Arhiva 2008.-2009.

Sažetak 19. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 16. prosinac 2009.
 
Na 19. sjednici su po temi obrazloženja inicijative u svezi statusnih promjena Dubrovačkih muzeja, odnosno pripajanje Doma Marina Držića i Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku Javnoj ustanovi Dubrovački muzeji, Dubrovnik, nazočili su gđa. Ana Hilje, v.d. pročelnica za kulturu i g. Pavo Jančić, voditelj Odsjeka u kulturi, Upravni odjel za kulturu Grada Dubrovnika.Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Grad Dubrovnik da se Hrvatskom muzejskom vijeću dostavi dugoročan prijedlog stručnog razvoja Dubrovačkih muzeja koji bi trebao sadržavati programsku razradu svih organizacijskih jedinica Dubrovačkih muzeja, te Doma Marina Držića i Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku. Predloženo je i da se u suglasju s muzejskom strukom izradi Strategija razvoja muzejske djelatnosti i to radi stručnog pozcioniranja svih muzejskih ustanova u Gradu Dubrovniku, a koje bi se usvojilo na Gradskom vijeću. Ista se može radi stručne pomoći dostaviti i Hrvatskom muzejskom vijeću.
 
U nastavku sjednice raspravljano je o Prijedlozima razmjene građe iz fundusa Moderne galerije za djela u privatnom vlasništvu. Obzirom da uz navedene prijedloge nije priložena obvezna dokumenatcija o istome će Hravtsko muzejsko vijeće raspravljati kada se dopuni.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo obavijest o ostavci mr.sc. Ivana Šestana na mjesto voditelja matične djelatnost 1. razine za etnografske muzeje i očitovanje Damodara Frlana, ravnatelja Etnografskog muzeja, Zagreb o nemogućnosti obavljanja matičnosti unutar Sustava muzeja Republike Hrvatske. Obzirom kako je člankom 14. Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske uređeno da je za etnografske muzeje nositelj provedbe matične djelatnosti prve razine Etnografski muzej, Zagreb, Hrvatsko muzejsko vijeće pokreće inicijativu dopuna i izmjena Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske. U tom smilu zatražit će se očitovanje Etnografskog muzeja Split, Split o mogućnosti provedbe matične djelatnosti prve razine za etnografske muzeje.
 
B. Šulc izvijestila je o 3. sastanku međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije održanom u Ministarstvu kulture Republike Srbije, Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu i Patrijaršiskom dvoru u Srijemskim Karlovcima, na kojem je utvrđen konkretan nastavak povrata preostalih kulturnih dobara u sljedećoj godini. Do kraja 2010. godine planirana je revizija svih kulturnih dobara iz Republike Hrvatske koja se još nalaze u srpskim ustanovama kulture.


Sažetak 18. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 2. – 5. studeni 2009.
 
