Arhiva 2003.-2005.

Konstituirajuća sjednica, Ministarstvo kulture, 10-13., 18-19. i 28. ožujka 2003.

Hrvatsko muzejsko vijeće savjetodavno je tijelo ministra kulture koje obavlja određene stručne poslove u muzejskoj djelatnosti: razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti, predlaže mjere za poticanje njezinog razvitka i unapređivanja, obavlja poslove predviđene Zakonom o muzejima i drugim propisima (predlaže podzakonske akte kojima se uređuje muzejska djelatnost, daje Ministarstvu kulture prethodno mišljenje o prodaji ili zamjeni muzejske građe ili dokumentacija, mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, daje mišljenje o prestanku i statusnim promjenama muzeja kojima su osnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, daje mišljenje o prijepornim stručnim pitanjima kada se to od Vijeća traži, osniva stručna povjerenstva i druga radna tijela za pružanje stručne pomoći muzejskim ustanovama), kao i druge poslove koje mu povjeri ministar kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i 6 članova.
Na Konstituirajućoj sjednici Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo je o prijedlozima programa muzejsko-galerijske djelatnosti za 2003. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2003. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je na prvoj sjednici održanoj 10. ožujka 2003. godine prihvatilo okvire za stručnu verifikaciju programa sukladno Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN, br. 7/01).
Tijekom razmatranja i ocjenjivanja prijavljenih programa Vijeće je utvrdilo sljedeće:

 • dio predlagača nije dostavio cjelovite programe i izvještaje o realizaciji programa i utrošenim sredstvima za odobrene programe iz 2002. godine koje je financiralo Ministarstvo kulture u cjelovitom iznosu kao i programe koje je Ministarstvo sufinanciralo. Stoga Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da se s tim problemom upoznaju ministar kulture i nadležne Uprave;
 • Vijeće predlaže Ministarstvu kulture da ne nastavi financiranje već odobrenih projekata dok se ne dostave izvještaji o prethodno utrošenim sredstvima.
 • HMV nije prihvatilo programe financiranja stalnih muzejskih postava onih ustanova koje nisu dostavile muzeološke koncepcije verificirane od strane Hrvatskog muzejskog vijeća;
 • Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže muzejima i galerijama da sljedeće godine kroz prijavu programa sami naznače prioritete;
 • Hrvatsko muzejsko vijeće nije prihvatilo programe predlagača koji nisu registrirani za obavljanje muzejske djelatnosti;
 • neke programe obrađene u prijedlogu programa HMV je proslijedilo na koordinaciju drugim nadležnim vijećima i povjerenstvima;
 • Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da postoji nerealno planiranje kod nekih ustanova pa nije rijetkost da se traže odgode realizacije programa ili pak prenamjena za nove programe. HMV predlaže da se planiranje dovede u realne programske i financijske okvire.
 • Razmatrajući programe HMV je ocijenilo da je za budući rad na verifikaciji programa potrebno uz temeljne kriterije iz Pravilnika utvrditi i dodatne kriterije za ocjenjivanje programa u muzejsko-galerijskoj djelatnosti, stoga predlaže sljedeće zaključke:
 • da se rok Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske 2004. godinu produži do 1. listopada tekuće godine;
 • zbog veće učinkovitosti obrade programa hrvatsko muzejsko vijeće sugerira predlagačima da ukoliko u njihovim institucijama za to postoji mogućnost prijedloge programa rada šalju elektronskom poštom ili na disketama uz uobičajeni način slanja programa redovitom poštom;
 • predlaže se da Ministarstvo kulture pripremi nove obrasce za prijavu i izvještaje o programima, tj. da se s prijavnice izostave podaci koji se već nalaze u bazi podataka Odjela za muzeje, galerije i arhive;
 • da predlagači čiji su programi financirani prethodne godine usklade svoje ugovorene obaveze s novim zahtjevima;
 • prioritet u financiranju bit će i dalje programi stalnih postava;
 • kao preduvjet za financiranje daljnjih programa arheoloških istraživanja potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture dokaze o dosadašnjoj razini obrađenosti i zaštiti arheoloških lokaliteta i nalaza s projekcijom završetka arheoloških istraživanja pojedinih lokaliteta;
 • stručno osoblje Odjela za hidroarheološka istraživanja Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministrstva kulture na zahtjev Hrvatskog muzejskog vijeća izdvojilo je i predložilo prioritete među prijavljenim programima podmorskih arheoloških istraživanja;
 • Hrvatsko muzejsko vijeće preporuča da pojedini predlagači programa svoju programsku koncepciju profiliraju i preusmjere prema osnovnoj djelatnosti, tj. obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitoga fundusa;
 • Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže aktiviranje rada inspekcija u muzejima i galerijama temeljem zakonskih odredbi;
 • da se po objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske sazove sastanak s ravnateljima ustanova koje su na financiranju Ministarstva kulture na temu ''Prijave programa'';
 • predlaže da Hrvatsko muzejsko vijeće i stručna služba Ministarstva kulture obiđe ustanove na području Like i Dalmacije te napravi uvid u stanje muzeja i galerija kao i da obiđe značajnije arheološke lokalitete;
 • Hrvatsko muzejsko društvo po Zakonu o muzejima imenuje tri člana u Hrvatsko muzejsko vijeće. Na zahtjev ministra kulture od 17. prosinca 2002. godine Hrvatsko muzejsko društvo predložilo je 21. siječnja 2003. dr. sc. Josipa Balabanića, Vjekoslavu Sokol, prof. i dr. sc. Žarku Vujić kao članove Vijeća; ovaj prijedlog nije bio potvrđen od strane Supštine Društva. Sve navedeno pridonijelo je kašnjenju s početkom rada Hrvatskog muzejskog vijeća. Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća predloženi od strane Hrvatskog muzejskog društva radili su aktivno u Vijeću s tim da Skupština Hrvatskog muzejskog društva mora naknadno verificirati njihovo članstvo.

Prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća nakon održanih sjednica, predlaže da Mnistarstvo kulture za programe muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2003. godinu izdvoji 14.433.235,52 kn.
Predsjednik HMV-a Vinko Ivić upoznao je članove Vijeća s dokumentacijom koja je dostavljena i koja je tražena od Alkarskog društva Sinj, te izvijestio o odustajanju od rada u Povjerenstvu za stručnu pomoć pri projektiranju alkarskog muzeja - alkarskih dvora koju su podnijeli članovi povjerenstva dr. sc. Ivo Maroević i mr. sc. Silvio Braica; ostavka je posljedica neslaganja s načinom rada Povjerenstva. Kao zaključak HMV je prihvatilo prijedlog o potrebi pismenoga očitovanja članova Povjerenstva o radu vezanom uz osnivanje muzeja na temelju čega će HMV donijeti konačnu odluku.
Podržan je prijedlog zamjene muzejske građe između Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu i gospodina Tomislava Muhića, te je na istoj sjednici predloženo sufinanciranje gostovanje izložbe ''Stereoskopska fotografija'' Muzeja grada Zagreba u Povijesnom muzeju Istre.
Od JUSP Jasenovac zatraženo je cjelovito idejno rješenje s preciznim troškovnikom nakon čega će biti odlučeno o financiranju navedenoga programa. Za tu će svrhu sredstva biti rezervirana, no Ministarstvo kulture će ih uplatiti na račun JUSP Jasenovac tek nakon dostavljanja cjelovite dokumentacije.
Predmet koji je dostavila Javna ustanova "Nacionalni park Krka", Šibenik vezano uz arheološko-konzervatorska istraživanja rimskoga vojnog logora Burnum bit će proslijeđen Upravi za normativne i upravno-pravne poslove nakon čijega će mišljenja biti odlučeno o financiranju programa. Načelno je projekt podržan, no prije započinjanja radova na lokalitetu potrebno je definirati problem pohrane predmeta i dokumentacije, potom nositelja programa budući da arheološka istraživanja mora voditi stručna institucija nadležna za takav rad.
Nakon što je Uprava za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture pregledala dokumentaciju vezanu uz osnivanje Muzeja ratne fotografije u Dubrovniku, te obavijestila Hrvatsko muzejsko vijeće o nepostojanju formalno-pravnih zapreka vezanih za osnivanje navedenoga muzeja, HMV je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja ratne fotografije u Dubrovniku.
Članovi Povjerenstva posjetit će Dubrovnik te utvrditi postoje li muzeološki uvjeti za osnivanje navedenoga muzeja o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće, a nakon čega će biti donesen prijedlog ministru kulture.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za zamjenom muzejskih predmeta kao i dodjelom dodatnih financijskih sredstava za programe u 2003. godini.


2. sjednica, Ministarstvo kulture, 29. travnja i 6. svibnja 2003.

Na 2. sjednici Hrvatskoga muzejskog vijeća razmatrani su programi naknadno proslijeđeni od strane Kulturnoga vijeća za likovne umjetnosti i Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju.
U ime Povjerenstva usmeno izvješće iznijela je predsjednica mr. sc. Rhea Silvija Ivanuš, te upoznala Hrvatsko muzejsko vijeće sa stavovima Povjerenstva vezanima uz osnivanje Muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće u potpunosti je podržalo stavove Stručnoga povjerenstva koji su mišljenja da predočena građa niti prostor ne zadovoljavaju temeljnim zahtjevima propisanima Zakonom o muzejima, a čije je ispunjenje nužno za osnivanje muzeja
Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja da je zahtjev za dolaskom Povjerenstva bio preuranjen te nije u mogućnosti donijeti pozitivnu odluku o osnivanju Muzeja ratne fotografije u Dubrovniku.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je izvješće Stručnoga povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja ratne fotografije u Dubrovniku, te zaključilo da ne postoje uvjeti za osnivanje Muzeja ratne fotografije u Dubrovniku jer predlagatelj nije mogao pružiti Povjerenstvu cjeloviti uvid u fundus i prostor budućega muzeja, te mu na uvid pružiti verificirani arhitektonsko-muzeološki projekt na temelju čega bi Povjerenstvo moglo donijeti valjane prijedloge. Hrvatsko muzejsko vijeće sugerira osnivaču kao mogućnost osnivanje privatne galerije ili zbirke.
Predloženo je imenovanje članova Stručnoga povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnoga muzejskoga osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višega kustosa i muzejskoga savjetnika i članova Stručnoga povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnoga muzejskoga osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskog pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega fotografa i višega preparatora.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za dodjelom dodatnih financijskih sredstava za programe u 2003. godini.


3. sjednica, Ministarstvo kulture, 18. lipnja 2003.

Na 3. sjednici Hrvatskoga muzejskog vijeća predloženi su članovi Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos i Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za zvanje preparator, muzejski tehničar, fotograf, muzejski dokumentarist, informatičar, restaurator, muzejski pedagog koji djeluju pri Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu.
Ravnatelj Hrvatskog športskog muzeja gospodin Zdenko Jajčević uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću ponovnu zamolbu za donošenje rješenja o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja sukladno Zakonu o muzejima. Budući da navedeni muzej sada zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o muzejima potrebne za osnivanje muzeja, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministru kulture da se u smislu članka 17. Zakona o muzejima provede daljnji postupak osnivanja tako da osnivač bude Republika Hrvatska.
Izvršni odbor za osnivanje Hrvatskog olimpijskog muzeja uputio je prigovor na zapisnik sa sastanka Povjerenstva za osnivanje Hrvatskog olimpijskog muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće traži od članova Povjerenstva odgovor na Apel, te podržava dosadašnji stav Povjerenstva s tim da traži i pismeno očitovanje članova Povjerenstva o istom.
Vezano uz ponovni dopis upućen od strane Javne ustanove "Nacionalni park Krka", Šibenik vezano uz Arheološko-konzervatorska istraživanja lokaliteta Burnum, Hrvatsko muzejsko vijeće i dalje pri svojemu ranije izrečenome stavu s kojim je JUNP Krka već upoznata, a taj je da će se uključiti u financiranje istraživanja nakon što se započne s radovima, a tada će biti odlučeno s kolikom sredstvima će ovaj projekt biti pomognut.
Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog Vlade Republike Hrvatske za davanje u trajno vlasništvo Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb 39 umjetnina (slike i skulpture) koje se vode u Zbirci umjetnina Banskih dvora u državnom vlasništvu.
Razmotren je prijedlog za osnivanje Iseljeničkog muzeja, Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo inicijatore idejnoga projekta Muzeja iseljeništva i centra za izučavanje globalnih migracija na odredbu o osnivanju muzeja iz Zakona o muzejima, na temelju koga bi trebali formulirati svoj zahtjev za osnivanje navedenoga Muzeja.
O osnivanju Dječjeg muzeja Hrvatsko muzejsko vijeće će raspravljati kada se za to stvore zakonske pretpostavke propisane Zakonom o muzejima nakon čega će osnovati Stručno povjerenstvo koje će pratiti osnivanje istoga.
Vezano uz prijedlog za osnivanje muzeja Apoksiomenosa u Malom Lošinju, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže provedbu zaključaka već ranije rasprave sa zajedničkog sastanka Hrvatskog muzejskog vijeća i Vijeća za kulturna dobra održanoga 23. svibnja 2001. godine.
Upravno vijeće Hrvatskog povijesnog muzeja uputilo je Hrvatskom muzejskom vijeću i kulturnoj javnosti Apel kojim se traži ubrzanje postupka rješavanja odgovarajućega i trajnoga rješavanja smještaja muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće nije u poziciji lobiranja za rješenje problema, no podsjeća da je ministar kulture dr. sc. Antun Vujić iznio prijedlog rješenja koji je podržao i ministar znanosti, a taj je da se zgrade Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta na Marulićevu trgu u Zagrebu prenamijene u muzejski prostor za Hrvatski povijesni muzej.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća su mišljenja da je zaključke Konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 10., 11., 12., 13., 18., 19. i 28. ožujka 2003. godine potrebno iznijeti ravnateljima državnih i većih županijskih i gradskih muzeja na zajedničkom sastanku članova Hrvatskog muzejskog vijeća, ministra i ravnatelja muzeja. Kao mogući datum predloženi su 2. ili 3. srpnja 2003. godine s obzirom na datum raspisivanja natječaja.
Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovom zamolbe ministra kulture obzirom na imenovanje novoga ravnatelja Fundacije predložilo nove članove Upravnoga odbora Fundacije Ivana Meštrovića:
Hrvatski muzej naivne umjetnosti u Zagrebu uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za smanjivanje ili ukidanje PDV-a na umjetnine hrvatske provenijencije koje se uvoze iz inozemstva za potrebe naših nacionalnih muzeja. Vijeće će pokrenuti inicijativu kako je to predložio ravnatelj Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti gospodin Vladimir Crnković, te će navedeni prijedlog biti upućen Upravi za gospodarenje i financiranje u kulturi.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za zamjenom predmeta i dodatnim financiranjem izložaba.


