnjeg rada na Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima. Hrvatsko muzejsko vijeće je po temi daljnje operacionalizacije zaključilo kako će i na dalje Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o muzejima raspraviti isti prije konačnog razmatranja na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća.
     U nastavku sjednice prezentirana je muzeološka koncepcija stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu koju su održali Damodar Frlan, prof. ravnatelj i dr. sc. Zvjezdana Antoš, koordinatorica i glavna autorica muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu. Hrvatsko muzejsko vijeće načelno je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju i sukladno kriterijima za vrednovanje programa stalnih muzejskih postava Hrvatskog muzejskog vijeća, uputilo Etnografski muzej, Zagreb na dostavu prijedloga rješenja prostornog i likovnog postava.
     Prezentirana je i muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja betinske drvene brodogradnje koju su održali Kate Šikić Čubrić, privremena ravnateljica, dr.sc. Jadran Kale, muzejski savjetnik, Muzej grada Šibenika i Marko Barišić, dizajner. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo i odobrilo muzeološku koncepciju Muzeja betinske drvene brodogradnje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Ivanić-Grada, u sastavu: Željka Kolveshi, prof., muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba, dr. sc. Jacqueline Balen, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu i Eva Brunović, dipl.povj.umj., voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Ministarstvo kulture. Osnovano je i Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Iluzija, i to u sastavu: mr. sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb,  Milvana Arko-Pijevac, dipl. ing. biol., muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka i Eva Brunović, dipl.povj.umj, voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost Ministarstva kulture. Oba povjerenstva su zadužena za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenih muzeja te će o svom radu izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Po primitku Izviješća Hrvatsko muzejsko vijeće će dati svoje mišljenje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je zamolbu Hrvatskog povijesnog muzeja za otkup reljefnog poprsja biskupa  J.J.Strossmayera“, autora Franca Gorše, iz 1925. godine i bakropis Jakoba Alta pod nazivom „General Josip Dedović“, iz 1823. godina, zamolbu Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za otkup djela Julija Knifera „AP XB“ te zamolbu Arheološkog muzeja u Splitu za otkup tri zlatnika. Zbog nepotpune dokumentacije, Hrvatskog muzejsko vijeće je uputilo Muzej suvremene umjetnosti na dopunu zamolbe za otkup slike Lovre Artukovića.


Sažetak 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 16. siječnja 2015. godine u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Slijedom zaključaka sa 14. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa vrednovalo programe za koje je zatražena dopuna te je definiralo konačni prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti u okviru Programa kulturnog razvitka za 2015. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke: 
- od 1042 vrednovanih prijedloga programa muzejsko-galerijske djelatnosti (od čega 13 trogodišnjih programa) za sufinanciranje u 2015. godini predloženo je 469 programa u ukupnom iznosu od 6.866.500,00 kn
- od ukupno 13 prijavljenih trogodišnjih programa, ni jedan program nije predložen za financiranje te su isti vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa
- programi matične djelatnosti Vijeće će vrednovati nakon sastanka po temi Sustava muzeja koji je planiran za veljaču
Prema kriterijima za vrednovanje programa muzejsko-galerijske djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće je razmotrilo ukupno 30 programa konzervatorsko-restauratorskih radova na građi muzejskih ustanova te donijelo sljedeće zaključke:
- za 23 programa je utvrđeno kako se konzervatorsko-restauratorski radovi provode za potrebe izlaganja prijavljene muzejske građe u stalnom postavu muzeja, za pripreme izložbi koje sufinancira i Ministarstvo kulture te izrazito lošeg stanja građe i preporuča se financiranje.
- za 6 programa je utvrđeno kako se ne radi o prioritetnim programima konzervacije i restauracije muzejske građe te Hrvatsko muzejsko vijeće ne preporučuje njihovo financiranje
- za program:  HAZU, Strossmayerova galerija, Slika Carla Maratte „Papa Leo I.“, kopija po Rafaelu, nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova nije utvrđeno da li je riječ o nastavku ili završetku konzervatorsko-restauratorskih radova. Ukoliko je riječ o završetku radova, Hrvatsko muzejsko vijeće preporučuje financiranje

     Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10, NN 112/11), Hrvatsko muzejsko vijeće je nastavno na prijedlog Liste mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci, koja je definirana na 13. sjednici Vijeća u listopadu 2014. godine, razmotrilo Listu mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci te će je definirati najkasnije do  27. siječnja 2015.
     Pomoćnica ministrice mr. sc. V. Jurić Bulatović izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće o sastanku po temi realizacije stalnog postava Muzeja Sinjske alke, koji je s predstavnicima Viteškog alkarskog društva, arhitektima i dizajnericom likovnog postava održan 29. prosinca 2014. godine u Ministarstvu kulture. Istaknula je kako je planiran raspis natječaja za građevinsko-instalacijske radove i opremu te da okvirni terminski plan realizacije predviđa početak radova polovicom ožujka te uređenje i montažu do 1. srpnja 2015. godine. Za likovnu izvedbu alkarske povorke, koja obuhvaća 10 konjskih i 14 ljudskih figura, prikupljeno je ukupno 5 ponuda s različitim prijedlozima načina izrade. Predloženo je da se prijedlog izvedbe navedene povorke prezentira na sljedećoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća.
     Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje ravnateljicu Muzejskog dokumentacijskog centra Višnju Zgagu, koordinatoricu Upravnog vijeća Nacionalnog kataložnog pravilnika, i Muzejski dokumentacijski centar da kroz Sustav matičnosti informira mrežu muzeja o  izradi Nacionalnog kataložnog pravilnika s obzirom kako će se isti trebati uskladiti s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi.
     Nastavno za zaključke sa 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, a vezano uz izmjene idejne podloge muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor prema tlocrtnoj razradi, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzeje Hrvatskog zagorja na dostavu izmijenjene i dopunjene muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor u skladu sa suvremenim kretanjima u muzejskoj struci kako bi se ista prezentirala na sljedećoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Hrvatski restauratorski zavod na očitovanje o uvažavanju i provedbi zaključaka Hrvatskog muzejsko vijeća.
     Po temi Zakona o muzejima, pomoćnica ministrice mr. sc. V. Jurić Bulatović je izvijestila kako je Nacrt Zakona dorađen sukladno uputama i očitovanju nadležnih tijela državne uprave i Ureda za zakonodavstvo te usuglašen s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu. Naglasila je kako su kroz dorade između ostalog optimalizirani uvjeti funkcioniranja muzeja u obavljanju gospodarske djelatnosti, osnivanja podružnica muzejskih i galerijskih ustanova u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te proširenja stručnih muzejskih zvanja na zvanja koja su postala sastavni dio muzejskog stručnog osoblja. Nacrt Zakona o muzejima će tijekom siječnja biti upućen u zakonodavnu proceduru Vlade RH.


Sažetak 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane od 1. do 4. prosinca 2014. godine u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa, smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa članovi Hrvatskog muzejskog vijeća razmotrili su i vrednovali programe muzejske-galerijske djelatnosti. Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     -  programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
     -  programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija
     -  programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
     -  od ukupno 13 prijavljenih trogodišnjih programa, niti jedan program nije predložen za financiranje te su vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa
     -  programi Međunarodnog dana muzeja i Noći muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost

     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja planinarstva u Ivancu na temelju zamolbe Grada Ivanca, koji je osnivač.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Utvrda Klinac trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Utvrda Bršljanac trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Stari grad Zrin trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Stari grad Košutgrad trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta pavlinski samostan sv. Petra na Petrovoj gori trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori trajno smjesti u Gradskom muzeju Sisak.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta pavlinski samostan Blažene Djevice Marije u Mikleuški na Moslavačkoj gori trajno smjesti u Muzeju Moslavine Kutina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za praćenje rada na realizaciji stalnog postava Muzeja Sinjske alke, u sastavu: Vesna Jurić Bulatović, Dubravka Osrečki Jakelić i Eva Brunović, i donijelo sljedeće zaključke:
     - do 15. prosinca 2014. bit će dovršen izvedbeni projekt i troškovnik
     - povjerenstvo je ukazalo još jednom na činjenicu važnosti angažiranja osobe koja će koordinirati realizacijom ovog projekta, kako je i navedeno u očitovanju HMV od rujna 2013., a što bi trebao osigurati Viteško alkarsko društvo
     - povjerenstvo smatra kako dizajnerica postava N.Jelavić Mitrović treba hitno predložiti održiva rješenja vezana uz realizaciju svih segmenata postava; prvenstveno se misli na izvođenje alkarske povorke (10 konjskih i 14 ljudskih figura )  koje je dizajnerica zamislila A. Kuzmanić je informirao kako će u dogovoru s N. Jelavić, sukladno ugovorenom roku, do 15.12.2014. predati dokumentaciju za realizaciju svih segmenata muzejskog  postava
     -povjerenstvo upućuje Viteško alkarsko društvo da do 15.12.2014. pripremi terminski plan projekta i terminski plan provedbe realizacije stalnog postava te izvedbeni  troškovnik s posebno razrađenom i opisanom stavkom vezano uz razradu konjskih i ljudskih figura
     - svi su se suglasili da je otvorenje Muzeja Sinjske alke predviđeno kao  središnji događaj obilježavanja 300. obljetnice Sinjske alke u 2015. godini i da sukladno tome treba rasporediti prioritete i sve podrediti roku otvorenja muzeja 5.kolovoza (izvedba postava,  izrada vizualnog identiteta muzeja, te promocija projekta)
     - sljedeći sastanak dogovoren je za 15.12.2014. u Sinju ili Zagrebu.
     Hrvatsko muzejsko društvo upućuje Viteško alkarsko društvo na uvažavanje preporuka Stručnog povjerenstva vezano uz realizaciju stalnog postava Muzeja Sinjske alke te da o tome redovito pisanim putem izvještava Vijeće.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja betinske drvene brodogradnje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja betinske drvene brodogradnje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
     Hrvatsko muzejsko vijeće smatra da dok se ne riješi pitanje statusa građe sukladno članku 47.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13 ) ne postoje uvjeti za osnivanje muzeja.     
     Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru da dostavi definiranu misiju i viziju budućeg muzeja kao i plan otkupne politike kako bi se na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća razmotrila opravdanost i potreba za formiranjem nacionalnog arheološkog muzeja unutar sustava hrvatskih muzeja u gradu Zadru.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava i prihvaća nacrt muzeološke koncepcije stalnog postava „Oluja 95“ Kninskog muzeja Knin te u tom smislu upućuje Kninski muzeja Knin na daljnju razradu nacrta muzeološke koncepcije.
     Hrvatsko muzejsko vijeće smatra kako je Muzej grada Splita kvalitetno definirao ostvarenja aktivnosti vezano za pokretne spomenike smještene u podrumima Dioklecijanove palače te u tom smislu stručno podržava Muzej grada Splita u provedbi realizacije aktivnosti.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je informirano da je Ministarstvo kulture uputilo Općini Kneževi Vinogradi očitovanje po temi prijenosa osnivačkih prava Zavičajnog muzeja „Baranyai Julia“ na Muzej Slavonije kao i osiguravanju stručne pomoći koju su Muzej Slavonije, Osijek i Konzervatorski odjel u Osijeku višekratno pružili. U tom smislu ministarstvo kulture je uputilo sugestiju da se formalno-pravno usustavi Zavičajni muzej „Baranyai Julia“ Zmajevac kao i omogući javnosti dostupnost ove vrijedne zbirke koju je šezdesetih godina prošlog stoljeća prikupila učiteljica Baranyai Julija.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o arheološkim istraživanjima i to vezano uz privremenu pohranu. U tom smislu smatra se kako bi trebalo pokrenuti postupak dopune Pravilnika o arheološkim istraživanima, posebno u kontekstu vremenskog trajanja privremene pohrane. Istaknuta je i potreba usklađivanja terminologije unutar baštinskog i muzejskog zakonodavnog okvira, potaknuti konkretnim slučajem s tvrtkom Geoarheo d.o.o. po pitanju vraćanja arheološke građe i terenske dokumentacije koja je skupljena tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetima u Slavoniji (Ervenica – Poljski Jarak i tell Tržnica – Duga ulica 26) Gradskom muzeju Vinkovci.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se bočni oltar Preobraženja Gospodinova, Župa pohoda BDM, Vukovina izluči iz fundusa Muzeja grada Zagreba, jer je od trenutka pohrane u čuvaonicu Muzeja grada Zagreba bio nedostupan široj javnosti i vrati u saniranu kapelu. Prezentacija bočnog oltara na izvornom mjestu će imati povijesno-umjetnički i spomenički značaj.