Na 18. sjednici su sudjelovali ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić i ravnateljica Uprave za kulturni razvitak mr.sc. Branka Šulc. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 24. rujna 2009. godine u Ministarstvu kulture te prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održanog 25. rujna 2009. godine u Ministarstvu kulture.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje informaciju o preseljenju Hrvatskog športskog muzeja u Prašku ulicu br. 2, Zagreb o čemu su izvijestili Zdenko Jajčević, ravnatelj i mr. sc. Durđica Bojanić, muzejska savjetnica Hrvatskog športskog te istome dali punu podršku osobito u realizaciji stalnog postava i daljnjoj stručnoj obradi građe.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je vrednovalo prijedloge programa muzejsko – galerijske djelatnosti pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu.   Programi su razmatrani sukladno definiranim kriterijima za vrednovanje programa iz djelokruga Hrvatskog muzejskog vijeća. Na Poziv za 2010. godinu je pristigao 861 prijedlog. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 50.555.184,00 kuna. Programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
 • dio prijavljenih programa je proslijeđen nadležnim Vijećima na daljnje rješavanje obzirom da je utvrđeno kako ne pripadaju u djelokrug Hrvatskog muzejskog vijeća
 • programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija
 • za dio programa koji su vrednovani kao kvalitetni zatražit će se dopuna i razrada programa
 • Modernoj galeriji u Zagrebu, Galeriji umjetnina u Splitu i Gradskom muzeju Varaždin, Galerija starih i novih majstora uputit će se dopis vezan uz programe koji obuhvaćaju skidanje stalnog postava. Obzirom kako Vijeće nije suglasno s istim utvrđeno je da ne postoje uvjeti za održavanje takvih programa te će se predložiti navedenim muzejima da nađu alternativni prostor za održavanje povremenih izložaba
 • Hrvatsko muzejsko vijeće će uputiti preporuku za iznalaženjem dodatnih sredstava za program otkupa za stalni postav Dvora Veliki Tabor
 • za programe Arheološkog muzeja Zadar „Nastavak hidroarheološkog istraživanja na Grebenima kod Silbe“, Muzeja Hrvatskog Zagorja „Nastavak arheoloških istraživanja utvrde Stari grad u Donjoj Stubici“ konzultirat će se Z. Wiewegh
 • program Muzeja suvremene umjetnosti „Program rada Audio-vizualnog odjela“ se nije mogao valorizirati obzirom da obuhvaća niz programa u jednom (plaće pripravnika, produkciju filmova, edukaciju, kupnju opreme i dr.); Muzeju će se uputiti dopis kako je Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi uređeno da se svaki program prijavljuje na pripadajućoj prijavnici
 • obzirom na intenzitet zamolbi za financiranje programa restauracija muzejske građe koje prijavljuju i državni i ostali muzeji, a prema troškovnicima Hrvatskog restauratorskog zavoda i Hrvatskog državnog arhiva, Hrvatsko muzejsko vijeće uputit će dopis Kabinetu ministra da se reguliraju odnosi između Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog državnog arhiva i matičnih muzeja kojima su u 2008. godini opremljene restauratorsko-konzervatorske radionice
 • za financiranje je predloženo 364 programa
 • 435 programa se ne predlaže za financiranje
 • 62 programa imaju status u radu (dopuna dokumentacije, prosljeđivanje drugim vijećima i dr.)
 • Obzirom kako proračunska sredstva za 2010. godinu nisu definirana, Hrvatsko muzejsko vijeće će se ukoliko se pokaže potreba sastati i definirati konačni prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2010. godinu, muzejsko-galerijska djelatnost. 
  
U nastavku sjednice je osnovano Stručno povjerenstvo za izradu Nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci u sastavu: Vinko Ivić, prof., mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić, Ankica Pandžić, prof., Ela Jurdana, prof,  mr.sc. Irena Medić, mr.sc. Tomislav Jelić, i Eva Brunović.
  
Imenovano je i Stručno povjerenstvo za praćenje rada na izradi proširenja i izmjene muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Nova Gradiška u sastavu: prof.dr.sc. Žarka Vujić, Ivanka Bunčić i Eva Brunović, dipl.pov.umj.
              
B. Šulc je izvijestila o pomacima vezanim uz inicijativu za osnivanje Muzeja obitelji Desnica u dvorima Stojana Jankovića, Islam Grčki. Ministarstvo kulture osnovalo je Stručnu grupu pri Konzervatorskom odjelu u Zadru za pregled predmeta i arhivske građe iz Kule Jankovića, a koja je i završila reviziju sve građe koja potječe iz Kule Jankovića.
  
Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo je i o statusnim promjenama Dubrovačkih muzeja, Dubrovnik. Obzirom kako dokumentacija nije cjelovita o istom će se raspraviti na sljedećoj sjednici.


Sažetak 17. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 2. srpnja 2009.
 
Na 17. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća na kojoj su sudjelovali mr.sc. Branka Šulc, ravnateljica Uprave za kulturni razvitak, članovi Vijeća Sustava muzeja, voditelji matičnih djelatnosti, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva i ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra definirani su prioriteti i programi Sustava muzeja Republike Hrvatske za 2010. godinu: nastavak inventarizacije i informatizacije u svim muzejima, registracija muzejskih zbirki prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturne baštine, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranje muzejske građe i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike i priprema elaborata za osnivanje Etnografskog muzeja Slavonije.

Mr. sc. Snježana Pintarić je izvijestila o prijedlogu da se 2010. g. proglasi „Godinom skulpture“. Isti je podržan te je predloženo da se prijedlog razradi i da se definiraju nositelji programa.
U nastavku sjednice prezentirani su muzeološki programi Arheološkog muzeja Osijek „Seoba naroda i srednji vijek“ i Gradskog muzeja Varaždin „Moda i odijevanje kroz stoljeća“. Hrvatsko muzejsko vijeće je verificiralo prezentirane muzeološke programe.  
Stručno povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu podnijelo je izvještaj o održanom 4. sastanku kojeg je Vijeće prihvatilo.

Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o dopunama i izmjenama Kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa.
Hrvatsko muzejsko vijeće pokrenut će postupak definiranja nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci.
Mr. sc. Branka Šulc izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće o tijeku radova na programskim cjelinama iz Projekta „Ilok-Vukovar-Vučedol“.