4. sjednica, Ministarstvo kulture, 18. lipnja 2003.

Prvi dio sjednice održan je zajedno s Hrvatskim vijećem za kulturna dobra. Zajednički dio sjednice odnosio se na tijek restauracije na podmorskom nalazu - skulpturi Apoxiomenosa, te pripremi uvjeta za njegovu stalnu prezentaciju u Malom Lošinju, kao i na prijedlog za osnivanje Sakralne zbirke u Velom Lošinju.
Zajednički dio dnevnoga reda proširen je izvješćem ministra kulture dr. sc. Antuna Vujića prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te točkom prijedloga za osnivanje muzeja u Topuskom.
Glavni konzervator Uprave za zaštitu kulturne baštine Miljenko Domijan, prof. izvijestio je o dosadašnjem tijeku radova na brončanoj skulpturi Apoxiomenosa i planovima nacionalne i svjetske prezentacije u Zagrebu i Firenci uz organiziranje znanstvenoga simpozija na kome bi se raspravila konačna atribucija spomenika.
Ravnatelj restauratorske službe u RH Ferdinand Meder, prof. izvijestio je o konzervatorsko-restauratorskoj obradi skulpture koju su izvršili hrvatski restauratori za metal pod vodstvom majstora-restauratora Giuliana Tordija iz Instituta za restauraciju u Firenci i restauratora-tehničara Antonija Šerbetića.
Ministar kulture dr. sc. Antun Vujić za stalni smještaj skulpture predložio je lokaciju koja je najbliža mjestu njegova nalaza, a u ovom slučaju to je Mali Lošinj u kome su lokalne vlasti pokazale spremnost osiguranja odgovarajućega prostora kao i zadovoljenje temeljnih muzeoloških i konzervatorskih uvjeta potrebnih za adekvatno čuvanje i izlaganje skulpture.
Kao zaključak predlaže se njegova prezentacija na Malom Lošinju uz prethodno potpuno osiguranje svih muzeoloških i konzervatorskih uvjeta i mjera zaštite. Po završetku konzervatorskih radova skulptura će biti određeno vrijeme izložena u HDLU u Zagrebu, a potom predana Arheološkom muzeju u Zagrebu na skrb i izlaganje do konačnog rješenja smještaja.
Hrvatskom muzejskom vijeću i Hrvatskom vijeću za kulturna dobra upućen je prijedlog osnivanja Zbirke sakralne umjetnosti u Velom Lošinju u čiji bi sastav ušli predmeti koji se čuvaju u župnoj crkvi i crkvi sv. Antuna Opata u Velom Lošinju.
Hrvatsko muzejsko vijeće i Hrvatsko vijeće za kulturna dobra podržavaju inicijativu za osnivanjem sakralne muzejske zbirke u Velom Lošinju, te će o svome u stavu obavijestiti nadležne uprave lokalne vlasti kao i nadležne crkvene vlasti. Pri osnivanju zbirke i izradi arhitektonsko-muzeološke koncepcije podnositelji zahtjeva moraju se pridržavati kriterija Hrvatskog muzejskog vijeća, a naglašena je i potreba prethodnoga rješavanja međusobnih institucionalnih odnosa između postojećih muzejsko-galerijskih ustanova kao i onih koje će se osnovati na prostoru otoka Cresa i Lošinja.
Razmatran je prijedlog za pohranu originala spomenika - Kužnoga pila iz Požege u Muzej Požege. Članovima vijeća za kulturna dobra od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda upućen je elaborat Projekt obnove zavjetnog spomenika Presvetog Trojstva u Požegi dok su članovi Hrvatskog muzejskog vijeća dobili separat koji se odnosi na muzejsku prezentaciju pila Skica za prijedlog prezentacije originalnog spomenika Presvetog Trojstva u Požegi.
Gradu Požegi bit će upućen prijedlog za izradu projektnoga rješenja koje će omogućiti cjelovitu muzeološku prezentaciju pila. Također, članovi obaju Vijeća mišljenja su da nema razloga zbog kojih bi se dvojilo je li potrebno postaviti kopiju ili original. Logično je rješenje prezentacija originala u Gradskom muzeju u Požegi, stoga će Hrvatsko muzejsko vijeće i Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nastojati utjecati na ubrzanje radova na uređenju Muzeja, a ujedno ovo je povod za traženje cjelovite muzeološke koncepcije od strane Gradskoga muzeja Požega.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra glasanjem su jednoglasno podržali zamjenu originala kopijom, a također jednoglasno je podržana i muzeološka prezentacija pila.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je članove obaju Vijeća o prijedlogu pohrane građe otkrivene na lokalitetima u Topuskom kao i o ideji osnivanja muzeja u Topuskom za koju su zainteresirani predstavnici Općine Topusko kao i Uprava lječilišta u Topuskom.
Predloženo je da se materijal i dalje deponira u Gradskom muzeju Karlovac do trenutka kada se stvore uvjeti za njenu prezentaciju u Topuskom, odnosno do osnivanja muzeja.
Inicijatorima izgradnje sugerirano je da se obrate Muzejsko dokumentacijskom centru u Zagrebu kao i matičnoj službi za arheološke muzeje, odnosno Arheološkom muzeju u Zagrebu te da daju svoje mišljenje o ovome prijedlogu, a nakon što bude odlučeno koji od prostora će biti namijenjen muzeju, te nakon što osnivač dostavi zahtijev u projekt će se uključiti i Ministarstvo kulture.
Na kraju zajedničkog sastanka predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća Vinko Ivić predložio je ponovno održavanje zajedničkoga sastanka obaju Vijeća vezano uz podvodna arheoloških istraživanja koja je potrebno osmisliti i dugoročnije planirati budući da se radi o velikom broju lokaliteta i malome broju sudionika u istraživanjima; sastanak bi bio održan u svrhu koordinacije programa istraživanja. Također, predložena je rasprava po pitanju kopnene arheologije, odnosno potrebno je utvrditi način na koji će se vršiti prezentacija i obrada materijala i lokaliteta, kao i način istraživanja i podnošenja izvješća o istima.
Ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Antun Maračić, prof. uputio je članovima Hrvatskog muzejskog vijeća dopis kojim odgovara na obavijest o odbijanju programa Umjetničke galerije Dubrovnik za 2003. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće ostaje pri svome ranijem stavu te smatra da nije nužno vršiti reviziju ovoga zahtjeva kao niti ostalih koji su iz istih razloga u cijelosti odbijeni. Takav stav članovi Hrvatskog muzejskog vijeća jednoglasno zastupaju pogotovo stoga što se radi o institucijama koje, bez obzira na ranija upozorenja na propuste u prijavama od strane Vijeća kao i jasne propozicije koje su navedene uz prijavnicu za Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, ponovno dostavljaju necjelovitu dokumentaciju.
Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici obratili su se ponovno Hrvatskom muzejskom društvu u ime svoje stranke, trgovačkog društva Ratna fotografija d.o.o. sa zamolbom da Vijeće privremeno zastane s odlučivanjem u navedenom predmetu do izrade i dostavljanja zatraženoga arhitektonsko-muzeološkoga koncepta, odnosno do završetka građevinskih radova na prostoru u koji Osnivač ima namjeru smjestiti Muzej, a u koji će biti prenesen i stavljen na uvid Stručnom povjerenstvu cjeloviti fundus budućega Muzeja.
Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu uputila je zamolbu za odobrenjem financijskih sredstava sukladno troškovima prihvata Darovnice slika Slavka Kopača, odnosno prihvat Darovnice gospođe Paulette Kopač, kojom se daruje dvadeset slika Gradskom muzeju u Vinkovcima i dvije slike Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja da Gradski muzej Vinkovci zadovoljava sve uvjete potrebne za čuvanje i izlaganje slika te predlaže financiranje navedenih troškova prihvata Darovnice u punom iznosu.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za dodatnim financiranjem izložaba.


5. sjednica, Ministarstvo kulture, 2. listopada 2003.

Ravnateljica Zavičajnog muzeja Slatina, gospođa Dragica Šuvak obrazložila je članovima Hrvatskog muzejskog vijeća muzeološku koncepciju, te izvijestila o napredovanju radova pri izradi novoga stalnog postava Zavičajnog muzeja Slatina koji za sada djeluje u okviru zgrade Pučkoga otvorenog učilišta Slatina.
Istaknuto je da se radi o uzornoj muzeološkoj koncepciji primjerenoj tipu lokalnoga kompleksnog muzeja koja zadovoljava sve kriterije postavljene od strane Hrvatskog muzejskog vijeća, te je preporučeno osnivanje Stručnoga povjerenstva za nadzor provedbe muzeološke koncepcije.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća upoznati su s odgovorima na prigovor na rad Povjerenstva za valorizaciju fundusa Hrvatskog olimpijskog muzeja Varaždin.
Hrvatsko muzejsko vijeće ostaje pri svome ranije izrečenom stavu koji je spomenutim odgovorima potkrijepljen dodatnim informacijama. Kao zaključak istaknuto je da Hrvatsko muzejsko vijeće prihvaća očitovanje članova Povjerenstva da predmeti koje bi gospodin Artur Takač donirao za osnutak Hrvatskog olimpijskog muzeja u Varaždinu uglavnom predstavljaju suvenirsku građu, te da po svojim kulturno-povijesnim, športskim i umjetničkim krakteristikama nisu muzejski predmeti niti mogu biti temelj za osnivanje Hrvatskoga olimpijskog muzeja.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća upoznati su s pismenim očitovanjima o radu u Povjerenstvu za stručnu pomoć pri projektiranju Alkarskog muzeja - Alkarskih dvora koje su uputili prof. dr. sc. Ivo Maroević, Filozofski fakultet u Zagrebu, Ela Jurdana, prof., Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Ivan Ružić, prof., Muzej grada Zagreba, Zagreb i mr. sc. Silvio Braica, Etnografski muzej, Split.
Hrvatsko muzejsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izvješće članova spomenutog Povjerenstva te se još jednom upoznalo s razlozima odustajanja pojedinih članova u njegovu radu. Prihvaćanjem izvješća Povjerenstvo je prestalo s radom. Kao zaključak predloženo je osnivanje novoga Povjerenstva ukoliko to bude moguće i s drugim ovlastima. Tomu će se pristupiti nakon što predstavnici Viteškog alkarskog društva iz Sinja Hrvatskom muzejskom vijeću upute daljnje zahtjeve. Također ovaj projekt neće financijski biti podržan bez detaljno razrađene arhitektonsko-muzeološke koncepcije, kako je to uobičajeno prema kriterijima Hrvatskog muzejskog vijeća, odnosno Zakona o muzejima.
Hrvatsko muzejsko vijeće načelno je podržalo inicijativu Hrvatske matice iseljenika iz Splita za osnivanjem Muzeja iseljeništva na Braču. Pregledom dostavljene dokumentacije zaključeno je da Matica iseljenika posjeduje građu koja bi činila fundus budućega muzeja, preporučena je stručna osoba koja bi se o građi brinula, a postoji i prostor u kojemu bi građa bila smještena. Prema proceduri koja je uobičajena u ovakvim slučajevima osnovano je Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Muzeja iseljeništva.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnoga muzejskoga osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višega kustosa i muzejskoga savjetnika. I izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnoga muzejskoga osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega fotografa i višega preparatora.
Zahtjev Kninskoga muzeja za dodjelom prava nositelja projekta arheoloških iskapanja lokaliteta rimskoga vojnoga logora Burnum Hrvatsko muzejsko vijeće drži neutemeljenim i tendencioznim te odbija zahtjev, odnosno ostaje pri svome ranijem zaključku da Gradski muzej Drniš može biti nositelj programa, a po potrebi se mogu uključiti i Šibenski i Kninski muzej.
Primjedba da se lokalitet nalazi na kninskom području nije relevantna za donošenje odluke, već je to stručnost - stručni kadar, program i plan rada, te odabir suradnika i ponuda investitora.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za prenamjenom i dodjelom dodatnih financijskih sredstava za programe u 2003. godini.


6. sjednica, Ministarstvo kulture, 3. prosinca 2003.

Na 6. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćeno je izvješće Stručnoga povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnoga muzejskoga osoblja koje ostvaruje uvjete za obavljanje poslova višega kustosa i muzejskoga savjetnika.
Hrvatska matica iseljenika iz Zagreba podnijela je Hrvatskom muzejskom vijeću zahtjev za osnivanjem Muzeja hrvatske dijaspore. Budući da se radi o trećem prijedlogu za osnivanjem ovakvoga tipa muzeja i uzimajući u obzir činjenicu da je jedan od tih prijedloga na prethodnoj sjednici Hrvatskoga muzejskog vijeća podržan, te je osnovano i Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Muzeja iseljeništva, Vijeće traži da se prijedlozi i stavovi svih predlagača usuglase, odnosno da usklade svoje programe nakon čega će Hrvatsko muzejsko vijeće postupiti prema Zakonu o muzejima.
Nakon što Hrvatska matica iseljenika donese odluku o osnivanju navedenoga Muzeja i istu dostavi Ministarstvu kulture, prethodno imenovano Stručno povjerenstvo Ministarstva kulture će provjeriti postoje li uvjeti za osnivanje Muzeja hrvatske dijaspore sukladno propisima Zakona o muzejima.
Općina Podstrana je Hrvatskom muzejskom vijeću podnijela zamolbu za osnivanejm Galerije Ante Kaštelančić. Odluka o osnivanju Galerije, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Podstrana, sukladna je Zakonu, također sklopljen je Ugovor o darovnici te predstoji uređenje prostora u kome će Galerija biti smještena, no nije službeno potvrđeno o kom se prostoru radi.
Osnovano je Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Galerije Ante Kaštelančić u Podstrani.
Hrvatskom muzejskom vijeću je od strane Gradskog muzeja Drniš dostavljena informacija o realizaciji istraživanja na arheološkom lokalitetu Burnum. Budući da su JUNP Krka i Gradski muzej Drniš potpisali ugovor o dugoročnim arheološko-konzervatorskim istraživanjima na području NP Krka, te su imenovani nositelji projekta kako je traženo od strane Hrvatskog muzejskog vijeća, predloženo je da se u Ministarstvu kulture potpiše ugovor o dugoročnoj suradnji između Javne ustanove Nacionalni park Krka i Ministarstva kulture, te da se regulira način sustavnoga financiranja ovoga projekta sukladno značaju nalaza građe.
Prof. dr. sc. Ive Maroevića uputio je zamolbu za razrješenjem prof. dr. sc. Ive Maroevića kao ispitivača na stručnim ispitima u muzejskoj struci. Članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća žale zbog nesporazuma koji se dogodio, kao i zbog neugodnosti koje su iz toga proizašle. Također žale zbog ostavke prof. dr. sc. Ive Maroevića te ukoliko ona nije konačna mole njezino povlačenje.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te zamolbe za prenamjenom i dodjelom dodatnih financijskih sredstava za programe u 2003. godini, te je Prijedlog naknada za polaganje ispita u muzejskoj struci koji je upućen od strane Muzejsko dokumentacijskog centra.