Sažetak 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 29. listopada 2014. godine u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održana je prezentacija muzeološke koncepcije Arheološkog parka Andautonija – Ekomuzeja Ščitarjevačke Posavine . Autorice koncepcije su Dora Kušan Špalj, muzejska savjetnica Arheološkog muzeja, Zagreb i Dorica Nemeth Erlich, muzejska savjetnica u mirovini. Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno ocjenjuje postojeću muzeološku koncepciju i programe Arheološkog parka Andautonija te upućuje Arheološki muzej u Zagrebu na inicijalno razmatranje postoje li uvjeti za osnivanje Ekomuzeja ščitarjevačke Posavine, sukladno članku 17. Zakona o muzejima (muzejska građa, muzejska dokumentacija, prostor, oprema i sredstva za rad, stručno osoblje) te sukladno tome i na razradu moguće koncepcije.
     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže sklapanje Ugovora između Arheološkog muzeja Zadar i Muzeja antičkog stakla u Zadru o pohrani 5813 predmeta antičkog stakla i pripadajuće dokumentacije koji su 2009. godine iz Arheološkog muzeja Zadar preneseni u Muzeja antičkog stakla u Zadru u cilju daljnje obrade, zaštite i izlaganja. Ugovor se sklapa na 99 godina. Muzej antičkog stakla u Zadru obvezuje se građu preuzetu iz Arheološkog muzeja u Zadru upisati u svoje inventarne knjige pohrane.
     Sklapanjem Ugovora o posudbi između Arheološkog muzeja Zadar i Muzeja antičkog stakla u Zadru omogućio bi se nesmetan nastavak djelovanja Muzeja antičkog stakla. Hrvatsko muzejsko vijeće ocjenjuje da predmeti antičkog stakla AMZ predani MAS, izloženi u Stalnom postavu i pohranjeni u depoima MAS, ne narušavaju integritet zbirki Arheološkog muzeja Zadar. Izlaganjem predmeta antičkog stakla AMZ u sklopu Stalnog postava i povremenih izložbi MAS omogućava se širokoj javnosti uvid u ovaj vrijedan segment nacionalne i svjetske baštine. Hrvatsko muzejsko vijeće, u cilju daljnjeg razvoja, upućuje Arheološki muzej Zadar i Muzej antičkog stakla Zadar na međusobnu suradnju u stručnim i znanstvenim istraživačkim i izložbenim projektima te omogućavanje uvida u građu stručnim djelatnicima obaju muzeja kao i svima zainteresiranima.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava izdvajanje Creskog muzeja iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i preporučuje osnivanje Creskog muzeja kao samostalne ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Creskog muzeja.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se arheološki nalazi s lokaliteta Ervenica/Poljski jarak i Duge ulice bb u Vinkovcima trajno smjeste u Gradskom muzeju Vinkovci. Hrvatsko muzejsko vijeće uputit će Hrvatskom vijeću za kulturna dobra dopis suglasnosti za trajnu pohranu arheološke građe s navedenih lokaliteta kako bi se sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza dao prijedlog Ministarstvu kulture.
     Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10) Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je Listu mentora za izradu pismenog rada (u privitku zapisnika).
     Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10) Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture RH imenovanje Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci kao i njihove zamjenike u sastavu:

     Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos te njihovi zamjenici:
1. Željka Bosnar-Salihagić, viša kustosica, Tiflološki muzej, Zagreb, za predsjednicu Povjerenstva, a za članove Povjerenstva:
mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb
Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo kulture RH.

2. Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb za zamjenicu predsjednice Povjerenstva, a za zamjenike članova:
Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
Smiljana Petr-Marčec, muzejska savjetnica, Muzej Međimurja, Čakovec.
 
     Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf te njihovi zamjenici:
1. Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, za predsjednika Povjerenstva, a za članove Povjerenstva:
Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej, Zagreb
Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica, Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo kulture RH.

2. mag. Denis Vokić, viši restaurator konzervator, Sveučilište u Dubrovniku, za zamjenika predsjednika Povjerenstva, a za zamjenike članova:
Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Dora Kušan Špalj, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb.

     Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10) Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo Listu ispitivača i njihove zamjenike (u privitku zapisnika).
     Hrvatsko muzejsko vijeće prihvaća Nacrt zakona o muzejima, uz određene nadopune koje su sastavni dio zapisnika. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra da virtualne muzeje, galerije i zbirke kao vrste muzeja treba definirati kroz Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN br. 30/06), sukladno kojem su definirane i ostale vrste muzeja.
     Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Galerije Sikirca u sastavu Kulturnog umjetničkog središta Sinj.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu Općine Tisno za osnivanje Muzeja betinske drvene brodogradnje i osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja betinske drvene brodogradnje u sastavu: dr. sc. Jacqueline Balen, ravnateljica, Arheološki muzej u   Zagrebu, dr. sc. Jasenka Lulić-Štorić, viša kustosica, Narodni muzej Zadar i Eva Brunović, voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture RH.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu Grada Ivanca za osnivanje Muzeja planinarstva. Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Grad Ivanec na dopunu zamolbe za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja planinarstva vezano uz zapošljavanje stručnog osoblja. Po dopuni dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će utvrditi postoje li uvjeti za osnivanje Muzeja planinarstva.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje:
Lade Bošnjak Velagić, diplomirane komparatistice književnosti i povjesničarke umjetnosti, Moderna galerija, Zagreb
Maje Bunčić, diplomirane arheologinje i etnologinje, Arheološki muzej u Zagrebu,
Zrinke Ettinger Starčić, diplomirane arheologinje, Lošinjski muzej, Mali Lošinj,
Jasmine Fučkan, diplomirane povjesničarke umjetnosti i komparatistice književnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb,
Andree Klobučar, profesorice arheologije i povijesti umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb,
Marine Kovač, diplomirane arheologinje i povjesničarke umjetnosti, Muzej Slavonije, Osijek,
Mirje Lovrić, profesorice hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti, Hrvatski pomorski muzej Split, Split,
Ivice Nevešćanina, profesora arheologije i povijesti, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb,
dr. sc. Martine Podnar Lešić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb,
Petre Vugrinec, profesorice povijesti umjetnosti i komparativne književnosti, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
u zvanje višeg kustosa.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
dr. sc. Marine Bagarić, diplomirane povjesničarke umjetnosti i rusistice, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb,
dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Zagreb,
Vladimira Crnkovića, profesora povijesti umjetnosti, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb,
Lade Dražin Trbuljak, profesorice povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb,
mr. sc. Snježane Pintarić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb,
mr. sc. Gordane Tudor, Hrvatski pomorski muzej Split, Split,
mr. sc. Davorina Vujčića, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
u zvanje muzejskog savjetnika.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
mr. sc. Željke Sušić, Tiflološki muzej, Zagreb
u zvanje muzejskog pedagoga savjetnika.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Miljenke Galić, diplomirane povjesničarke umjetnosti i arheologinje, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
Ninu Sivec, diplomirane defektologinje – nastavnice razredne nastave, Tiflološki muzej, Zagreb
u zvanje višeg dokumentarista.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže unaprjeđenje
Zdenke Šinkić, profesorice matematike, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Doroteje Živčec, diplomirane inženjerke matematike, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
u zvanje višeg informatičara.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Ivane-Zrinke Bajić Franković, profesorice likovne kulture – restauratorice, Arheološki muzej u Splitu, Split
Marije Marković Boko, profesorice likovnog odgoja i likovnih umjetnosti, Muzej grada Splita, Split
u zvanje višeg restauratora.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Marije Zorica, akademske kiparice, Arheološki muzej Zadar, Zadar
u zvanje višeg restauratora.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Dubravke Habuš Skendžić, profesorice arheologije, Muzej Prigorja, Sesvete
u zvanje restauratora savjetnika.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Nevena Sudeca, višeg zubnog tehničara, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
u zvanje višeg preparatora.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Renate Breka, fotografkinje, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb
u zvanje višeg fotografa.

      Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Velimira Matijašića, strojobravara, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Ljerka Rihtera, montera centralnog grijanja, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
u zvanje višeg muzejskog tehničara.

     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje Izvještaj o radu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke svih muzejskih ustanova u Hrvatskoj.
     Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje očitovanje Spomen područja Jasenovac po temi postavljanja jedne kabine ZET-ovog tramvaja na području SP Jasenovac. Spomen područje Jasenovac odustalo je od postavljanja navedene kabine na području SP Jasenovac.
     Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje očitovanje Spomen područja Jasenovac po temi postavljanja instalacije K19 Zlatka Kopljara unutar Spomen područja Jasenovac. Sukladno očitovanju, Upravno vijeće Spomen područja Jasenovac suglasno je s postavljanjem instalacije K19 Zlatka Kopljara te je Konzervatorski odjel u Sisku izdao posebne uvjete za stalni postav navedene instalacije ispred Memorijalnog muzeja Spomen područje Jasenovac.
     Hrvatsko muzejsko vijeće pohvaljuje inicijativu Udruge oldtimer vozila Selnica za trajnim očuvanjem i prezentiranjem starodobnih vozila, replika zanatskih radionica, starog oružja i drugih predmeta svakodnevne uporabe kroz projekt Oldtimer muzej Šardi. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže Tehničkom muzeju, Zagreb, nositelju matičnosti za tehničke muzeje, obavljanje uvida u građu i prostor Udruge oldtimer vozila Selnica te podnošenje izvještaja o tome Hrvatskom muzejskom vijeću.


Sažetak 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 7. srpnja u 10.00 sati u Dvoru Veliki Tabor

     Na 12. sjednici  je održana prezentacija idejne podloge muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor. Održale su je mr. sc. Vlasta Krklec, ravnateljica, Muzeji Hrvatskog zagorja i Nadica Jagarčec, voditeljica, Dvor Veliki Tabor. Autorica prijedloga muzeološke koncepcije i scenarija novog stalnog postava Dvora Veliki Tabor je Goranka Horjan, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskog zagorja, uz stručnu pomoć kustosa i voditelja zbirki Muzeja Hrvatskog zagorja koji su obavili istraživanja i katalogiziranje predmeta, suradnika iz Hrvatskog restauratorskog zavoda te ostalih stručnih suradnika.  Hrvatsko muzejsko vijeće podržava idejnu podlogu muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor te utvrđuje određene izmjene prema tlocrtnoj razradi. (detalji u zapisniku Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzeje Hrvatskog zagorja na pisano izvještavanje o provedenim izmjenama.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je zaprimilo informaciju da je Općina Tisno pokrenula postupak osnivanja Muzeja betinske drvene brodogradnje. Stručnu pomoć oko izrade muzeološke koncepcije te prikupljanja materijala za fundus budućeg Muzeja pružaju djelatnici Muzeja grada Šibenika.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je upoznato s mjerama i aktivnostima na procjeni štete uzrokovane elementarnom nepogodom u svibnju 2014. godine na kulturnoj baštini na području Vukovarsko-srijemske županije i ostalim županijama na poplavom pogođenom području. Ministarstvo kulture imenovalo Povjerenstvo za procjenu štete na kulturnim i sakralnim objektima, koje je  sastavilo Izvješće o štetama uzrokovanim elementarnom nepogodom (poplavom) u svibnju 2014. godine na kulturnoj baštini. Pomoćnica ministrice, mr. sc. V. Jurić Bulatović je u lipnju organizirala u Ministarstvu kulture sastanak s mr. sc. Janjom Juzbašić, ravnateljicom Zavičajnog muzeja „Stjepana Grubera“, Županja, Ružom Marić, ravnateljicom Gradskog muzeja Vukovar, Mariom Braunom, ravnateljem Hrvatskog restauratorskog zavoda i Višnjom Zgagom, ravnateljicom Muzejskog dokumentacijskog centra po temi potpore Ministarstva kulture na poplavom pogođenom području, posebice vezano uz spašavanje građe. Polovicom srpnja planiran obilazak Muzeja i dva spremišta, u Gunji i Račinovcima gdje je dopremljena spašena građa.
     Osnovom Zaključka gradonačelnika Grada Splita od 17. travnja 2014. godine o dodjeli Podruma Dioklecijanove palače na korištenje i upravljanje Muzeju grada Splita Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže osnivanje Stručnog povjerenstva za popisivanje kamenih spomenika i ostale arheološke građe koji se nalaze u Podrumima Dioklecijanove palače, a uz stručnu pomoć i pod vodstvom Konzervatorskog odjela u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće će od Hrvatskog vijeća za kulturna dobra zatražiti očitovanje po temi.