Sažetak 16. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 23. ožujak 2009.  
 
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 20. ožujka 2009. godine u Ministarstvu kulture.

Sažetak 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 13. ožujak 2009.
 
Na sjednici su sudjelovali ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić, državni tajnik Zoran Šikić i ravnateljica Uprave za kulturni razvitak mr.sc. Branka Šulc. Hrvatsko muzejsko vijeće je s Vijećem Sustava muzeja, voditeljima matične djelatnosti, predsjednicom Hrvatskog muzejskog drštva i ravnateljicom Muzejskog dokumentacijskog centra raspravljalo o daljnjem usklađenju rada, poticanju razvojnih programa, izradi programa međumuzejske suradnje, radu restauratorsko-konzervatorskih radionica matičnih muzeja i dr. Na sjednici je zaključeno kako će se intenzivirati poslovi stručne pomoći i suradnja nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine, matični muzeji će dopuniti programe materijalnih troškova za matičnu djelatnost i izradit će pregled aktivnosti (program rada) i uvjeta za restauraciju građe te kroz mrežu muzeja informirati o navedenom matične muzeje druge razine i članove mreže muzeja. Mreža arheoloških muzeja upućena je na izradu prijedloga da se Arheološki muzej Osijek i Arheološki muzej Narona uvrste u nositelje matične djelatnosti druge razine kao i na izradu naputka o posudbi muzejske građe koja će se dostaviti Hrvatskom muzejskom vijeću. Vijeće Sustava muzeja izradit će godišnji i srednjoročni plan aktivnosti. Program rada i utvrđivanje prioriteta unutar Sustava muzeja za 2010. godinu definirat će se na sljedećoj zajedničkoj sjednici.

U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održanog 20. siječnja 2009. godine u Ministarstvu kulture.

Na sjednici je prezentirana muzeološka koncepcije Prirodoslovnog muzeja Metković koju je održao autor koncepcije dr. sc. Nikola Tvrtković. Arhitektonski projekt je izradio Goran Rako, d.i.a. Temelj budućeg postava čini Ornitološka zbirka Metković. Po temi je sjednici nazočio mr. Stipe Gabrić, gradonačelnik Metkovića. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju Prirodoslovnog muzeja Metković uz napomenu da se uvaže naputci i savjeti recenzenata. Hrvatsko muzejsko vijeće će osnovati Povjerenstvo za praćenje realizacije muzeološke koncepcije Prirodoslovnog muzeja Metković u Metkoviću.
           
Vijeće je raspravljalo i o povratu spomeničke građe s arheoloških lokaliteta na području Imotske krajine u Zavičajni muzej Imotski, naknadnim zamolbama za financiranje, trajnoj pohrani „Kovačkog mijeha“ iz Donjeg Srba u Narodni muzej Zadar te trajnoj pohrani i prezentaciji skulptura Nikole Firentinca u Muzeju sakralne umjetnosti u Trogiru. Primljena je na znanje informacija o prijedlogu Općine Hlebine za osnivanje Muzejskog centra Hlebine

Povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje realizacije muzeološke koncepcije novog stalnog postava antike Arheološkog muzeja Zadar podnijelo je izvještaj o održanom 1. sastanku. Vijeće je isto prohvatilo uznapomenu da se otvaranje novog stalnog postava antike realizira etapno.

S. Andrić, načelnica u Upravi za normativne i upravno-pravne poslove izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima. Istaknuta je obveza Hrvatskog muzejskog vijeća da u roku od godine dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima predloži ministru kulture donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti i način stjecanja stručnih muzejskih zvanja.
 
 
Sažetak 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 24. studeni, 1.-4. prosinac 2008.
 
Na 14. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća kojoj su nazočili ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić, mr. sc. Nina Obuljen, državna tajnica, mr. sc. Branka Šulc, ravnateljica, Uprava za kulturni razvitak i Blanda Matica, d. i. a., ravnateljica, Uprava za zaštitu kulturne baštine prezentiran je idejni projekt JU Spomen područja Jasenovac „Proširenje muzejskog prostora Spomen područja Jasenovac“ koju su održali Goran Rako, d. i. a. i Nataša Jovičić, ravnateljica JU Spomen područja Jasenovac.Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo projekt JU Spomen područja Jasenovac za proširenje muzejsko-izložbenog prostora.