7. sjednica, Ministarstvo kulture, 28-30. prosinca i 2. veljače 2004.

 

Ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja Goranka Kovačić, prof. i Blanda Matica, dia. upoznale su članove Hrvatskog muzejskog vijeća s muzeološkom koncepcijom Dvora Veliki Tabor.
Kao zaključak nakon prezentacije muzeološke koncepcije predloženo je da Hrvatsko muzejsko vijeće bude izvještavano o tijeku radova, odnosno izvedbe stalnoga postava Dvora Veliki Tabor.
Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno s mišljenjem koje je dala Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, nakon što se Hrvatskom muzejskom vijeću obratio Kninski muzej koji osporava pravo Gradskom muzeju Drniš na istraživanje arheološkog lokaliteta Burnum. Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća predlažu da se zbog navodno spornih pitanja oko prava na istraživanje koje je dalo nadležno tijelo - Konzervatorski odjel u Šibeniku, u Ministarstvu kulture sazove sastanak na kome bi sudjelovali: ravnatelji Gradskog muzeja Drniš, Kninskog muzeja i NP "Krka", te predstavnici Uprave za zaštitu prirodne baštine Ministarstva kulture kao i članovi Hrvatskog muzejskog vijeća. Ovim bi se sastankom definitivno razjasnila prava oko nadležnosti u svezi istraživanja.
Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo je o prijedlozima programa muzejsko-galerijske djelatnosti za 2004. godinu pristiglima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2004. godinu.
Na poziv za 2004. godinu u redovnom roku pristiglo je 957 zahtjeva.
Tijekom razmatranja i ocjenjivanja prijavljenih programa HMV je utvrdilo sljedeće:

 • dio predlagača nije dostavio cjelovite programe i izvještaje o realizaciji programa i utrošenim sredstvima za odobrene programe iz 2003. godine koje je financiralo Ministarstvo kulture u cjelovitom iznosu kao i programe koje je Ministarstvo sufinanciralo;
 • Vijeće predlaže Ministarstvu kulture da ne nastavi financiranje već odobrenih projekata dok se ne dostave izvještaji o prethodno utrošenim sredstvima;
 • Pravilnik o radu Hrvatskog muzejskog vijeća dopunjen je novim kriterijem odlučivanja budući da se prvi put na natječaj za financiranje kao nositelj programa javio jedan privatni muzej. Stoga su uvedene tri razine odlučivanja - za muzeje kojima je osnivač država, odnosno Ministarstvo kulture, potom za muzeje kojima su osnivači gradovi ili županije i muzeje kojima je osnivač privatna osoba;
 • prioritet u financiranju bit će i dalje programi stalnih postava;
 • HMV nije prihvatilo programe financiranja stalnih muzejskih postava onih ustanova koje nisu dostavile muzeološke koncepcije verificirane od strane Hrvatskog muzejskog vijeća;
 • kao preduvjet za financiranje daljnjih programa arheoloških istraživanja potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture dokaze o dosadašnjoj razini obrađenosti i zaštiti arheoloških lokaliteta i nalaza s projekcijom završetka arheoloških istraživanja pojedinih lokaliteta;
 • stručno osoblje Odjela za hidroarheološka istraživanja Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministrstva kulture na zahtjev Hrvatskog muzejskog vijeća treba predložiti prioritete među prijavljenim programima podmorskih arheoloških istraživanja.

Na sjednici održanoj 2. veljače 2004. Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo dio programa Uprave za međunarodnu suradnju te je dalo preporuke za programe kao i dopunska obrazloženja o njihovu financiranju, odnosno nefinanciranju.
Nakon održanih sjednica Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo 630 programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2004. godinu; negativno je ocijenjeno 357 programa. Ovaj će prijedlog programa biti upućen ministru mr. sc. Boži Biškupiću na daljnje razmatranje, odnosno odlučivanje o financiranju.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća informirani su o stanju na otoku Mljetu, odnosno prijedlozima za zaštitu i očuvanje kulturne i prirodne baštine ovoga otoka. Vijeće podržava inicijativu za utvrđivanjem uvjeta za rad na etnološkoj i prirodoslovnoj zbirci u NP ''Mljet'', no dopis će biti proslijeđen Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu kao i matičnim muzejima na mišljenje i sugestije. Nakon što se steknu svi uvjeti bit će osnovano stručno povjerenstvo koje će pratiti rad na osnivanju zbirke u NP ''Mljet''.
Hrvatska matica iseljenika, Zagreb - Osnivanje Muzeja hrvatske dijaspore. Hrvatskom muzejskom vijeću je upućen dopis u kojem se potvrđuje da ne postoji niti jedna druga inicijativa za osnivanjem Muzeja hrvatske dijaspore, osim one koju je pokrenula Hrvatska matica iseljenika. Također, kao mjesto u kojem će Muzej biti smješten navodi se zgrada Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3.
Grad Varaždinske Toplice uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću dopis kojim traži povrat kipa božice Minerve u Zavičajni muzej Varaždinske Toplice. Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća su mišljenja da nije nužno požurivati povrat kipa božice Minerve budući da su radovi na njegovoj rekonstrukciji još u tijeku. Predloženo je da se skulptura vrati u Varaždinske Toplice kada se steknu uvjeti za njen adekvatan smještaj i čuvanje.
Zaklada i Memorijalni centar Dražen Petrović - Osnivanje Memorijalnog centra Dražen Petrović u Zagrebu. Hrvatsko muzejsko vijeće načelno je podržalo inicijativu Upravnoga odbora zaklade za osnivanjem Memorijalnog centra Dražen Petrović u Zagrebu. Sukladno uobičajenoj proceduri osnovano je Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Memorijalnog centra Dražen Petrović.
Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu - Francuski paviljon, namjena i sadržaj. Hrvatsko muzejsko vijeće podržava inicijativu gradskog povjerenstva za muzejsko-galerijsku djelatnost, te predlaže da se upit za mišljenje proslijedi i Hrvatskom vijeću za kulturna dobra i Upravi za zaštitu kulturne baštine.


Sastanak ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića s ravnateljima muzeja, galerija i likovnih udruga s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Ministarstvo kulture, 29. ožujka 2004.

Sjednicom su predsjedavali mr. sc. Božo Biškupić, ministar i mr. sc. Branka Šulc, pomoćnica ministra.
U uvodnoj riječi ministar mr. sc. Božo Biškupić istakao je kao povod sazivanja ovoga sastanka naglašavanje i sastavljanje programskih prioriteta u djelokrugu muzejsko-galerijske djelatnosti, koncipiranje politike otkupa sukladno profilu muzejskih i galerijskih institucija, kao i pozivanje na statistički pregled obrađenosti muzejske građe koji je dostavljen od strane Muzejsko dokumentacijskog centra u Zagrebu, a koji će biti jedna od glavnih smjernica prema kojoj će se odlučivati o financiranju programa prijavljenih za financiranje u 2004. godini.
Ravnatelji su upoznati s odlukom Ministarstva kulture da se ubuduće, uz navedeno stanje dokumentiranosti građe i kriterije koje je utemeljilo Hrvatsko muzejsko vijeće, pri ocjenjivanju programa u obzir uzimaju i prijedlozi i mišljenja koje će Ministarstvu dostavljati Vijeće sustava muzeja i Vijeće za matičnost.
U hrvatskim muzejima se nalazi 5.500.000 predmeta od kojih je samo manji dio obrađen te je stoga ponovno istaknuta potreba inventiranja i obrade muzejske građe, a sredstva za publiciranje te građe bit će osigurana od strane Ministarstva kulture. Osobita pozornost bit će posvećena i informatizaciji, reviziji muzejskih fondova i organizaciji inspekcijskih stručnih službi za praćenje provedbe tih primarnih zadaća muzeja i galerija, kao i programima preventivne zaštite muzejske građe.
Naglašena je potreba za intenziviranjem suradnje i razmjene među muzejima, odnosno organizacije zajedničkih izložaba i ostalih projekata kao i međunarodnih izložaba. Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić najavio je i niz novih oblika međudržavne i međumuzejske suradnje. Uz već spomenutu razmjenu izložaba predložen je i otkup djela suvremenih umjetnika za galerije suvremene umjetnosti u inozemstvu, za što se u Ministarstvu uskoro planira poseban sastanak.
Kadrovski i prostorni problemi muzeja, galerija i udruga, osobito neadekvatnih prostora za muzejske čuvaonice, reguliranje statusa i ovlasti čuvarske službe u muzejima i galerijama naglašeni su, među ostalima, kao nužni za rješavanje.
Napravljen je i preliminarni pregled uređenja arheoloških parkova. Među prioritetima su Vukovar, Vučedol i Ilok, ali i niz manjih parkova s jednako kvalitetnim planovima prezentacije.
Hrvatsko muzejsko vijeće će za otkupe pripremiti jasnu podlogu budući da je to područje dosta nedefinirano pri čemu će se voditi računa i o ICOM-ovim standardima akvizicije muzejskih predmeta. Ovo je pitanje istaknuto kao osobito važno zbog reguliranja odnosa na tržištu umjetnina, pojave aukcijskih kuća kao i zaštite nacionalnoga blaga osobito stoga što se naše tržište sve više otvara prema europskom.
Također, predloženo je da Vlada pri Ministarstvu kulture osnuje svoje tijelo koje bi otkupilo neka djela hrvatskih slikara i koja bi potom bila darovana značajnijim muzejskim institucijama u svijetu kako hrvatska likovna umjetnost ne bi i dalje bila izolirana u odnosu na europsku. Ovo se osobito odnosi na slikare koji su u vrijeme svojega stvaranja bili u samim vrhovima europske umjetnosti, a danas su u kontekstu te iste umjetnosti potpuno nepoznati.
Sudionici sastanka osvrnuli su se i na rad aukcijske kuće Kontura budući da su za predmete koji se pojavljuju na aukcijama često zainteresirane i muzejsko-galerijske ustanove. Problem nastaje iz razloga što je Kontura već unaprijed upoznata do koje vrijednosti zainteresirani muzej može ići s licitiranjem jer Ministarstvo samostalno ili s osnivačem i drugim izvorima financiranja osigurava onu svotu koja je u katalogu navedena kao očekivana, a ne onu koja je početna, odnosno koja se odnosi na procijenjenu vrijednost umjetnine. Sve navedeno dovodi do napuhavanja cijena, te je zaključeno da se ubuduće aukcijskoj kući radi zaštite interesa institucija koji se natječu kao i samoga Ministarstva neće dostavljati informacije o unaprijed osiguranim sredstvima.
Za potrebe muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti u 2004. godini u Ministarstvu kulture izdvojeno je 19.500.000,00 kn iz kojih će se financirati izložbena djelatnost, restauracija, izdavaštvo, i otkupi.
Od strane Ministarstva kulture traženo je sufinanciranje informatizacije, restauracije, izgradnje novih muzeja u okviru CARDS programa.
Muzejima i galerijama koji nisu realizirali programe za koje su im odobrena sredstva u 2002. godini poslani su dopisi da ukoliko ne mogu pravdati odobrena sredstva, odnosno poslati financijska izvješća izvrše povrat sredstva Ministarstvu kulture. Isti će postupak biti proveden i za programe iz 2003. godine.
Posebno je istaknut prioritet osnivanja novih muzeja, kao i izgradnja već započetih, te izrada novih stalnih postava.
Najavljen je i sastanak ministra kulture i gradonačelnice Grada Zagreba Vlaste Pavić o nizu otvorenih tema vezanih uz muzejsko-galerijsku djelatnost na razini Grada i Ministarstva: problem uređenja depoa (Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej), rješavanje problema galerijskih prostora koji se nalaze u postupku povrata nacionalizirane imovine (ULUPUH), rješavanja vlasničkih odnosa nad pojedinim muzejima (HT muzej).
Sastanak je prvi u nizu planiranih sastanaka po navedenoj temi u okviru kojih će biti održani i sastanci s ravnateljima ostalih muzeja i galerija u Hrvatskoj.


8. sjednica, Ministarstvo kulture, 20. svibnja 2004.