Sažetak 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 9. lipnja 2014. godine u 9.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava stručnu koncepciju stalnog izložbenog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja kao podlogu za izradu muzeološke koncepcije stalnog postava Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb.
     Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Creski muzej, Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj na revidiranje muzeološke koncepcije stalnog postava Creskog muzeja u smislu intenzivnijeg povezivanja s lokalnom zajednicom i naglašavanja posebnosti identiteta otoka Cresa kroz razradu jedne do dvije tematske cjeline.
      Hrvatsko muzejsko vijeće prihvaća Nacrt zakona o muzejima, uz određene nadopune koje su sastavni dio zapisnika. Hrvatsko muzejsko vijeće zadužuje Milvanu Arko Pijevac da Hrvatskom muzejskom vijeću dostavi definiciju virtualnog muzeja, a Željku Kolveshi na dostavu prijedloga definicije za muzej. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture preciznije definiranje temeljnih pojmova iz članka 2. Nacrta zakona o muzejima.
      Hrvatsko muzejsko vijeće zatražit će od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku očitovanje u vezi postojanja uvjeta trajne pohrane arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Peranova greda u Zastolju u Muzejima i galerijama Konavala. Po dostavi navedenog Hrvatsko muzejsko vijeće će dati mišljenje o trajnoj pohrani.
      Hrvatsko muzejsko vijeće osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje stanja dokumentacije vezano za traženje Muzeja i galerija Konavala za ispis muzejske građe iz inventarne knjige Umjetničke galerije Dubrovnik i njihov upis u inventarnu knjigu Kuće Bukovac. Povjerenstvo će djelovati u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Andro Krstulović Opara, prof., ravnatelj, Muzeji Ivana Meštrovića i Eva Brunović, dipl.pov.umj., voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Ministarstvo kulture. Povjerenstvo će održati sastanak s ravnateljicama Muzeja i galerija Konavala i Umjetničke galerije Dubrovnik i o tome izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
      Hrvatsko muzejsko vijeće osniva Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru u sastavu: dr. sc. Jacqueline Balen, ravnateljica, Arheološki muzej u Zagrebu, Željka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba i Eva Brunović, dipl.pov.umj., voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Ministarstvo kulture. Povjerenstvo će s predstavnicima Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru održati sastanak po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje muzeja i o tome izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Hrvatsko muzejsko vijeće će po imenovanju ravnatelja Arheološkog muzeja Zadar definirati prijedlog za rješavanje statusa statusa muzejske građe i muzejske dokumentacije u Muzeju antičkog stakla u Zadru.
     Hrvatsko muzejsko vijeće ne podržava promjenu naziva muzejske ustanove Moderna galerija, Zagreb. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra kako je Moderna galerija, Zagreb stekla prepoznatljivost i afirmaciju pod postojećim nazivom.
     Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzej grada Zagreba na dostavu očitovanja Konzervatorskog odjela u Zagreba u vezi postojanja uvjeta za smještaj desnog bočnog oltara Preobraženja Gospodinova u Kapeli sv. Fabijana i Sebastijana župe Pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina. Po dostavi navedenog Hrvatsko muzejsko vijeće će dati mišljenje o povratu bočnog oltara Preobraženja Gospodinova, Župa pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina iz fundusa Muzeja grada Zagreba.
     Hrvatsko muzejsko vijeće suglasno je sa zamolbom Tehničkog muzeja, Zagreb da se sredstva primljena osnovom Ugovora o korištenju sredstava za program Izložba „Suhozid – baština, vještina, tehnika“ prenamjene za potrebe programa Izložba „Željeznički kolodvori u Hrvatskoj – priča o ljudima, zgradama i vlakovima“.
     Hrvatsko muzejsko vijeće odbacilo je dvije pristigle zamolbe za financiranjem programa: Hrvatskog restauratorskog zavoda, za znanstveno-stručni skup i izložbu „Stoljeće nakon Laszowskog“ te izložbu „Karika koja nedostaje“ u organizaciji Muzeja Ivana Meštrovića, koja bi se organizirala u u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca, u Arheološkom muzeju u Istri.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Nevenke Ćosić, profesorica defektologije, Tiflološki muzej, Zagreb
Charlotte Frank, profesorica likovne kulture, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Grafička zbirka NSK, Zagreb
Mirele Hutinec, diplomirana arheologinja, Muzej Vučedolske kulture, Vukovar
Maje Karić, diplomirana povjesničarka umjetnosti i informatologinja smjer muzeologija, Grafička zbirka NSK, Zagreb
Andre Krstulovića Opare, diplomirani povjesničar umjetnosti i arheolog, Muzeji Ivana Meštrovića, Galerija Meštrović, Split
Tamare Mataija, diplomirana povjesničarka umjetnosti i indologinja, diplomirana muzeologinja, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
dr. sc. Jakova Vučića, Arheološki muzej Zadar, Zadar
u zvanje višeg kustosa.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže unaprjeđenje
Ane Filep, profesorica povijesti umjetnosti i hrvatskog jezika i književnosti, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Maje Kućan, diplomirana povjesničarka umjetnosti i arheologinja, Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Jasenovac
Šime Perovića, profesor povijesti i diplomirani arheolog, Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar
Petre Vugrinec, profesorica povijesti umjetnosti i komparativne književnosti, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
u zvanje višeg kustosa.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrice kulture unapređenje
Vlatke Filipčić Maligec, diplomirana povjesničarka, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
Tatijane Gareljić, diplomirana historičarka umjetnosti, Moderna galerija, Zagreb
dr. sc. Irene Grbac, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Dore Kušan Špalj, diplomirana arheologinja, diplomirana muzeologinja, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
u zvanje muzejskog savjetnika.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže unaprjeđenje
dr. sc. Kornelije A. Giunio, Arheološki muzej Zadar, Zadar
Mirjane Kolumbić, profesorica povijesti umjetnosti, Muzej Hvarske baštine, Hvar
Joška Zaninovića, diplomirani arheolog i profesor povijesti, Gradski muzej Drniš, Drniš
u zvanje muzejskog savjetnika.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Gorane Barišić Bačelić, profesorica engleskog jezika i književnosti i diplomirana povjesničarka umjetnosti, Muzej grada Splita, Split
u zvanje viši muzejski pedagog