Prezentirana je i muzeološka koncepcija i prijedlog prostorne organizacije Spomen galerije Kerdić u Davoru koju su održali autor muzeološke koncepcije dr. sc. Ivan Mirnik i Damir Kvočić, d. i. a.Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo muzeološku koncepciju Spomen galerije Kerdić u Davoru i predložilo osnivanje muzejske ustanove i povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske.
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo recenzije muzeološke koncepcije Arheološkog muzeja Narona. Podržani su prijedlozi otkupa muzejske spomeničke građe Gradskog muzeja Drniš, Umjetničke galerije Dubrovnik, Muzeja Međimurja Čakovec, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Zavičajnog muzeja „Stjepan Gruber“ Županja te prijedlog otkupa Muzeja Ivana Meštrovića.

Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 11. studenoga 2008. godine u Ministarstvu kulture, zapisnik 3. sastanka Stručnog povjerenstva za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Muzeja suvremene umjetnosti i zapisnik 1. sastanka Stručnog povjerenstva za praćenje realizacije stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split.

Hrvatsko muzejsko vijeće je sukladno definiranim Kriterijima za ocjenjivanje programa muzejsko-galerijske djelatnost razmatralo i ocijenilo programe muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2009. godinu. Na Poziv za 2009. godinu je pristiglo 922 prijedloga. Programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije ocjenjivalo, a dio prijavljenih programa je proslijeđen nadležnim Vijećima na daljnje rješavanje obzirom da je utvrđeno kako ne pripadaju u djelokrug Hrvatskog muzejskog vijeća. Programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se dopuni dokumentacija. Prijedlozi Hrvatskog muzejskog vijeća su upućeni ministru kulture na usvajanje.

Sažetak 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 8. rujna 2008.
 
Na održanoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća, savjetodavnog tijela Ministarstva kulture, pod predsjedanjem Vinka Ivića, predsjednika, sa ravnateljima muzeja iz Vijeća Sustava muzeja, članovima Vijeća za matičnu djelatnost muzeja Republike Hrvatske, ravnateljicom Muzejskog dokumentacijskog centra, predsjednicom Hrvatskog muzejskog društva, ravnateljima Uprave za kulturni razvitak i Uprave za gospodarenje i financiranje u kulturi Ministarstva kulture, raspravljen je program rada unutar Sustava muzeja Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo kulture je financijski u 2008.g., uza ostale programe matične djelatnosti, podržalo i opremanje svih restauratorsko konzervatorskih odjela matičnih muzeja – Muzeja za umjetnost i obrt, Arheološkog i Etnografskog muzeja u Zagrebu, Tehničkog muzeja, čime su stečeni brojni uvjeti za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar hrvatske mreže muzeja.
 
Na sjednici su utvrđeni prioriteti u programi Sustava muzeja Republike Hrvatske za 2009.g. : nastavak inventarizacije i informatizacije u svim muzejima, registracija muzejskih zbirki prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine, izrada niza smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe, i ostalo.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže stručnu suradnju i održavanje koordinativnih sastanaka i po temi Sustava muzeja i usklađivanja programa matičnih muzeja za 2009.g. sa Kulturnim vijećima gradova - Zagreba, Rijeke, Splita, Dubrovnika i ostalima kako bi se pridonijelo što kvalitetnijom rješavanju niza tema unutar Sustava muzeja, koje do sada financijski i stručno podupire samo Ministarstvo kulture.
Vijeće je raspravljalo o izvještajima svojih Stručnih povjerenstava za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku i Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, te podržalo osnivanje tih novih prirodoslovnih muzeja, kao i osnivanje Gradskog muzeja u Novalji.
 
Prihvaćeni su prijedlozi za otkup spomeničke muzejske građe, 2 djela Hinka Juhna i 2 djela Ivana Tabakovića za Zavičajni muzej Našica i osam Meštrovićevih djela - skulptura, reljef, crtež, skice za Muzeje Ivana Meštrovića.
 

Sažetak 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 11. srpanj 2008. 

U Vukovaru i Iloku završena je dvodnevna sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, savjetodavnog tijela Ministarstva kulture, održana pod predsjedanjem Vinka Ivića, prof., predsjednika, na kojima je prezentiran i verificiran i dio važnih programa iz projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe «Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar - Vučedol», čiju provedbu vodi i koordinira Ministarstvo kulture i predsjednik Vijeća Projekta ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić.