Hrvatsko muzejsko vijeće je na svojoj 8. sjednici ponovno istaknulo zaključke i kriterije vezano za arheološka i hidroarheološka istraživanja. Vijeće smatra da su ovi zaključci i kriteriji važni, te da se svakako uzmu u obzir pri valorizaciji programa. U okviru navedenih kriterija Vijeće predlaže da instituti i fakulteti koji vrše istraživanja djeluju povezano i koordinirano s muzejima radi pohrane, obrade i prezentacije građe. Pomoćnik ministra dr. sc. Krešimir Filipec je izvijestio članove Vijeća da Uprava za zaštitu kulturne baštine priprema nekoliko pravilnika u okviru arheologije među kojima je i Pravilnik o istraživanju stranih državljana na području RH kojim će se zakonski regulirati navedena istraživanja. Ujedno je pozvao sve članove Hrvatskog muzejskog vijeća ukoliko imaju prijedloge po temi da ih dostave Upravi za zaštitu kulturne baštine. Isto tako Hrvatsko muzejsko vijeće moli Upravu da mu prethodno dostavi Prijedloge ili Nacrte pravilnika kao bi moglo o njima raspravljati, te pomoći u iznalaženju što boljih rješenja.
Na sjednici je prihvaćeno izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika, te Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa i višeg preparatora.
Iz Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, zatraženo je očitovanja vezano uz smještaj arheološke zbirke akademika Grge Novaka na što je Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo zaključak da ne može dati mišljenje o smještaju zbirke dok se ne utvrdi vlasništvo zbirke, te dok se ne napravi popis i valorizacija arheološke zbirke.
Pomoćnik ministra Branko Štulić, Uprava za financiranje i gospodarenje, izvijestio je članove Vijeća da će Ministarstvo kulture sudjelovati u sufinanciranju projekta ''Memorijalni centar Dražen Petrović''. Hrvatsko muzejsko vijeće zatražilo je da Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Memorijalnog centra posjeti prostor namijenjen Centru i podnese izvještaj do sljedeće sjednice HMV-a.
Vijeće je podržalo inicijativu osnivanja gradske Galerije Striegl u Sisku. Radi utvrđivanja uvjeta za osnivanje galerije osnovano je Stručno povjerenstvo koje će posjetiti Sisak i izvijestiti HMV o postojanju istih. Povjerenstvo treba voditi računa da postoje i drugi uvjeti za rad Galerije, te da budu u sladu s Nacionalnom strategijom jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine kojom je Ministarstvo kulture dužno kontinuirano raditi na uklanjanju arhitektonskih barijera i uvođenju elemenata informacijske podrške za gluhe i slijepe osobe u kulturnim ustanovama.
Predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća Vinko Ivić upoznao je članove Vijeća s odgovorom Galerija umjetnina Split u svezi prijedloga darovnice Leighton koji predlažu da se ista ponudi nekoj drugoj ustanovi. Stoga je Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo zaključak da se Prijedlog darovnice Leighton proslijedi matičnom muzeju, u ovom slučaju Muzeju za umjetnost i obrt, Zagreb, da predloži ustanovu koja bi mogla preuzeti tu darovnicu.
U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, naknadno dobiveni programi za redovno financiranje programa za 2004. godinu i zamolbe za prenamjenu i dodjelu dodatnih financijskih sredstava.
Za programe koji su zaprimljeni u Upravi za zaštitu kulturne baštine, a radi karaktera radova i nositelja programa, Uprava ih predlaže se za uvrštenje u program financiranja muzejsko-galerijske djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo da se navedeni programi uklope u razmatranje s ostalim prijavljenim programima za arheološka istraživanja


9. sjednica, Ministarstvo kulture, 14. lipnja 2004.

Na 9. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prisustvovali su ministar kulture i pomoćnici ministra, te ravnatelji matičnih muzeja prve razine.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je prisutne da je postupak 2. revizije muzejske dokumentacije i muzejske građe u tijeku u skladu sa Zakonom o muzejima a provodi ga Ministarstvo kulture. Povratnu informaciju muzeja i galerija Hrvatske o stanju muzejske građe i muzejske dokumentacije Ministarstvo kulture je dobilo od 50-tak ustanova te je naglašeno da i ostale ustanove trebaju izvršiti svoju zakonsku obvezu i dostaviti tražene podatke. Istaknuto je kako je inventarizacija i obrada muzejske građe primarna zadaća muzejske i galerijske djelatnosti u 2004. i 2005. godini.
Ministar mr. sc. Božo Biškupić je naveo da osim problema malog postotka obrađene građe, problem su i netočni podaci koje muzeji i galerije dostavljaju jer su neki predmeti samo evidentirani bez detaljne stručne obrade. Prisutne je izvijestio da će Ministarstvo kulture aktivirati rad inspekcija na terenu da provjere provedbu revizije i inventarizacije građe, te naglasio potrebu provođenja obrade građe s ciljem njene prezentacije i publikacije. Istaknut je i početak provedbe informatizacija ustanova i predloženo je da se održi zajednički sastanak s Povjerenstvom za informatizaciju u svrhu izrade cjenika, edukacije i korištenja opreme da se podaci o predmetima iz fundusa muzeja što hitnije registriraju.
Raspravilo se i o organizaciji stručnoga nadzora nad radom muzeja i inspekcijske provjere muzeja što je u djelokrugu matičnih muzeja unutar Vijeća sustava muzeja osnovom Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja, te o istom nadzoru koje Ministarstvo kulture obavlja nad matičnim muzejima i državnim muzejima. Utvrđeni su i prioriteti u ovom nadzoru za veći broj državnih muzeja i za matične muzeje.
Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno s gore navedenim, da je stvarno stanje inventiranosti građe izrazito loše te da svakako treba poticati inventarizaciju kao i provedbu informatizacije ustanova te da obrada građe bude dodatni kriterij pri ocjenjivanju programa. Odnosno da se podržavaju oni programi i projekti koji obuhvaćaju prikupljanje, obradu i publiciranje građe iz fundusa muzeja.
Ravnatelji matičnih muzeja prve razine izvijestili su članove Hrvatskog muzejskog vijeća o provedbi promjene dva akta - Statuta muzeja i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu koji se nadopunjuje otvaranjem radnog mjesta matičara. Zaključeno je da treba što prije napraviti potrebne izmjene da bi se Sustav muzeja i poslovi matičnosti postavili na pravne osnove. Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je prisutne da Ministarstvo kulture planira uskoro provedbu opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica matičnih muzeja, kao i informatizaciju matičnih muzeja. Istaknuto je i da treba što hitnije izvršiti potpisivanje ugovora s autorom software za muzeje programa M++, Goranom Zlodijem. Zaključno je dogovoreno da se održi još jedan sastanak predstavnika Muzejskog dokumentacijskog centra, ravnatelja matičnih muzeja i matičara s članovima Hrvatskog muzejskog vijeća radi dogovora oko prioritetne provedbe inventarizacije, katalogizacije i informatizacije .
Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu za osnivanje Muzeja Solane Ston te je u skladu sa uobičajenom procedurom, radi utvrđivanja uvjeta za osnivanje muzeja, osnovano Stručno povjerenstvo koje će posjetiti Ston zbog utvrđivanja navedenih uvjeta i o tome izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. U Stručno povjerenstvo imenovani su: Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, dr. sc. Josip Balabanić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb i Ana Bilokapić, prof., Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku Ministarstva kulture, Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost.
Hrvatsko muzejsko vijeće se osvrnulo na svoj dosadašnji rad i predložilo da se održi posebna sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća vezano za stalne postave u skladu s utvrđenim kriterijima HMV-a za projekte muzeja u izgradnji - Muzeje suvremene umjetnosti u Zagrebu i Rijeci, Muzej Narona i Muzej krapinskih neandertalaca na lokalitetu Hušnjakovo u Krapini. Predsjednik Hrvatskog muzejskog vijeća, Vinko Ivić, je upozorio da treba izići s jasnom koncepcijom stalnog postava. Također je Vijeće istaknulo problem depoa koji bi se trebao prioritetno riješiti u suradnji s gradskim upravama te je zaključilo da se u slučaju Grada Zagreba nastavi koordinacija Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić je izvijestio prisutne da Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka planira izradu projekta obilježavanja ''Putova kulture'' u sklopu kojeg bi se obilježile spomeničke cjeline i kojim će se istaknuti kriteriji za skrb o spomeničkoj baštini. Ministar je također istaknuo da bi gradovi i županije trebali raspisati spomeničku rentu jer neki gradovi to još nisu učinili a imaju spomenike na listi UNESCO-a. Pomoćnica ministra Goranka Horjan upoznala je Hrvatsko muzejsko vijeće s činjenicom da je Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju započelo s radom te predložila da se prije objave natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi RH održi zajednički sastanak predsjednika svih Vijeća po temi usklađivanja kriterija i da se pokušaju objediniti podaci za svakog pojedinog tražitelja sredstava u svim Upravama Ministarstva kulture.

10. sjednica, Ministarstvo kulture, 14. rujna 2004.

Na 10. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća i voditelja matičnih muzeja 1. razine raspravljalo se o financiranju informatizacije muzejske građe i informatičkoj opremljenosti svih muzeja za što je Ministarstvo kulture u ovoj godini, prijedlogom svoga Povjerenstva za informatizaciju, osiguralo prioritet u financiranju i razvoju informatizacije sa osobitim naglaskom na opremanje matičnih muzeja hardwareom i softwareom. Ministarstvo je ovlastilo Muzejski dokumentacijski centar (MDC) za sklapanje ugovora sa tvrtkom Link2 radi nabavke programskog paketa Integrirani muzejski informacijski sustav M++> i na taj način se u ovoj godini i otpočelo sustavno rješavati pitanje programa za obradu muzejske građe u Republici Hrvatskoj. Ravnateljica MDC-a V. Zgaga, prof. izvjestila je o početku realizacije primjene navedena programa na kojem MDC kao koordinator Vijeća sustava u Vijeća za matičnu djelatnost muzeja realizira ugovorne obaveze. Ravnatelj Etnografskog muzeja, Zagreb D. Frlan, prof. izvjestio je o drugom softwareu koji je u primjeni u manjem dijelu muzeja - PROMUS-u, na kojeg sva prava vlasništva polaže Etnografski muzej koji taj software daje na besplatno korištenje muzejima zainteresiranima za informatizaciju.
U raspravi je naglašena potreba i interes muzeja da sustav mreže što prije profunkcionira kao i cjelokupna baza podataka s naglaskom na važnost dostupnosti pretraživanja podataka.
Ministar kulture mr. sc. B. Biškupić je pozvao muzeje na veću međusobnu suradnju, naglasio važnost u informatizaciji muzejske građe, osobito inventiranju iste kao prioritetima u programima muzeja za 2005.godinu i predložio veće korištenje međumuzejske posudbe građe osobito za trajnu posudbu kao jedan od oblika suradnje onih muzeja koji u svom stalnom postavu nemaju zastupljene originale, a nalaze se u depoima drugih muzeja, što su svi prisutni podržali.
Ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb A. Pandžić, prof. je naglasila da se treba jasno definirati politika otkupa građe zbog problema konkurencije s drugim muzejima i privatnicima kojima Hrvatski povijesni muzej nudi uslugu stručne procjene umjetnina. Pomoćnica ministra mr. sc. B. Šulc je naglasila kako Ministarstvo kulture uz već utvrđene kriterije za otkup i očekivanu izradu programa otkupa muzeja u Hrvatskoj, što je razmatrano na HMV, te se na osnovi toga mogu planirati veća sredstva za otkupe.
Prioritetni programi preventivne zaštite muzejske građe kao i svekolike zaštite muzejskoga fonda uz prethodne izrade prioriteta za isto što se očekuje kao jedan od programa Vijeća sustava muzeja, dio su strategije muzejske djelatnosti u djelokrugu Ministarstva kulture. Izrada cjelovite strategije važan je program kako muzejske struke tako osobito HMV-a, Hrvatskog muzejskog društva, te Vijeća sustava muzeja i ostalih stručnih muzejskih udruga, naglasila je pomoćnica ministra mr. sc. B. Šulc.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić naglasio je da će se osim provedbe stručnog nadzora i inspekcijske provjere muzeja koju obavljaju matični muzeji, osnovom Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske, u muzeje poslati i inspekcije Ministarstva, koje će posebno nadzirati vođenje obaveznog inventiranja muzejske građe.
Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da sukladno Zakonu o muzejima postoje uvjeti za osnivanje Memorijalnog centra Dražen Petrović u Zagrebu, odnosno Muzeja unutar istoga te gradske Galerije Striegl u Sisku.
Na sjednici je prihvaćeno izvješće Stručnoga povjerenstva za dodjelu viših muzejskih zvanja muzejskom osoblju koje ostvaruje uvjete za obavljanje poslova višega kustosa, muzejskoga savjetnika, višeg pedagoga i višeg restauratora.
Razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija. Dio prijedloga, u skladu utvrđenih kriterija za otkup HMV-a, HMV je podržalo, uz pojedine zamolbe za otkup nije priložena potpuna dokumentacija, a za otkup djela iz zbirke muzeja Charlotte Zander, moli se Hrvatski muzej naivne umjetnosti iz Zagreba da dâ stručno mišljenje.
Oduzete umjetnine podobne za besplatnu dodjelu, smještene u Carinarnici Koprivnica, privremeno će biti smještene u depo Ministarstva kulture, a ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić zadužio je Ranku Saračević-Wurth prof., glavnu konzervatoricu za pokretna kulturna dobra pri Ministarstvu kulture za koordinaciju po temi. Slike smještene u Carinarnici Koprivnica preuzet će na stručnu procjenu Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, a srebrninu smještenu u Carinarnici Koprivnica preuzet će na stručnu procjenu Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.
HMV zadužilo je V. Sokol, prof. (Muzej grada Splita) da predloži rješenje problema smještaja darovnice Leighton u Splitu.
Ponovno je razmatrano pitanje stalnog postava arheološke zbirke Topusko te zatraženo mišljenje matičnog muzeja za arheološke muzeje o istom.
Ministarstvu kulture upućen je dopis Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom kojim se moli mišljenje u vezi dodjele imovine Zavičajnog muzeja u Donjoj Kupčini Općini Pisarovina. HMV predlaže da se pitanje riješi po već ranije donesenom zaključku Vijeća iz 2002. godine.
Na sjednici se raspravljalo o smještaju Etnografske i Pomorske zbirke u sklopu Centra za kulturu Hvar. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da Etnografska i Pomorska zbirka za sada ostane u sklopu Centra za kulturu, a matični muzeji su zaduženi za izradu cjelovitog prijedloga muzejske mreže za otok Hvar.

11. sjednica, Ministarstvo kulture, 13. prosinca 2004.