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Katarine Zenzerović, diplomirana povjesničarka umjetnosti i profesorica engleskog jezika i književnosti, Arheološki muzej Istre, Pula
u zvanje višeg dokumentarista.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže unaprjeđenje
Jadranke Belevski, diplomirana povjesničarka umjetnosti i diplomirana arheologinja, Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar
u zvanje višeg dokumentarista.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Doroteje Živčec, diplomirana inženjerka matematike, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
u zvanje višeg informatičara.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Ivane-Zrinke Bajić Franković, profesorica likovne kulture – restauratorica, Arheološki muzej u Splitu, Split
u zvanje višeg restauratora.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Zorana Alajbeg, organizator cestovnog i gradskog prometa, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, Split
Renate Breke, fotografkinja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb
u zvanje višeg fotografa.

     Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Marijana Muhića, strojarski tehničar, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Siniše Žnidareca, prodavač, Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor, Desinić
u zvanje višeg muzejskog tehničara.

     Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže ministrici kulture unaprjeđenje
Marije-Vesne Ivanić, ekonomska stručna radnica, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
u zvanje višeg muzejskog tehničara.

     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje informaciju Konzervatorskog odjela u Splitu o postupanju u predmetu Općinskog suda u Splitu o naknadno pronađenoj oporuci g. Ive Peteka. Sukladno postojećoj dokumentaciji je ustanovljeno kako ostavinsku masu čine umjetničke slike Emanuela Vidovića, koje bi trebale pripasti Muzeju grada Splita, bista i skica Ivana Meštrovića, ostavljena Muzejima Ivana Meštrovića, te slike koje su se u trenutku smrti ostavitelja nalazile u stanu, koje su oporučno ostavljene Galeriji umjetnina u Splitu. Vlasnost nad navedenim kulturnim dobrima utvrdit će se sudskim putem te su u tu svrhu ravnatelji Muzeja grada Splita i Muzeja Ivana Meštrovića angažirali odvjetnika za zastupanje interesa muzeja, o čemu su i obavijestili Konzervatorski odjel u Splitu. Galerija umjetnina zastupana je putem pravne službe Grada Splita.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržava hitnu zaštitu , u vandalskom napadu, oštećenog spomenika Ivana Meštrovića „Vrelo života“  te trajnu muzealizaciju u izložbenim prostorima Gradskog muzeja Drniš.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dopis Muzeja grada Šibenika, a vezano za dvije umjetnine Blaža Jurjeva Trogirana koje su Muzeju ponuđene na otkup. Hrvatsko muzejsko vijeće ohrabruje Muzej grada Šibenika u nastojanju da se poliptih Blaža Jurjeva iz Šibenika ponovno objedini te se nada da će iznaći pozitivno rješenje za povrat navedenih umjetnina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Hrvatskog muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
     Mr. sc. Vesna Jurić Bulatović je izvijestila kako je Viteško alkarsko društvo dostavilo pregled učinjenog na realizaciji Muzeja Alke, a sukladno zaključcima Hrvatskog muzejskog vijeća s 8. sjednice održane 30. rujna i 16. listopada 2013. godine. Također je izvijestila o inicijativi Općine Tisno za osnivanje Muzeja brodogradnje.
     Eva Brunović je izvijestila kako je gđa Vesna Kolić Klikić Ministarstvu kulture uputila žalbu na odluku o nefinanciranju programa muzejsko-galerijske djelatnosti „Monografija Muške narodne nošnje zapadne Slavonije: Požega-Pakrac-Novska-Nova Gradiška“, kojeg je prijavio Gradski muzej Nova Gradiška. Ministarstvo kulture je gđi Kolić Klikić uputilo odgovor na žalbu.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo odluku o pripremanju dinamičkog plana otkupa umjetnina u vlasništvu svih nasljednika Ivana Meštrovića slijedom zaprimljene informacije o  preuzimanje 4 skulpture manjeg formata, u vlasništvu dr. Mate Meštrović, a koja se nalaze u pohrani i stalnom postavu Galerije Meštrović u Splitu.


Sažetak 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 4. travnja 2014. godine u Puli

     U sklopu održavanja 10. sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je, 3. travnja 2014. godine, održalo sastanak u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci na kojem su Slaven Tolj, ravnatelj i Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke održali prezentaciju prostorne koncepcije bivšeg bloka Rikard Benčić i „H-zgrade“ u kojoj se planira smjestiti stalni postav i izložbeni prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.
     U nastavku obilaska riječkih muzeja Hrvatsko muzejsko vijeće je obišlo Muzej grada Rijeke, potom Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeke. Vijeće je obišlo i stalni postav Prirodoslovnog muzeja Rijeka.
    