Sjednica je prvoga dana održana na arheološkom lokalitetu Vučedol i u Gradskom muzeju Vukovar a potom i u Muzeju domovinskog rata u vukovarskim vojarnama gdje se dovršava zamašan projekt novoga muzeja i pratećih edukativnih sadržaja u organizaciji Ministarstva obrane RH.
Nastavljena je drugoga dana u Dvorcu Odeschalchi u Iloku, budućem sjedištu Muzeja grada Iloka. Branka Šulc i Blanda Matica, ravnateljice u Ministarstvu kulture, izvijestile su o dinamici provedbe navedena Projekta te prioritetima u programima revitalizacije muzejske djelatnosti u Slavoniji i Srijemu iz okvira i redovne djelatnosti Ministarstva kulture.

Na sjednici je podržan idejni, arhitektonski i muzeološki program izgradnje novoga Muzeja vučedolske kulture, na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao dio jedinstvene cjeline Gradskog muzeja Vukovar: Taj novi Muzej Vučedolske kulture organiziran na površini od cca 1200 m2 korespondira sa arheološkim lokalitetom na položaju vinograd Streim, zatim vilom Streim i novim planiranim istraživačkim centrom koji se međusobno nadopunjavaju u sadržajima. Stalni postav unutar toga Muzeja dio je buduće cjelovite prezentacije vučedolske kulture koja uključuje i rekonstrukciju položaja Vučedol – Gradac, i rekonstrukcije vučedolskih naseobina a čije dovršenje je planirano do kraja 2009.g. O projektu su Vijeće izvijestili Ruža Marić, prof.ravnateljica vukovarskog Muzeja i Goran Rako, d.i.a. autor arhitektonske koncepcije.

Višegodišnje pripreme na izradbi koncepcije novoga stalnoga postava Muzeja grada Iloka u obnovljenom prostoru dvorca Odeschalchi, kojeg je obnova pri dovršetku, a na kojem je zadnjih godina radilo niz stručnjaka iz muzeja i galerija Hrvatske, prihvaćen je kao novi muzealni oblikom prezentacije koji u postav uključuje sve faze izgradnje objekta od srednjovjekovnoga knezova Iločkih do 19.st. kada je u posjedu vlastelinske obitelji Odeschalchi. Postav su prezentirali autor idejnoga, likovnoga i arhitektonskoga rješenja doc. mr. sc. Mario Beusan, di.a., v.d.ravnateljica Muzeja grada Iloka Dubravka Tomšik Krmpotić i mr. sc. Branka Šulc, ravnateljica u Ministarstvu kulture. Otvorenje ovoga Muzeja planira se krajem 2008.g.

U nastavku je Đuro Šimičić, konzervator restaurator Hrvatskog restauratorskog zavoda, prezentirao načine konzervacije i verificirane smjernice za dovršenje arheološkog parka u sastavu iločkoga Muzeja - arheoloških nalaza srednjovjekovnih dijelova palasa knezova Iločkih, koji se planira unutar Projekta „Ilok-Vukovare-Vučedol“ otvoriti najširoj javnosti krajem 2008.g. a nakon višegodišnjih arheoloških istraživanja koje je vodio Institut za arheologiju te konzervatorskih i restauratorskih radova koje unutar Projekta „Ilok-Vukovar-Vučedol“ vodi Hrvatski restauratorski zavod.

Na sjednici su usvojena i izvješća Stručnih povjerenstva Hrvatskog muzejskog vijeća za odabir građe za Arheološki muzej Osijek i Povjerenstva za praćenje rada na izradbi muzeološke koncepcije stalnoga postava Muzeja antičkog stakla u Zadru, dvaju novih nacionalnih muzeja čiju realizaciju financira Ministarstvo kulture uz ostala teme o otkupima muzejske građe, i dr.

Sažetak 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 29. svibanj 2008.

U Muzeju antičkoga stakla u Zadru održana 11. sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća , savjetodavnoga tijela Ministarstva kulture, sa glavnom temom rasprave o cjelovitoj arhitektonskoj, idejnoj i muzeološkoj koncepciji nacionalnoga Muzeja antičkog stakla u Zadru.
Muzej antičkog stakla u Zadru prvi specijalizirani nacionalni arheološki muzej za tu vrstu muzejske građe, osnovala je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2006.g. Sustavnim arheološkim istraživanjima provedenim na području Republike Hrvatske uglavnom sredstvima Ministarstva kulture, posebice zadnjih godina, te tako i u Zadarskoj županiji i gradu Zadru, zbirke antičkog stakla su u nizu muzeja i u ovom novom – antičkoga stakla, upotpunjene novim nalazima kao i novim znanstvenim saznanjima o postojanju lokalnih, antičkih, staklarskih radionica i njihove povezanosti sa gotovom svim proizvodnim centrima Rimskoga Carstva.