Na 11. sjednici Vijeća ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić upozorio je da ne postoji arheološki muzej na području istočne Hrvatske, te je zamolio nazočne da dostave mišljenja u vezi s osnivanjem Arheološkog muzeja u Osijeku. Napomenuo je da bi za prostor Arheološkog muzeja u Osijeku mogla biti korištena jedna od vojarni, što je potaklo i temu da se i jedna od vojarni u Zagrebu dodijeli muzejima Zagreba za potrebe uređenja zajedničke muzejske čuvaonice.
Početak rada na programima prijavljenim na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2005. godinu zakazan je za 3. siječnja 2005. godine. Članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća, Vijeća sustava muzeja i Hrvatsko muzejsko društvo trebaju do tada pripremiti dopunu kriterija za rad na vijećima za programe muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljene na navedeni Poziv za 2005. godinu. Odjel za muzeje i galerije Uprave za kulturni razvitak i kulturnu politiku Ministarstva kulture izvijestio je nazočne o broju pristiglih programa (837), te traženim sredstvima (57.751.274,27 kn).
Održane su prezentacije projekata novih muzeja koje financira i Ministarstvo kulture. Željko Kovačić, dipl. ing. arh., arhitekt izvedbenog projekta Muzeja krapinskih neandertalaca i mr. sc. Jakov Radovčić, autor muzeološkog projekta, prezentirali su muzeološku koncepciju i arhitektonski projekt Muzeja krapinskih neandertalaca na nalazištu u Hušnjakovu. Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je podršku ovome projektu Muzeja te savjetuje da se Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina i članovi Vijeća sastanu, te razmotre moguće dopune projekta Muzeja u vezi sa Zbirkom krapinskih neandertalaca koja je trenutno smještena u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.
Mr. sc. Snježana Pintarić održala je prezentaciju o dosadašnjoj realizaciji izgradnje i muzeološke prezentacije Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, te o planovima Muzeja u budućnosti. Hrvatsko muzejsko Vijeće pohvalilo je projekt kao i dugogodišnju suradnju projektanata i muzealaca na projektu.
Pomoćnik ministra g. Branko Štulić izvijestio je Vijeće o projektu Muzeja Narona, Vid kod Metkovića i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da Muzej Narona napravi prezentaciju o projektu na jednoj od sljedećih sjednica HMV-a.
Od ravnatelja matičnih muzeja prve razine zatraženo je da podnesu izvještaj o provedbi matične djelatnosti do slijedeće sjednice Vijeća zakazane za 3. siječnja 2005. godine.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika sa sastanka održanog 23. studenoga 2004. godine u Ministarstvu kulture.
Na sjednici je prihvaćen prijedlog Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu i Arheološkog muzeja u Splitu o izlučivanju muzejske građe iz fundusa Hrvatskoga povijesnog muzeja na Visu, te predaju iste na skrb Arheološkom muzeju u Splitu do osnivanja Zavičajnog muzeja na Visu.
Vijeće je zatražilo da se Povjerenstvo za praćenje osnutka Muzeja policije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova RH sastane i izvijesti Vijeće o dosadašnjoj realizaciji projekta Muzeja. Umjesto pokojnog prof. Ivana Ružića za člana toga Povjerenstva imenuje se Vesna Dakić, viši kustos Tehničkog muzeja, Zagreb.
Imenovano je Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Muzeja Novigradski lapidarij u Novigradu koje će utvrditi ima li muzej sukladno odredbama Zakona o muzejima uvjete za osnivanje. U Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka muzeja Novigradskog lapidarija imenovani su Fina Juroš Monfardini, Arheološki muzej Istre, Narcisa Bolšec Ferri, Muzej grada Umaga, Jelena Rubić Lasić, Ministarstvo kulture.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo mišljenje Povjerenstva za praćenje procesa osnutka Muzeja Solane Ston da projekt Solane Ston ispunjava potrebne uvjete za osnivanje muzeja na otvorenom kao ambijentalni kompleks industrijske namjene, uz uvjet da se zaposli jedna osoba koja bi obavljala stručne muzejske poslove, te da se preventivno zaštiti i upiše u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao spomenička cjelina koju i čini s gradom Stonom i gradskim zidinama.
Razmatrane su zamolbe za financiranjem i sufinanciranjem otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija. Dio prijedloga, u skladu s utvrđenim kriterijima za otkup, HMV je podržalo.Uz pojedine zamolbe za otkup nije priložena potpuna dokumentacija, a zamolbe koje ne spadaju u djelokrug odlučivanja Vijeća upućene su na odgovarajuće ustanove s tim u svezi.
Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje da je Ministarstvu kulture upućena molba za pokroviteljstvo znanstvenoga stručnog skupa "Zavičajno blago u funkciji razvoja", te za otvaranje Zavičajnog etnografskog muzeja "Slivno". Ministarstvo kulture je odgovorilo da će zamolbu razmatrati kad dobije dokumentaciju o Rješenju o osnivanju Zavičajnog muzeja Slivno, sukladnu Zakonu o muzejima.
Hrvatski povijesni muzej dostavio je stručno mišljenje o oduzetim umjetninama iz Carinarnice Koprivnica prikladnih za besplatnu dodjelu muzejima i galerijama. Vijeće je na zahtjev člana Vijeća gđe Vjekoslave Sokol predložilo da se o raspodjeli predmeta dogovori između tri zainteresirane ustanove, Hrvatskoga povijesnog muzeja, Zagreb, Muzeja grada Splita i Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je Vijeće o sastancima održanim 7. prosinca 2004. godine u Franjevačkom samostanu Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru i Gradskom muzeju Vukovar o temi utvrđivanja prioriteta u preventivnoj zaštiti i restauriranju kulturnih dobara vraćenih u 2001. i 2004. g. u svrhu izrade dokumentacije za donaciju HT mobile za financiranje restauriranja fondova kulturnih dobara i opremanja prostora samostanske knjižnice crkve Sv. Filipa i Jakova, Vukovar i Gradskog muzeja Vukovar (fondova koji su otuđeni tijekom Domovinskog rata iz RH u SiCG i vraćeni u Vukovar 2001. godine i 2004. godine), te obnovu Franjevačkog samostana Sv. Ivana Krstitelja, Zemun.
Vinko Ivić, predsjednik Hrvatskoga muzejskog vijeća izvijestio je članove Vijeća o sastanku Povjerenstva za praćenje osnutka muzeja Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu. Povjerenstvo je konstatiralo da je odluka o osnutku muzeja opravdana i ukazali na nedostatke koji se trebaju nadopuniti: muzeološka koncepcija, funkcija postojećeg prostora, pitanje dijela muzejske građe koja je u vlasništvu bivšeg Muzeja revolucije RH i ostalo.
 

12. sjednica, 3., 4., 5. i 7. siječnja 2005.

Ravnatelji matičnih muzeja prve razine: Ante Rendić Miočević, prof.-ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu; Damodar Frlan, prof.- ravnatelj Etnografskog muzeja, Zagreb; Miroslav Gašparović, prof.- ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb; Ankica Pandžić, prof.- ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb; Božica Škulj, dipl.ing.- ravnateljica Tehničkog muzeja, Zagreb izvijestili su Vijeće o provedbi matične djelatnosti. Ankica Pandžić, prof.- ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja, Zagreb, upozorila je na problem nedostatka prostora, stručnog osoblja i opreme u Muzeju grada Splita te je predložila da se sastane povjerenstvo koje će utvrditi stanje građe u Muzeju. Hrvatsko muzejsko vijeće imenovalo je članove Povjerenstva koje će utvrditi stanje građe u Muzeju grada Splita: Jelena Borošak, muzejska savjetnica- Hrvatski povijesni muzej, Zagreb; Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva i Jelena Rubić Lasić- Ministarstvo kulture.
Višnja Zgaga, prof., ravnateljica Muzejskoga dokumentacijskoga centra, Zagreb informirala je prisutne da je Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije završen 29. prosinca 2004. godine. Dogovoreno je da se ravnatelji matičnih muzeja prve razine sastanu s muzejima druge razine matičnosti i u roku od mjesec dana daju mišljenje i eventualne dopune Pravilnika.
Status matičnosti u matičnim muzejima prve razine kojih je osnivač Grad Zagreb još nije rješen u okviru dopuna Statuta tih muzeja i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te je tijekom održavanja sjednice Vijeća dogovoren sastanak predstavnika Gradskog ureda za kulturu, gospođe Lasović sa predstavnicima Uprave za normativne i upravno-pravne poslove i Uprave za  gospodarenje i financiranje u kulturi Ministarstva kulture i gospođe Branke Šulc, pomoćnice ministra o navedenoj temi,a u svrhu konačnog rješavanja toga pitanja.
Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo o dopunama  kriterija za ocjenjivanje programa muzejske i galerijske djelatnosti prijavljenima na osnovi Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike Hrvatske za 2005. godinu. Prijavljene programe će ocjenjivati prema već utvrđenim kriterijima prioriteta za ocjenjivanje programa u muzejsko galerijskoj djelatnosti Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi, Zakona o muzejima, Zakona o kulturnim vijećima, Kodeksa profesionalne etike ICOM-a. Ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić naglasio je potrebu za temeljitom provedbom inventarizacije građe u svim muzejima Hrvatske. Posebni kriterij za evaluaciju(vrjednovanje) prispjelih prijedloga je stupanj obrađenosti fundusa i valorizirana muzeološka koncepcija stalnog postava.
Od ukupno pristiglih 841 programa, Hrvatsko muzejsko vijeće je kategoriziralo 119 programa s ocjenom A, da se program financira u maksimalno raspoloživom iznosu, 387 programa s ocjenom B, da se program financira u umanjenom iznosu i 172 programa s ocjenom C, da se program ne podržava. Dio programa je uključivao nepotpune prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja. Dio prijavljenih programa ne spada u djelokrug odlučivanja Hrvatskoga muzejskog vijeća, pa su isti programi poslani Vijećima zaduženim za isto.
Dio prijavljenih programa vezanih uz stalni postav muzeja i galerija Vijeće će razmatrati na slijedećoj sjednici, koja će se održati početkom veljače, do kada isti muzeji i galerije trebaju dostaviti Vijeću muzeološku koncepciju stalnog postava, također će naknadno biti razmatrani neki programi vezani uz zaštitu kulturne baštine i međunarodne projekte za koje je Vijeće zamolilo mišljenje pomoćnika ministra:  dr.sc. Krešimira Filipeca, Uprava za zaštitu kulturne baštine i gospođe Goranke Horjan- Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju.
Hrvatsko muzejsko vijeće zaključilo je da se treba održati sastanak na kojem bi prisustvovali članovi Vijeća, gospođa Branka Šulc- pomoćnica ministra, gospodin Milan Bandić- zamjenik gradonačelnice grada Zagreba, gospođa Andrea Zlatar- članica Poglavarstva zadužena za kulturu, gospodin Vladimir Stojsavljević- pročelnik gradskog ureda za kulturu iz Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, gospodin Željko Uhlir-pročelnik ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba, gospođa Vesna Kusin- ravnateljica Galerije Klovićevi dvori, u vezi s pitanjem donacija Grada Zagreba, muzejima osobito o donacijama u sastavu Galerije Klovićevi dvori, Zagreb i Muzeja Grada Zagreba.
Muzej grada Splita dostavio je izvještaj Stručnog vijeća Muzeja grada Splita da se darovnica Leighton udomi u Muzeju grada Splita što je Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo.
Hrvatsko muzejsko Vijeće zaprimilo je dopis od Gradskog muzeja Požege u vezi s povratom 6 umjetnina Požeškoj biskupiji. Umjetnine su bile inventar crkava Požeške biskupije, a darovnicom pojedinih župnika postale su inventar Gradskog muzeja Požege. Hrvatsko muzejsko vijeće podržava povrat umjetnina iz Gradskog muzeja Požege Požeškoj biskupiji.
Zaklada Dražena Petrovića dostavila je Hrvatskom muzejskom vijeću izvadak iz izlaganja Njegove ekscelencije markiza Samarancha tijekom sastanka s HOO održanog 26. VIII. 1993. godine i izvadak iz izlaganja Tonka Maroevića, a koje se nalazi u knjizi Exegi monumentum - Dražen Petrović.
Muzej grada Splita izvijestio je Vijeće da su oduzete umjetnine iz Carinarnice Koprivnica za besplatnu dodjelu muzejima i galerijama raspoređene između Hrvatskoga povijesnog muzeja i Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb.


13. sjednica, 14., 15. i 16. siječnja te 23. veljače 2005.