     Na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća raspravljalo se o sljedećim temama:
1.  Sukladno odredbama Zakona o izmjenama  i dopunama  Zakona o spomen-području Jasenovac(NN15/90, NN28/90, Ispravak NN 22/01), Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Javnu ustanovu Spomen područje Jasenovac na utvrđivanje prijedloga  koncepcije postava stalne izložbe „Zagrebački tramvajci u koncentracijskom logoru Jasenovac“ od strane Savjeta Spomen područja Jasenovac te Upravnog  vijeća Memorijalnog muzeja Jasenovac. Hrvatsko muzejsko vijeće načelno podržava prijedlog postavljanja instalacije K 19 Zlatka Kopljara u Spomen području Jasenovac, uz dopunu obrazloženja i pojašnjenja radi li se u donaciji, otkupu i sl.
2.  Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.
3.  Sukladno članku 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11) Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture imenovanje novih mentora i ispitivača kako slijedi:
za ispitivača predmeta Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe i dokumentacije (za restauratore slikarstva, drvene i polikromne plastike) Alma Orlić. muzejska savjetnica (u mirovini);
za ispitivača iz predmeta Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije, za preparatore - Drvo,  Almu Orlić, muzejsku savjetnicu, restauratoricu (u mirovini);
za ispitivača predmeta Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije, za preparatore – Keramika, mr.art. Maju Velicognu – Novoselac, restauratoricu savjetnicu, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.
     S obzirom kako 30. rujna 2014. godine završava četverogodišnji mandat Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos i njihovim zamjenicima te Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf i njihovim zamjenicima, Hrvatsko muzejsko vijeće će za sjednicu u srpnju pripremiti prijedlog za imenovanje navedenih Povjerenstva i njihovih zamjenika kao i listu ispitivača. Utvrdit će se također i lista mentora.
4.  Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se arheološki nalazi s lokaliteta na trasi magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac, Požeško-slavonska županija trajno smjeste u Gradskom muzeju Požega. Hrvatsko muzejsko vijeće će Hrvatskom vijeću za kulturna dobra uputiti dopis suglasnosti za trajnu pohranu arheološke građe s navedenog lokaliteta kako bi se sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturni dobara o mjestu pohrane arheoloških nalaza dao prijedlog Ministarstvu kulture.
5.  Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se arheološki nalazi s lokaliteta na trasi magistralnog plinovoda Nova Kapela - Požega, Požeško-slavonska županija trajno smjeste u Gradskom muzeju Požega. Hrvatsko muzejsko vijeće će Hrvatskom vijeću za kulturna dobra uputiti dopis suglasnosti za trajnu pohranu arheološke građe s navedenog lokaliteta kako bi se sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturni dobara o mjestu pohrane arheoloških nalaza dao prijedlog Ministarstvu kulture.
6.  Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže financiranje nekoliko projekata:
     - „Muški manifest: konstrukcija stereotipa i reprezentacija „muških fantazija“ – odijevanje, izgled, tipologija i oblici društvenog funkcioniranja muške moći u doba jugoslavenskog socijalizma“ - u iznosu od  20.000,00 kn, za pripremne radove.
     - „Izložba Milene Pavlović Barilli – dodatna sredstva“ financira u iznosu od  29.000,00 kn, u organizaciji Galerije Klovićevi dvori
7.  Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je i nekoliko otkupa muzejske građe:
     -  otkupa brodograditeljskog alata iz korčulanskog brodogradilišta, 19. st. - u iznosu od 15.000,00 kn, u organizaciji Gradskog muzeja Korčula
     -  otkup rada Davora Sanvincentija „Sobni reljef“, 2010. godina - u iznosu od 16.000,00 kn, za Muzej suvremene umjetnosti
8.  Povjerenstvo za nadzor nad zakonitošću rada i općih akata te stručni nadzor nad radom Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split u Splitu je sukladno članku 7. Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06) dostavio navedeni izvještaj Hrvatskom muzejskom vijeću. E. Brunović je izvijestila o provedenom nadzoru.
9.   Muzejski dokumentacijski centar je dostavio Izvještaj o projektu prikupljanja podataka o posjećenosti hrvatskih muzeja u 2013. Godini, koji će Hrvatsko muzejsko vijeće uputiti na daljnju raspravu na Vijeću sustava muzeja.

     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o predmetima Moderne galerije, Zagreb vezano uz promjenu naziva Moderne galerije, Muzeja antičkog stakla u Zadru vezano uz trajnu pohranu građe koja je prenesena iz Arheološkog muzeja Zadar i Muzeja Ivana Meštrovića „Meštrović – Karika koja nedostaje“.
     V.Jurić Bulatović je najavila tribinu o Nacrtu Zakona o muzejima koja će se održati 14. travnja 2014. u Muzeju Mimara. Najavila je i početak radova na izvedbi stalnog postava krajem travnja 2014. godine u Muzeju Vučedolske kulture koji je prioritet Ministarstva kulture. Formirana je Uprava Projekta za realizaciju Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb te je u tijeku raspis tendera za Javno-privatno partnerstvo.
     Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre je prezentirao projekt "Stari grad Pula - Malo rimsko kazalište i kortina Kaštela u Puli" Hrvatskom muzejskom vijeću koji je u veljači ove godine prezentiran u Ministarstvu turizma koje je prepoznalo važnost projekta. Za projekt je zatraženo 1 milijun kuna u Ministarstvu turizma.