Sporazum o uređenju zgrade Muzeja antičkog stakla u Zadru potpisan je u ožujku 2006. u Zadru između Ministarstva kulture, Zadarske županije i Grada Zadra, a u svibnju iste godine i između Ministarstva kulture, Zadarske županije i Grada Zadra o uređenju zgrade Muzeja antičkog stakla, koji je smješten u zgradi građenoj 1877.g. – kuća Cosmacendi na tzv. Bastionu Moro iz 16.st. Grad Zadar je ustupio zgradu za potrebe Muzeja. Muzejski izložbeni i radni prostori, čuvaonice i ostalo su ukupne površine 1845m2.

Realizaciju uređenja toga Muzeja financira i stručno koordinira Ministarstvo kulture. Ravnatelj Muzeja antičkog stakla, dr.sc.Ivo Fadić, autor muzeološke koncepcije, je uz autora idejnog arhitektonskog rješenja zgrade i postava Muzeja arhitekta Branka Silađina, te glavnoga konzervatora Ministarstva kulture, Miljenka Domijana, prof., prezentirao na sjednici Vijeća cjeloviti program novoga postava Muzeja antičkog stakla. Povjerenstvo Hrvatskog muzejskog vijeća za praćenje rada na izradbi muzeološke koncepcije Muzeja antičkog stakla, recenzenti te koncepcije te članovi Vijeća ocijenili su ovaj nacionalni projekt iznimnim novim doprinosom kako u prezentaciji muzejske građe tako i u obnovi zgrade – spomenika kulture u svrhu muzejskoga sadržaja, koji treba biti otvoren u 2008.g. te podržali provedbu predloženih rješenja.

Na sjednici je razmatrana i koncepcija novoga stalnoga postava Arheološkoga muzeja Zadar, stalnoga novoga postava iznimne prirodoslovne zbirke Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, uz utvrđivanje uvjeta za osnivanje Prirodoslovnog muzeja u Dubrovniku te ostalih redovitih tema sjednica Vijeća - o otkupu muzejske građe, izvješćima stručnih Povjerenstava Vijeća za viša muzejska zvanja i ostalo.

Po završetku sjednice sudionici su obišli prostore Muzeja antičkoga stakla kao i Arheološkoga muzeja u Zadru.

Uz članove Hrvatskog muzejskog vijeća pod predsjedanjem Vinka Ivića, prof., na sjednici su sudjelovali i Branka Šulc, ravnateljica, Ministarstvo kulture, Eva Brunović, prof., načelnica Ministarstva kulture, te članovi Povjerenstva HMV-a za praćenje rada na izradbi muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja antičkog stakla: mr.sc.Hermina Goricke-Lukić, muzejska savjetnica, Muzej Slavonije Osijek, mr.sc.Zrinka Buljević, ravnateljica, Arheološki muzej Split, Višnja Zgaga, prof., ravnateljica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ina Miloglav, znanstveni novak, Odjel za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,te Jelena Rubić, prof., viša stručna savjetnica, Uprava za kulturni razvitak, Ministarstvo kulture.


Sažetak 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 22. travanj 2008.  
 
Na 10. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća, kojoj su nazočili ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić i mr.sc. Branka Šulc, ravnateljica prezentiran je nacrt muzeološke koncepcije Arheološko-turističkog parka Vučedol, Muzej Vučedolske kulture Prezentaciju su održali autori koncepcije voditeljica Projekta Ružica Marić, prof., ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, stručni voditelj Projekta prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Mirela Hutinec, dipl. arheolog, stručna suradnica Projekta. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako je nacrt muzeološke koncepcije „Arheološko turistički park Vučedol, Muzej Vučedolske kulture“ koji uključuje nacrt sadržaja Muzeja kvalitetna osnova za raspisivanje natječaja i početna faza za izradu projektnog programa. Vijeće je uputilo nositelja programa, Gradski muzej Vukovar, na daljnju razradu i definiranje odnosa veličine prostora prema namjeni koju po izradi treba pridodati nacrtu koncepcije kao i dvije muzeološko-muzeografske recenzije. Hrvatsko muzejsko vijeće će potom osnovati Stručno povjerenstvo za praćenje realizacije muzeološke koncepcije Muzeja Vučedolske kulture.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je na zamolbu Muzejskog dokumentacijskog centra dalo mišljenje o primjeni ARHiNET-a i Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva u obradi muzejske građe i dokumentacije. Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna i prirodna dobra kao dio nacionalne i opće ljudske baštine. O muzejskoj građi vodi se dokumentacija, kako je propisano Zakonom o muzejima i pratećim pravilnicima. U velikoj većini muzeja muzejska građa i muzejska dokumentacija obrađuje se u Integriranom muzejskom informacijskom sustavu M++, pa tako i arhivska građa kao dio muzejskog findusa. Hrvatsko muzejsko Vijeće podržava korištenje ARHiNET-a u vođenju poslovnog arhiva muzeja, odnosno u obradi one građe za koju se u arhivskoj legislativi rabi termin arhivsko i registraturno gradivo.
 