Hrvatsko muzejsko vijeće je ponovno kategoriziralo programe prijavljene na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike Hrvatske za 2005. godinu, te je na ovoj sjednici osim ocjena predlagalo i financijski iznos.
Na sjednici je također bio nazočan i pomoćnik ministra, gospodin Branko Štulić, te je izvijestio Vijeće o godišnjim programima investicija u kulturi i zahtjevima za njihovo financiranje u 2005. godini vezanima uz muzeje, te prijedlozima financiranja koje je donijelo Povjerenstvo za investicije u kulturi.
Od ukupno razmatranih 786 programa, Hrvatsko muzejsko vijeće je kategoriziralo 88 programa s ocjenom A, da se program financira u maksimalno raspoloživom iznosu, 306 programa s ocjenom B, da se program financira u umanjenom iznosu i 328 programa s ocjenom C, da se program ne podržava.
Vijeće će naknadno razmatrati 40 programa prijavljenih za financiranje otkupa muzejske građe kada nositelji prijava dostave dodatnu dokumentaciju.
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže financiranje sljedećih programa Upravi za gospodarenje i financiranje:

 • muzeološke koncepcije Pomorskog muzeja Orebić za program ;
 • Franjevačkog samostana u Karlovcu za program koje su dostavljene u sklopu Prijavnice za financiranje programa muzejsko - galerijske djelatnosti za 2005. godinu;
 • dopunjene muzeološke koncepcije i recenzije na zahtjev Hrvatskoga muzejskog vijeća, koje su dostavili Gradska galerija Striegl za program , Gradski muzej Varaždin za program , Muzej grada Splita za program , su prihvaćene, te će biti također poslane Upravi za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture.
 • Predlaže se financiranje iz djelokruga programa Hrvatskoga muzejskog vijeća sljedećih muzeoloških programa:
 • Gradski muzej Senj dostavio je na zahtjev Vijeća muzeološku koncepciju vezanu uz prijavljeni program . Muzeološka koncepcija je prihvaćena te se program kategorizira s ocjenom B, program se financira u umanjenom iznosu.
 • Povijesni muzej Istre dostavio je na zahtjev Vijeća muzeološku koncepciju vezanu uz prijavljeni program . Muzeološka koncepcija je prihvaćena, te se program kategorizira s ocjenom A, program se financira u maksimalno raspoloživom iznosu.
 • Zavičajni muzej grada Rovinja poslao je odgovor na dopis Hrvatskoga muzejskog vijeća o traženoj muzeološkoj koncepciji stalnog postava za prijavljeni program . Program se odnosi na dva dijela od kojih relevantniji pripada izdavačkoj djelatnosti, a manji na završeno izabranih djela, odnosno restauratorske intervencije, te je Vijeće kategoriziralo isti program s ocjenom B, program se financira u umanjenom iznosu.
 • Umjetnička galerija Dubrovnik izvijestila je Vijeće kako se zbog premalog unutrašnjeg izložbenog postava često uklanja stalni postav, no s druge strane redovito se prakticiraju tematske izložbe iz galerijske Zbirke. Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja da za prijavljeni program , Umjetnička galerija Dubrovnik treba dostaviti novi prijedlog programa za izradu kataloga cjelovitog fundusa, umjesto parcijalnog.
 • Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje da je muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja grada Šibenika na recenziji kod dr.sc.Ive Maroevića, te će je dostaviti čim bude dostavljena.
 • Galerija umjetnina Split zatražila je mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća u vezi s adaptacijom i nadogradnjom zgrade Galerije umjetnina. Vijeće podržava adaptaciju i nadogradnju, te će preporuku za isto uputiti i Upravi za gospodarenje i financiranje, Ministarstva kulture.
 • Narodni muzej Labin dostavio je Vijeću molbu za suglasnost - mišljenje na redizajn Muzeja u izvedbi . Hrvatsko muzejsko vijeće podržava prijedloge redizajna stalnih postava koji su rađeni u skladu s uspostavljenim kriterijima Hrvatskog muzejskog vijeća i Ministarstva kulture za stalne muzejske postave. Obzirom da Vijeće nije imalo cjelovitu dokumentaciju o rečenoj temi, očitovat će se kad Muzej dostavi traženu dopunu.
 • Zavičajni muzej Biograd na moru dostavio je Vijeću prijedlog koncepcije i kataloga za izložbu o biogradskoj krunidbenoj katedrali. Vijeće traži da Muzej dostavi muzeološku koncepciju stalnog postava, te će navedeni program Vijeće razmatrati kad dostave isto.

Vijeće je na sjednicu pozvalo Tiflološki muzej da održi prezentaciju u vezi s dostavljenom muzeološkom koncepcijom stalnog postava Tiflološkog muzeja. Uvodnu riječ o povijesti samog Muzeja održala je ravnateljica Tiflološkog muzeja gospođa Željka Bosnar Salihagić. Muzeološku koncepciju i koncepciju stalnog postava Tiflološkog muzeja u Zagrebu prezentirala je autorica Željka Sušić, kustosica i viša muzejska pedagoginja.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prezentiranu muzeološku koncepciju Tiflološkog muzeja, te će takvo mišljenje poslati i Upravi za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture, radi financiranja.
Konzervatorski odjel u Osijeku pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture poslao je Ministarstvu kulture Izvješće o temi stalne izložbe arheoloških nalaza sa lokaliteta Ružica grad u Orahovici. Izložba Ružica grad je trenutno postavljena u Muzeju Slavonije Osijek, a rađena je u cijelosti - od vitrina do postava u svrhu smještaja u za to uređen prostor budućeg Muzeja u Orahovici, u kojem su pri dovršetku investicijski radovi koje financira Grad Orahovica i Ministarstvo kulture.
Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da ova izuzetno vrijedna izložba prije negoli se smjesti kao stalni postav u Orahovicu treba biti izložena, kako je već unaprijed planirano, u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu, a zatim u Nacionalnom muzeju u Rigi (Latvija), te također postavljena i u drugim kako hrvatskim tako i europskim muzejima, a da se u prostoru Muzeja u Orahovici privremeno izloži dio građe s lokaliteta koji nije uključen u navedenu izložbu.
Temeljem razgovora s pomoćnicom ministra gospođom Gorankom Horjan Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da se Program Hrvatskog povijesnog muzeja: , proslijedi u Upravu za međunarodnu kulturnu suradnju. Također je predloženo da se za programe vezane uz međunarodnu kulturnu suradnju traži od nositelja programa da dostave dodatnu dugogodišnju realizaciju projekta na temelju koje će se izdvojiti oni programi koji su od prioritetnog značaja za prezentaciju i promociju hrvatske kulture, te da se isti razmatraju na zajedničkoj sjednici HMV-a i Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnji u europske integracije.
Razmatranjem dijela programa sa pomoćnikom ministra, dr.sc. Krešimirom Filipcem, Vijeće predlaže da se program Muzeja Hrvatskog zagorja: dijelom financira iz Uprave za kulturni razvitak i kulturnu politiku, a drugi dio programa proslijedi Upravi za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture, te da se program Muzeja Turopolja: dostavi Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.
JU PP Žumberak - Samoborsko gorje prijavio je program , te će o tome Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljati zajedno s Upravom za zaštitu kulturne baštine i Upravom za zaštitu prirode, Ministarstva kulture na slijedećoj sjednici Vijeća, zakazanoj 14. ožujka 2005. godine, na kojoj će JU PP Žumberak održati prezentaciju muzeološke koncepcije stalnog postava.
Pomoćnik ministra dr.sc. Krešimir Filipec izvijestio je Vijeće o programima prijavljenim na Upravu za zaštitu kulturne baštine. Dio programa koji je već financiran na Upravi za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Vijeće nije podržalo, dio programa koji su prošlih godina bili kontinuirano financirani od Uprave za zaštitu kulturne baštine Vijeće je poslalo navedenoj upravi.
Vijeće je zajedno s pomoćnikom ministra, dr. Filipcem razmatralo program Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split , te upućuje Muzej na međumuzejsku suradnju s Muzejom grada Šibenika koji je na Upravi za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture, prijavio program . Hrvatsko muzejsko vijeće također predlaže da zajedno s Muzejom grada Šibenika naprave plan rada na arheološkom lokalitetu Bribirska glavica za 2006. godinu te ga dostavite Vijeću i održe prezentaciju o tome.
Na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća Povjerenstvo za praćenje osnutka Muzeja policije održalo je sastanak u Ministarstvu unutarnjih poslova 20. siječnja 2005. godine, te dostavilo Zapisnik sastanka Povjerenstva i Izvješće o radu Muzeja za razdoblje od 2002. do 2004. godine. Vijeće je usvojilo Zapisnik Povjerenstva za praćenje osnutka Muzeja policije, te predlaže da ovaj projekt i dalje ostane pod njegovim stručnim nadzorom.
Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje zaključak Vijeća za matičnu djelatnost arheoloških muzeja kojim jednoglasno podržava inicijativu za osnivanje Arheološkog muzeja u Osijeku, te je upoznato sa dopisom - prijedlogom ministra kulture mr.sc.Bože Biškupića upućenog o toj temi gradonačelniku Grada Osijeka i županu Osječko-baranjske županije.
Zaklada Dražen Petrović - Donacija za izgradnju Muzejsko-memorijalnog centra Dražen Petrović. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da bez muzeološke koncepcije i recenzija Muzejsko-memorijalnog centra Dražen Petrović nije u mogućnosti raspravljati o financiranju toga projekta.
Gradski muzej Požega dostavio je zamolbu za financiranje otkupa ciklusa slika akademskog slikara Jose Jande. Vijeće ne podržava financiranje otkupa radi necjelovite dokumentacije, osobito stručne analize rađene na temelju fotografija ciklusa slika.
Arheološki muzej Split dostavio je zamolbu za otkup arheoloških predmeta u posjedu V. Samardžića. Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja da se u svezi s time trebaju obratiti Upravi za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture čija djelatnost obuhvaća i financiranje naknada za odštete nalazniku, u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.
Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je dopis Tehničkog muzeja i Energetskog instituta Hrvoje Požar upućenog Ministarstvu kulture. Tehnički muzej ove godine nastavlja svoj obrazovni program u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Postavlja se stalna izložba o energiji i okolišu u prostorima stalnog postava Muzeja. Mišljenja su da bi obrazovne aktivnosti mogle biti u skladu s aktivnostima ministarstva, te mole da se razmotri mogućnost podrške.
Vijeće je mišljenja da institucije, Tehnički muzej i Energetski institut Hrvoje Požar, trebaju dostaviti na uvid detaljni plan programa s jasno naznačenim objašnjenjem koje su muzeološke, a koje edukativne djelatnosti u programu kako bi moglo dalje raspravljati o tome.
Gospodin, Igor Zidić, ravnatelj Moderne galerije Zagreb dostavio je Vijeću prijedlog razmjene niza djela iz fundusa Moderne galerije za djela u privatnom vlasništvu, na temelju Zakona o muzejima čl.10., sa zamolbom da Vijeće na osnovi istoga članka razmotri prijedlog.
Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako prije donošenja odluke treba imati mišljenje po temi iz Uprave za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture.
Vijeće je primilo na uvid zapisnik sa sastanka Povjerenstva za dodjelu viših muzejskih zvanja, održanog 08. veljače 2005. godine, te će detaljno raspravljati o tome na sljedećoj sjednici Vijeća uz nazočnost predsjednice Povjerenstva, gospođe Ankice Pandžić.
Pomoćnica ministra, mr.sc. Branka Šulc izvijestila je Vijeće kako se pokazala potreba za stručnom osobom, arhivistom u Povjerenstvu za utvrđivanje uvjeta građe u Muzeju grada Splita, te je predložila mr.sc. Branka Kaleba, načelnika Odjela za arhivsku djelatnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture. Vijeće je prihvatilo prijedlog, te će imenovati i mr.sc. Branka Kaleba za člana istog Povjerenstva.
Hrvatsko knjižnično vijeće je na svojoj 13. sjednici održanoj 25. siječnja 2005. godine prihvatilo prijedlog Ministarstsva kulture, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskoga knjižničarskog društva za imenovanje Radne skupine za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe, a potrebno je u istu Radnu skupinu imenovati i članove iz muzejske i arhivske djelatnosti, izvijestila je pomoćnica ministra, mr.sc. Branka Šulc.
Za članove radne skupine za digitalizaciju Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo: mr.sc. Gorana Zlodija, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gospođu Mariju Gattin, viša dokumentalistica, voditeljica Odjela dokumentacije i Zbirke fotografije, filma i videa u Muzeju suvremene umjetnosti, Zagreb, Dragana Bukovca, dipl.ing.geol., viši kustos u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Dajanu Batinić, prof., muzejska dokumentalistica, Muzej grada Zagreba.
Imenovani članovi će zajedno s članovima koje je imenovalo Hrvatsko knjižnično vijeće pristupiti izradi nacionalnog plana digitalizacije. Sjedište Radne skupine je pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

14. sjednica, 14. ožujka  2005.

Pomoćnica ministra Branka Šulc izvijestila je Vijeće da je ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić prihvatio od HMV-a predloženo financiranje muzejsko galerijskih programa za 2005. godinu uz neznatne korekcije i dopune te da su pripremljeni i svi ugovori za financiranje.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskog pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskog tehničara i višega fotografa, sa sastanka održanoga 21. siječnja 2005. godine u Ministarstvu kulture. Vijeće se složilo s predsjednicom povjerenstva A. Orlić da u Pravilniku nije jasno definirano zatečeno stanje prilikom njegova donošenja te s obzirom na stručnost radova Ksenije Pintar i Gorana Budije predlaže ministru kulture da im se dodijeli više muzejsko zvanje. Vijeće je također mišljenja da bi u vezi s navedenim trebalo obavijestiti Hrvatsko muzejsko društvo da pripreme dopune i izmjene Zakona o muzejima, odnosno Pravilnika o stjecanju viših muzejskih zvanja.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedloge Stručnoga povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega kustosa i muzejskoga savjetnika sa sastanka održanoga 8. veljače i 11. ožujka 2005. godine u Ministarstvu kulture.
Prezentaciju o stalnom postavu Arheološkog odjela Gradskoga muzeja Vinkovci održali su Stjepan Jozić, ravnatelj, dr. sc. Ivana Iskra Janušić, muzejska savjetnica, Maja Krznarić-Škrivanko, viša kustosica, u Microsoft Power Point i usmenoj prezentaciji te Vijeće prezentirani program preporuča za financiranje Upravi za gospodarenje i financiranje u kulturi Ministarstva kulture za 2005. godinu.
Na sjednici su održali Microsoft Power Point i usmenu prezentaciju projekta Arheološkog parka Budinjak i idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i prezentacije Kneževskog tumula 139 u Budinjaku Damir Otmačić, zamjenik ravnatelja i Morena Želle, stručni savjetnik-arheolog, JUPP Žumberak-Samoborsko gorje. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da ovaj interdisciplinarni projekt treba podržati i Ministarstvo kulture te da se u vezi s financiranjem projekta trebaju obratiti i turističkoj zajednici čija djelatnost obuhvaća financiranje navedenog projekta. Program se sa preporukom za financiranje upućuje Upravi za financiranje i gospodarenje Ministarstva kulture.
Prezentaciju muzeološke koncepcije stalnog postava Memorijalnog muzeja Javne ustanove Spomen - područja Jasenovac, usmeno su održale Nataša Jovičić, ravnateljica, Nataša Mataušić, predsjednica Upravnog vijeća JUSPJ i Helena Njirić, arhitektica. Vijeće predlaže novu prezentaciju programa nakon njegova dovršenja osobito u muzeološkom i likovnom dijelu kako bi moglo meritorno utvrditi cjelinu programa. Predlaže se nova prezentacija za mjesec dana. Program se upućuje Upravi za financiranje i gospodarenje Ministarstva kulture na preliminarno financiranje u dijelu troškova za recenzente i autore likovne i arhitektonske koncepcije, a u cijelosti predloženih troškovnika nakon njihove detaljne izrade od JUSP Jasenovac.
Moderna galerija Zagreb dostavila je Vijeću prijedlog razmjene djela iz fundusa MG za djela u privatnom vlasništvu. Nakon obrazloženja i naputka Uprave za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture, Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da za odlučivanje o tome prvo treba zatražiti mišljenje Stručnoga i  Upravnog vijeća Moderne galerije Zagreb, te ga dostaviti Vijeću, kako bi Vijeće moglo dalje razmatrati prijedlog razmjene. Budući da bi se razmjenom, prema dopisu ravnatelja Moderne galerije, obogatio i fundus i cjelovitije prezentirao i planirani stalni postav, Vijeće također traži da Moderna galerija Zagreb dostavi na uvid i stručno razmatranje Vijeću i koncepciju stalnog postava.
Dodatnu dokumentaciju za programe prijavljene na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode Republike Hrvatske za 2005. godinu  dostavili su Hrvatskom muzejskom vijeću:

 • Grad Rovinj: "Katalog stalne izložbe kuća o Batani", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom B, te predložilo da se financira u iznosu od 20.000,00 kn;
 • Fotoklub Zagreb: "Zbirka hrvatske fotografije", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom B, te predložilo da se financira u iznosu od 10.000,00 kn;
 • Hrvatsko muzejsko društvo: "9. seminar arhivi, knjižnice, muzeji", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom A, te predložilo da se financira u iznosu od 10.000,00 kn;
 • Hrvatsko muzejsko društvo: "Stručni priručnik čišćenje, zaštita i održavanje umjetničkih predmeta od metala", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom A, te predložilo da se financira u iznosu od 15.000,00 kn;
 • Hrvatsko muzejsko društvo: "Vijesti muzealaca i konzervatora", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom B, te predložilo da se financira u iznosu od 25.000,00 kn;
 • Hrvatsko muzejsko društvo: "Zbornik radova III. skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Vukovar", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom B, te predložilo da se financira u iznosu od 10.000,00 kn;
 • Arheološki muzej Zadar: "Arheološka istraživanja katedrale na Udbini", Vijeće je kategoriziralo program s ocjenom B, te predložilo da se financira u iznosu od 100.000,00 kn.

Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje dopis Hrvatske matice iseljenika, Zagreb, upućen ministru kulture mr. sc. Boži Biškupiću u vezi s planom rada za izradu idejnog projekta i studiju provedivosti sa financijskim izračunom projekta Muzeja hrvatskog iseljeništva. Predmet je upućen Upravi za financiranje i gospodarenje Ministarstva kulture.
Muzej suvremene i moderne umjetnosti Rijeka prilikom revizije svojega fonda ustanovio je da posjeduje brojna djela koje nisu vlasništvo Muzeja, a u Muzej su većinom dospjele izlaganjem na Biennalu mladih tijekom vremenskog perioda od 1972. do 1991. godine. Ravnatelj Muzeja gospodin Branko Franceschi donio je 4. ožujka 2005. godine u Ministarstvo kulture popis sa 300 umjetničkih djela koja većinom dolaze iz Srbije i Crne Gore, i ostalih država bivše Jugoslavije te je predložio vraćanje umjetnina u adekvatne institucije. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako podržava prijedlog za povrat umjetnina iz Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka u inozemne muzejske institucije, odnosno vraćanje djela autorima u europskim i izvaneuropskim zemljama, na način kako je taj Muzej već otpočeo dogovore sa muzejskim ustanovama navedenih država. S obzirom da djela nisu zaštićeno kulturno dobro nije potrebna niti izvozna dozvola već valja pribaviti mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministartsva kulture o tome prije transporta navedenih umjetnina.
Don Ivan Turić, Imotski, poslao je dopis ministru kulture mr. sc. Boži Biškupiću u kojem je izrazio želju da svoju privatnu Zbirku umjetnina daruje Imotskoj krajini te za smještaj Zbirke predlaže palaču Colombani. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako samo na osnovi toga ne može donijeti odgovarajuću odluku ili  mišljenje jer ne posjeduje niti Ugovor o donaciji Gradu Imotskom niti popise umjetnina, stajalište Grada Imotskog ili Županije Dubrovačko-neretvanske. Kada se pokrene zakonski postupak darivanja Zbirke, Vijeće će se uključiti u raspravu.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc podsjetila je Vijeće na zaključak sa 12. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća da se treba održati sastanak na kojem bi prisustvovali članovi Vijeća, mr. sc. Branka Šulc, pomoćnica ministra, gospodin Milan Bandić, zamjenik gradonačelnice Grada Zagreba, gospođa Andrea Zlatar, članica Poglavarstva zadužena za kulturu, gospodin Vladimir Stojsavljević, pročelnik Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, gospodin Željko Uhlir, pročelnik Ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba, gospodin Veljko Mihalić, stručni suradnik za privatne zbirke, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, gospođa Vesna Kusin, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori, u vezi s pitanjem donacija Grada Zagreba, muzejima osobito o donacijama u sastavu Galerije Klovićevi dvori, Zagreb i Muzeja grada Zagreba. Vijeće predlaže da se sastanak održi krajem ožujka.


15. sjednica, 31. ožujka 2005.

Hrvatsko muzejsko vijeće na sjednici je s predstavnicima Gradskog ureda za kulturu raspravljalo o doniranim zbirkama Gradu Zagrebu i njihovom smještaju. Gospodin Veljko Mihalić istaknuo je značenje i vrijednost darovanih zbirki, naveo sjedišta zbirki, odnosno pojedine ustanove koje upravljaju zbirkama u ime Grada Zagreba, govorio o dostupnosti zbirki javnosti odnosno o problemima njihove nedostupnosti, osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba za zbirke te se posebno osvrnuo na zbirke kojima upravljaju ili su pohranjene u Galeriji Klovićevi dvori i Muzeju grada Zagreba.
Ravnateljica Galerije Klovićevih dvora, gospođa Vesna Kusin, izložila je problem obrade zbirki zbog nepotpune dokumentacije i problem neadekvatnog prostora za čuvanje zbirki. Galerija Klovićevi dvori, osim zbirki koje su dane ustanovi na upravljanje od Grada Zagreba, skrbi za dvije zbirke koje su donirane Galeriji. Zbirke su smještene u depoima koji su građevinski neadekvatno izvedeni te mogu služiti smo kao tranzitni depoi a ne kao i čuvaonice. Zahtjev za prekid ugovorenih obaveza između Grada Zagreba i Galerije nije podnijela jer je mišljenja da osnivači Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i Grad Zagreb, moraju donijeti odluku da li će prostor Galerije biti korišten za stalne postave doniranih zbirki ili za povremene reprezentativne izložbe.
Nakon otvorene diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća, pomoćnica ministra, mr. sc. Branka Šulc, gospodin Veljko Mihalić, gospođa Vesna Kusin i gospođa Višnja Zgaga, zaključeno je da Galerija Klovićevi dvori treba izraditi prijedlog rješenja o zbirkama i donacijama za koje skrbi, te isti prijedlog uputiti i osnivaču, također da napravi dokumentaciju o neadekvatnoj građevinskoj izvedbi depoa. Zaključeno je i da Muzejsko dokumentacijski centar imenuje povjerenstvo koje će sukladno normativima i standardima muzejske struke izraditi prijedlog projekta depoa. Hrvatsko muzejsko vijeće također preporuča da se u sva planiranja, praćenja i izradu svih muzejskih građevinskih zahvata uključi i muzejska struka.
Pomoćnica ministra, gđa Branka Šulc naglasila je da se Ministarstvo kulture i ministar kulture, mr. sc. Božo Biškupić osobno, zalažu za izvedbu posebnog projekta muzejskih depoa i čuvaonica u blizini Zračne luke Zagreb.
Predsjednik Vijeća, a ujedno i ravnatelj Muzeja grada Zagreba, Vinko Ivić iznio je problem uređenja prostora za smještaj tri zbirke o kojima skrbi Muzej grada Zagreba. Kako se problem treba riješiti s Poglavarstvom Grada Zagreba koje je zaduženo za uređenje prostora, a na sjednicu pozvane osobe iz Poglavarstva su ispričale svoj dolazak, o temi će se raspravljati drugom prilikom.
Nakon rasprave Hrvatsko muzejsko vijeće istaklo je jasan stav kako je nužno što hitnije deponiranje muzejskih zbirki i privođenje donacija njihovoj svrsi a za koje skrbe Galerija Klovićevi dvori i Muzej Grada Zagreba (ambijentalne zbirke Margite i Rudolfa Matza i akademskog kipara Roberta Frangeša Mihanovića te Zbirka ).
Na sjednici je razmatran Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije. Ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra, Višnja Zgaga izvijestila je Vijeće pismeno i usmeno da je prijedlog Pravilnika izradila Radna grupa MDC-a, primjedbe i dopune na prijedlog dali su Vijeće Sustava muzeja i Vijeće matičara muzeja, prijedlog Pravilnika matičari su potom uputili stručnim djelatnicima u muzejima u sastavu Sustava muzeja koji su dostavili svoje primjedbe.
Pravilnikom su ujedinjeni svi prethodni pravilnici, uključujući i Zakon o knjižnicama i arhivima, te Zakon o očuvanju kulturnih dobra. Prijedlog pravilnika je napravljen prema normama muzejske struke bez pravne, te je gospođa Višnja Zgaga zamolila gospodina Tomislava Jelića, načelnika u Upravi za normativno-pravne i upravno-pravne poslove da iznese pravno stajalište. Nakon temeljitog razmatranja prijedloga Pravilnika članova Vijeća, pomoćnika ministra, mr. sc. Branke Šulc i dr. sc. Krešimira Filipca i gospodina Tomislava Jelića, Vijeće je dalo prijedloge izmjene i dopune Pravilnika, te ga uputilo na daljnju doradu pravnoj službi Ministarstva kulture. Iduća rasprava po istoj temi planirana je krajem travnja 2005. godine.
Općinsko vijeće Općine Podstrana donijelo je odluku o osnivanju Centra za kulturu, te se Uprava za normativno-pravne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture moli za mišljenje. Početak djelovanja Centra ujedno bi riješio i problem osnivanja Galerije Ante Kaštelančić. Hrvatsko muzejsko Vijeće je na svojoj sjednici održanoj 3. prosinca 2003. godine imenovalo Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Galerije Ante Kaštelančić u Podstrani, te će se Vijeće očitovati o temi nakon izvješća istog stručnog Povjerenstva, koje će krajem travnja 2005. godine otići u Podstranu.
Hrvatsko muzejsko vijeće zaprimilo je dopis Muzeja grada Pakraca u osnivanju s molbom za očitovanje o mogućnosti osnivanja Muzeja. Muzej je već otvoren za javnost i postavljena je izložba, a Vijeće nije dobilo na uvid muzeološku koncepciju Muzeja, te traži da se matični muzej i Muzejsko dokumentacijski centar očituju o temi.


16. sjednica, 3. svibnja 2005.

Na 16. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeće sudjelovali su ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić, pomoćnici ministra mr. sc. Branka Šulc i Goranka Horjan te ravnatelji matičnih muzeja prve razine.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić izvijestio je prisutne o osnutku dva nova državna muzeja u Hrvatskoj, Muzeja Narone, Vid kod Metkovića i Arheološkog muzeja u Osijeku.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić izrazio je nezadovoljstvo stanjem u muzejima posebno se osvrćući na probleme neinventarizirane građe, nepoštivanja radnog vremena, te nekolegijalnih odnosa u pojedinim muzejima. Višnja Zgaga, prof. izvijestila je kako je prema trenutnim podacima, dokumentiranost muzejske građe u programu M++ 7%.
Ministar kulture izvijestio je da će Ministarstvo kulture uvesti stručnu inspekciju koja će obilaziti muzeje i kontrolirati provedbu obrade građe te predložio da se održi poseban sastanak Hrvatskog muzejskog vijeća i Vijeća sustava muzeja o temi inventarizacije građe.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić obavijestio je Vijeće da će se u državnim muzejima uvesti elektronski sustav za evidenciju ulaza i izlaza djelatnika, koji će biti centraliziran u Ministarstvu kulture.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc pozvala je matične muzeje prve i druge razine da, unutar Muzejskog dokumentacijskog centra, koji vodi i matičnost, započnu provedbu Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske te da dopune Pravilnik sa imenima ravnatelja matičnih muzeja koji čine Vijeće sustava muzeja.
Zaključeno je da se održi sastanak Hrvatskog muzejskog vijeća, ravnatelja matičnih muzeja prve i druge razine o temi inventarizacije građe i provedbe matične djelatnosti na kojem će matični muzeji dostaviti prijedloge prioriteta i financiranja programa matičnosti za iduću godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedloge Stručnoga povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega fotografa, višega muzejskog tehničara i višega preparatora, i to sa sastanka održanoga 22. travnja 2005. godine u Ministarstvu kulture.
Ravnateljica Memorijalnog muzeja Javne ustanove spomen područja Jasenovac, Nataša Jovičić, autorica koncepcije i predsjednica Upravnog vijeća JUSPJ, Nataša Mataušić, autorica likovnog postava, Leonida Kovač i arhitektica Helena Njirić prezentirale su i obrazložile članovima Hrvatskog muzejskog vijeća muzeološku koncepciju stalnog postava Memorijalnog muzeja Javne ustanove spomen područja Jasenovac.
Zaključeno je kako navedena muzeološka koncepcija zadovoljava sve kriterije postavljene od Hrvatskog muzejskog vijeća te je preporučeno osnivanje Stručnoga povjerenstva za praćenje razvoja provedbe muzeološke koncepcije u sastavu: Vinko Ivić, prof., dr. sc. Žarka Vujić, Ankica Pandžić, prof., dr. sc. Ivo Goldsteina i dr. sc. Zdravko Dizdara.
Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanja čuvanja muzejske građe u Muzeju grada Splita te se Muzeju grada Splita savjetuje da postupi prema uputama Povjerenstva, a Vijeće će Zapisnik stručnog povjerenstva uputiti Muzeju grada Splita i Gradu Splitu kao osnivaču Muzeja.
Vijeće je prihvatilo Zaključak Stručnog povjerenstva za praćenje osnutka Muzeja Novigradski lapidarij u Novigradu te je zaključeno da postoje svi uvjeti za osnivanje muzeja Novigradski lapidarij u Novigradu.
Vijeće je prihvatilo Izvješće stručnog povjerenstva za praćenje osnutka Galerije u Podstrani te je zaključilo da uvjeti za osnivanje Galerije ne postoje.
Na sjednici su razmatrane zamolbe za financiranje i sufinanciranje izvanrednih otkupa za potrebe fundusa muzeja i galerija, te otkupa prijavljenih na natječaj za 2005. godinu za programe za koje je Vijeću dostavljena dodatna dokumentacija. Također su razmatrane zamolbe za dodjelu dodatnih financijskih sredstava za programe u 2005. godini.
Ministarstvo kulture primilo je dopis ravnatelja Muzeja Đakovštine, Borislava Bijelića, u kojem moli imenovanje novog člana Stručnog povjerenstva za praćenje rada na Stalnom postavu, jer je član povjerenstva Ivan Ružić, prof., preminuo. Hrvatsko muzejsko vijeće za novog člana povjerenstva imenovalo je mr. sc. Ivana Šestana, Etnografski muzej Zagreb.