Po dopuni dokumentacije za program „Pripremni radovi za stalni postav“ Ustanove za kulturne djelatnosti Ante Evetović-Miroljub, Muzej Valpovštine u Valpovu, Vijeće upućuje podnositelja na nastavak suradnje s Muzejskim dokumentacijskom centrom u Zagrebu sa svrhom pružanja stručne pomoći u daljnjoj razradi muzeološke koncepcije stalnog postava.

B. Šulc obavijestila je prisutne o održanom sastanku ministra kulture i ravnatelja dijela državnih muzeja po temi inventarizacije muzejske građe i prioritetnih programa u 2008. godini te o prijedlogu ministra o održavanju sljedeće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća u Zadru kada bi se obišli muzeji u Zadru i Benkovcu. Hrvatsko muzejsko vijeće je definiralo program rada Stručnih povjerenstava.

Osnovom zaključka zajedničke sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra održane 5. listopada 2007. godine, Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo dva člana Povjerenstva za praćenje realizacije smještaja Apoksiomena: prof.dr.sc. Žarku Vujić, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i mr.sc. Zrinku Buljević, muzejsku savjetnicu, ravnateljicu Arheološkog muzeja Split.
 
 

Sažetak 9. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 11. ožujka 2008.

Na 9. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća, kojoj su nazočili ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić i pomoćnica ministra mr.sc. Branka Šulc, prezentirana je muzeološka koncepcija novog stalnog postava antike Arheološkog muzeja u Zadru. Prezentaciju su održali dr.sc. Dražen Maršić, ravnatelj i mr.sc. Kornelija A. Giunio, voditeljica Antičkog odjela Arheološkog muzeja Zadar. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju novog stalnog postava antike uz napomenu da se uvaže naputci recenzenata. Vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za praćenje realizacije muzeološke koncepcije novog stalnog postava antike u sastavu: akademik Nenad Cambi, Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru, prof.dr.sc. Žarka Vujić, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Boris Čargo, prof, viši kustos, Arheološki muzej Split i Eva Brunović, dipl.povj.umj., načelnica Odjela za muzejsku i galerijsku djelatnost, Uprava za kulturni razvitak, Ministarstvo kulture.

U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe Istarske županije za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja suvremene umjetnosti Istre u Puli te Grada Benkovca za osnivanje Zavičajnog muzeja Benkovac u Benkovcu. Za oba podnositelja je Vijeće utvrdilo kako postoje svi zakonom propisani uvjeti sukladno članku 17. Zakona o muzejima (NN 142/98) za osnivanje muzeja. Vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Zavičajnog muzeja Benkovac, u sastavu: Vladimira Pavić, prof., muzejska savjetnica, Muzejski dokumentacijski centar, dr. sc. Silvio Braica, Etnografski muzej Split, mr. sc. Kornelija A. Giunio, viši kustos, Arheološki muzej Zadar i Jelena Rubić Lasić, dipl.povj.umj., viša stručna savjetnica, Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost, Uprava za kulturni razvitak, Ministarstvo kulture.

Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo Program djelovanja i projekciju događanja u jubilarnoj 2008. godini za „Dom Marina Držića“ koji je dostavio Grad Dubrovnik te zamolbu istog kojim se traži mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća kako bi sukladno članku 20. Zakona o muzejima (NN 142/98) ministar kulture dao prethodnu suglasnost za izdvajanje „Doma Marina Držića“ kao ustrojbene jedinice iz sastava Dubrovačkih muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno s izdvajanjem unutarnje ustrojbene jedinice „Doma Marina Držića“ iz postojeće javne muzejske ustanove Dubrovački muzeji no tek kada osnivač, Grad Dubrovnik, dostavi Odluku o osnivanju sukladnu Zakonu o ustanovama, Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i Zakonu o muzejima.

Hrvatsko muzejsko vijeće je definiralo prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2008. godinu.

Pomoćnica ministra B. Šulc je izvjestila Vijeće o inicijativi za osnivanje Muzeja grada Solina koji će biti smješten u Gašinim mlinicama u Solinu, te o inicijativi Srpskog narodnog vijeća za osnivanje Muzeja obitelji Desnica u dvorima Stojana Jankovića. Vijeće je izviješteno o radu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke.

Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost da se muzejska građa i muzejska dokumentacija arheološke zbirke Narona i arheološkog lokaliteta Narona izluče iz Arheološkog muzeja Split u Arheološki muzej Narona. Vijeće je razmatralo prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika da se umirovljenicima osigura slobodan ulaz u muzeje i galerije u Republici Hrvatskoj u određenom terminu. Prijedlog je podržan i Hrvatsko muzejsko vijeće će uputiti dopis svim muzejskim i galerijskim institucijama u Republici Hrvatskoj kojim će preporučiti navedeno.

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci pri Muzejskom dokumentacijskom centru je zatražilo pravno i stručno mišljenje po temi priznavanja staža na poslovima zvanja koji je ostvaren ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom djelu. Navedeno je uređeno člankom 44. Zakona o muzejima te člancima 32.-37. Zakona o radu.

Vezano uz prijedlog Muzeja Hrvatskog zagorja kojim bi Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo načelnu odluku o pohrani arheoloških nalaza s iskopavanja u Krapinsko-zagorskoj županiji u Muzejima Hrvatskog zagorja, postupak pohrane muzejske građe sa arheoloških lokaliteta je određen Zakonom o muzejima, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnikom o arheološkim istraživanjima, Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građe, te su svi nositelji arheoloških istraživanja obavezni poštivati navedene pravne propise.


Sažetak 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 14.-17. siječnja 2008.

Sjednici su nazočili ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić i pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc. Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić istaknuo je kako će se uz već višegodišnju inicijativu intenziviranja inventiranja građe potaknuti i obrada građe, njezina prezentacija i publiciranje. Ministar je najavio i pokretanje izmjena i dopuna Zakona o muzejima.

Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlozima programa muzejsko- galerijske djelatnosti za 2008. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2008. godinu. Programi su razmatrani sukladno definiranim kriterijima za ocjenjivanje programa iz djelokruga Hrvatskog muzejskog vijeća. Na Poziv za 2008. godinu pristiglo je 927 prijedloga. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 70.218.431,91 kuna. Programe s nepotpunim prijavama koji nisu zadovoljavali uvjete natječaja Vijeće nije ocjenjivalo, a dio prijavljenih programa koji nisu pripadali u djelokrug Hrvatskog muzejskog vijeća proslijeđeni su nadležnim Vijećima. Konačni prijedlog financiranja definirat će se na sljedećoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća. Stručna služba Ministarstva kulture je izvijestila o evaluaciji programa svih muzeja, galerija i ustanova kulture osnovom primljenih izvješća o realizaciji financiranih programa u 2007. godini.

Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo inicijativu Općine Mošćenička Draga o proglašenju naselja Mošćenice živim gradom muzejom, o čemu je Vijeće dalo pozitivno mišljenje. Načelno je podržana inicijativa Franjevačkog samostana Čudotvorne Gospe Sinjske i Splitsko-dalmatinske županije o udruživanju Zbirke franjevačkog samostana i Muzeja Cetinske krajine u Sinju, uz uputu istima na koordiniranu suradnju. Istarska županija je inicirala osnivanje Muzeja suvremene umjetnosti Istre u Puli koji je Vijeće podržalo i uputilo na postupak osnivanja. Grad Dubrovnik je uputio zamolbu za davanjem suglasnosti za izdvajanjem ustrojbene jedinice „Dom Marina Držića“ iz Javne ustanove Dubrovački muzeji. Vijeće je podržalo revitalizaciju rada muzeja „Dom Marina Držića“ u Dubrovniku i uputilo Grad Dubrovnik na dostavu dugoročnog programa djelovanja s vizijom i perspektivom daljnjeg rada ove ustanove.

Na sjednici je imenovano Stručno povjerenstvo za odabir građe za praćenje rada na izradbi muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja antičkog stakla u Zadaru te Stručno povjerenstvo za praćenje realizacije stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Vijeće je prihvatilo Izvješće s 2. sastanka Stručnog povjerenstva za praćenje muzeološke koncepcije Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.
   
Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno članku 17. Zakona o muzejima ispunjeni uvjeti za osnivanje Muzeja grada Crikvenice.