17. sjednica 14. lipanj 2005.

17. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prisustvovali su ravnatelji matičnih muzeja prve razine te se raspravljalo se o inventarizaciji muzejske građe i provedbi matične djelatnosti.
Matični muzeji prve razine dostavili su podatke o usklađenju Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa uvođenjem novoga djelokruga matičnosti i opisom radnog mjesta matičara Ministarstvu kulture, a koji predstavljaju osnove za financiranje materijalnih troškova muzejima i usklađivanja osobnih dohodaka matičara. Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je o razini primljenih podataka o drugoj reviziji stanja inventiranosti muzejske građe i dokumentacije i o tijeku izrade javne baze podataka o razini inventiranosti čije objavljivanje se planira u lipnju 2005. godine.
Ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra Višnja Zgaga, prof., izvijestila je o stanju inventiranosti muzejske građe prema evidenciji u Registru MDC-a. Na anketu o zastupljenosti programskog paketa M++ odgovorilo je 82% muzeja, instituta i kolega koji rade na obradi muzejske građe te je, postavljanjem odgovorne osobe u muzeju kao koordinatora između muzeja i MDC-a naglašena dobra komunikacija između muzeja i MDC-a. Predložila je sastanak MDC-a i Ministarstva kulture, Odjela za informatizaciju na kojem bi MDC iznio prijedlog prioriteta za financiranje nastavka informatizacije muzeja i galerija u 2005.g. te da je do sada u programskom paketu M++ obrađeno oko 10% muzejske građe. Zaključeno je kako postoji opći problem nedostatka stručnog osoblja za provedbu inventiranja građe u programu M++, odnosno kako je obujam pojedine zbirke preopsežan za jednog kustosa.
Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić je ponovio prisutnima svoje nezadovoljstvo malim brojem inventarizirane građe i obradom fundusa, kao i nedovoljno publiciranje muzejske građe koji u muzejskoj struci trebaju biti prioritet. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako je iskazan nedostatak stručnog osoblja u matičnim muzejima, a prioriteti u narednom razdoblju su inventarizacija i obrada fundusa, te publiciranje građe.
Hrvatsko muzejsko vijeće raspravljalo je o prioritetnim programima muzejske djelatnosti u narednom razdoblju. Istaknuta je izgradnja novih zgrada muzeja i dovršenje stalnih postava u 2005. godini sredstvima Ministarstva kulture i osnivača kao i realizacija programa novih stalnih postava muzeja i osnivanja novih muzeja u 2005. godini uz financijsku potporu Ministarstva kulture. Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc naglasila je kako strateški pristup treba pripremiti struka, odnosno Hrvatsko muzejsko društvo, Vijeće Sustava muzeja i Muzejski dokumentacijski centar. Posebno je izdvojeno kako treba započeti sa studijom planiranja strategije.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 20. svibnja 2005. godine u Ministarstvu kulture i prijedloge Stručnog povjerenstva za dodjelu viših zvanja u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskog tehničara i višeg fotografa sa sastanka održanog 22. travnja 2005. godine u Ministarstvu kulture.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo mišljenje Muzejskog dokumentacijskog centra po temi osnivanja Muzeja grada Pakraca i uputilo Muzej da postupi po uputama MDC-a, odnosno da izradi muzeološku koncepciju uz pomoć matičnog Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu i etnologa iz Pakracu susjednih muzeja - Gradskog muzeja Nova Gradiška, Muzeja Brodskog Posavlja, Zavičajnog muzeja u Požegi.
Prezentaciju o redizajnu i novom stalnom postavu Narodnog muzeja Labin održali su Tullio Vorano, voditelj, Vedran Kos, arheolog i Lori Luketa Dagostin, ravnateljica Narodnog muzeja Labin pri Pučkom otvorenom učilištu Labin u power-point i usmenoj prezentaciji. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo da se prezentirana muzeološka koncepcija prihvaća uz primjedbe recenzenta te s preporukom za financiranje upućuje program Upravi za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture.
Razmatrani su naknadno prijavljeni programi.
Vezano uz programe otkupa Dubrovačkih muzeja Dubrovnik, Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja kako će se podržati otkupi Dubrovačkih muzeja kada se dostavi cjelovita programska koncepcija koja će uključivati i koncepciju stalnog postava kao i poslanje muzeja. Bez dostavljene politike otkupa, prema Osnovnim kriterijima za ocjenjivanje programa muzeja i galerija Hrvatsko muzejsko vijeće nije u mogućnosti razmatrati programe otkupa spomeničke građe.
Hrvatsko muzejsko vijeće idejno podržava prijedlog za osnivanje Etno sela Kravarščica na obroncima Vukomeričkih Gorica te predlaže praćenje projekta od strane Konzervatorskog odjela Zagreb Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture.
Savez antifašističkih boraca i antifašista RH dostavili su Inicijativu za osnivanje ustanove u Batini. Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže osnivanje ustanove već održavanje postojeće zbirke.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je prisutne kako je u svezi izmjene postojećeg izložbenog prostora u Muzeju Auschwitz-Birkenau, koji prezentira zbivanja na području bivše zajedničke države Jugoslavije, pokrenuta inicijativa Muzeja Auschwitz-Birkenau o izložbama po državama te tako i Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture prihvatilo je taj prijedlog te su u stručnu skupinu za izradu novoga prijedloga postava unutar JUSP Jasenovac imenovani Nataša Mataušić prof., dr. sc. Zdravko Dizdar i Nataša Jovičić, ravnateljica JUSPJ.
Hrvatsko muzejsko vijeće osnovalo je Stručno povjerenstvo u sastavu Zvonko Bojčić, pročelnik Konzervatorskog odjela u Osijeku, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture, Ruža Marić, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar, Višnja Zgaga, ravnateljica, MDC i Eva Brunović, načelnica, Odjel za muzejsku i galerijsku djelatnost, Ministarstvo kulture, u svrhu utvrđivanja stanja muzejske građe i razloga nepostojanja stalnog postava Muzeja kojeg je osnivač Grad Valpovo. Matični muzej je upućen na praćenje stanja toga Muzeja.


18. sjednica, 11. srpanj 2005.

Na 18. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je muzeološka koncepcija "Muzejsko - memorijalnog centra Dražen Petrović" koju je izradio ravnatelj Hrvatskog športskog muzeja Zdenko Jajčević, prof. Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako je s obzirom na ograničavajuće čimbenike: zadatost prostora i nemogućnost ispravaka - adaptacije prof. Jajčević napravio vrlo kvalitetnu muzeološku koncepciju, a prof. Đurđica Bojanić stručnu obradu građe te se preporučuje Zakladi Dražena Petrovića da maksimalno uvaži sugestije recenzenata što se poglavito odnosi na rješavanje odnosa depoa i suvenirnice, prostora garderobe, sanitarnog čvora i dostupnosti osobama s poteškoćama u kretanju. Hrvatsko muzejsko vijeće je mišljenja kako bi Muzejsko-memorijalni centar optimalno funkcionirao kao jedinica Hrvatskog športskog muzeja te slijedom navedenog i upućuje Zakladu Dražen Petrović na nastavak komunikacije s Hrvatskim športskim muzejom, te preporuča prezentiranu muzeološku koncepciju.
U nastavku sjednice razmatran je status Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Damodar Frlan, ravnatelj Etnografskog muzeja u Zagrebu izvijestio je Hrvatsko muzejsko vijeće o stanju i problemima Zavičajnog muzeja u Donjoj Kupčini u kojem trenutno nema zaposlenih te kako Etnografski muzej nije mogao dobiti upravljačka prava s obzirom da se muzej nalazi na području Zagrebačke županije. Zaključeno je kako treba riješiti pitanja vlasništva te se zadužio Konzervatorski odjel u Zagrebu Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture da ispita imovinsko-pravni status Zavičajnog muzeja Donja Kupčina.
Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo za sufinanciranje sljedeće programe otkupa spomeničke građe: Muzej Brodskog Posavlja - Otkup slika iz obitelji Danda, Gabrijel Jurkić "Zimski pejzaž" 10.000,00; Etnografski muzej u Zagrebu - Otkup etnografskih predmeta 100.000,00 kn; Arheološki muzej Split - Otkup pet predmeta s područja Salone 15.300,00 kn; Fundacija Ivana Meštrovića - Izvanredni otkup spomeničke građe "Domagojevi strijelci" - zaključeno je kako se radi o umjetnini od nacionalnog značaja. Otkupna cijena reljefa je 40.000 funti i preporuča se financiranje otkupa u traženom iznosu, odnosno 425.000,00 kn.
Muzej grada Splita poslao je Izvješće o obradi muzejske građe i odgovor na zapisnik Stručnog povjerenstva. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Muzej grada Splita da se za rješavanje spornih pitanja obrate svome osnivaču Gradu Splitu i pročelniku Upravnog odjela za kulturu grada Splita koji treba osigurati minimalne uvjete za rad, a stručna pitanja će i dalje u suradnji s osnivačem rješavati Hrvatsko muzejsko vijeće. Prema osnovnim prioritetima muzejsko-galerijske djelatnosti u 2005. i 2006. godini Muzej se upućuje na provođenje inventarizacije i obradu fundusa.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće o imenovanju Radne skupine za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe čija je zadaća izrada prijedloga nacionalnog programa digitalizacije za struke koje se brinu o navedenoj građi. Također je informirala o osnivanju Muzeja Domovinskog rata i Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata čije će sjedište biti u Zagrebu a osnivanje kojega je inicirala Vlada RH na sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine. Obavijestila je o pripremi izložbe uz 10. obljetnicu "Oluje" u koju su uključene sljedeće ustanove: Memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata, Vojni muzej MORH-a, Hrvatski povijesni muzej, Kninski muzej Knin, Gradski muzej Drniš i Muzej grada Šibenika. Izvjestila je o sastanku Stručne skupine za izradu novog prijedloga postava hrvatske izložbe u Muzeju Auschwitz - Birkenau Nataše Mataušić, prof., dr. sc. Zdravka Dizdara i Nataše Jovičić, ravnateljice JUSP Jasenovac održanom početkom lipnja 2005. godine u Muzeju Auschwitz-Birkenau te o objavljenom Pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi i zaštiti prirode za 2006. godinu, te pratećim prijavnicama.
Muzej suvremene umjetnosti dostavio je traženu dodatnu dokumentaciju vezanu uz Program zaštite fundusa i dvogodišnjeg plana s naglašenim prioritetima zaštite muzejske građe. Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo financiranje u iznosu od 160.000,00 kn. Dio programa koji obuhvaća adaptaciju izložbenog prostora na Katarininom trgu 2 u radni prostor, upućen je na razmatranje Upravi za gospodarenje i financiranje.


19. sjednica, 13. rujan 2005.

Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc informirala je Hrvatsko muzejsko vijeće o strategiji kulturnoga razvitka u muzejskoj djelatnosti za 2006.g. s kojom je upoznao javnost ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić, a ista je bila temom niza sjednica u prošloj i ovoj godini i Hrvatskog muzejskog vijeća. Zadužen je i Muzejski dokumentacijski centar, kao središnja organizacija za muzeje kao i Vijeće sustava muzeja da utvrde realizaciju tih prioriteta u uskoj suradnji s Ministarstvom kulture osobito njegovom Upravom za kulturni razvitak i kulturnu politiku. Nakon rasprave je zaključeno kako postoji obilje inicijativa za nove postave i muzeje, no potrebno je utvrditi prioritete. Istaknuto je da treba i dalje inzistirati na provedbi matičnosti u sustavu muzeja, stalnim postavima u gradskim muzejima, kvalitetnim programima, interdisciplinarnosti projekata i potrebi djelatnog funkcioniranja strukovnih organizacija. U međunarodnoj kulturnoj suradnji treba težiti reciprocitetu i boljoj pripremi i odabiru projekata. Primijećeno je da kod muzealaca nema dovoljno snage u provođenju svih zakona i pravilnika koji su usvojeni, no upravo zbog određivanja prioriteta primijećen je napredak u muzejskoj djelatnosti.
Razmatran je prijedlog Ministarstva kulture za obilježavanja nepokretnih spomenika kulture. Pomoćnik ministra mr. sc. Jasen Mesić, Uprava za zaštitu kulturne baštine predstavio je prijedloge za obilježavanje nepokretnih kulturnih dobara. Prijedlozi su već bili prikazani na kolegiju ministra a inicijativa ministra mr. sc. Bože Biškupića bila je da se znak temelji na glagoljičnom pismu i da se izradi onaj znak koji će biti pogodno odliti u broncu. Predstavljeno je deset prijedloga koje je izradio akademski kipar Damir Mataušić i prihvaćen je prijedlog pod brojem 6 (stilizirano slovo "S").
Predsjednik Vijeća Vinko Ivić, prof., izvijestio je prisutne kako je Poglavarstvo grada Skradina donijelo odluku o osnivanju muzeja te je dokumentacija vrlo kvalitetno pripremljena. Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnivanja Muzeja grada Skradina, u sastavu: Vinko Ivić, prof., Joško Zaninović, prof., ravnatelj Gradskog muzeja Drniš, Marko Menđušić, pročelnik Konzervatorskog odjela Šibenik, mr. sc. Ivan Šestan, Etnografski muzej u Zagrebu, mr. sc. Zoran Wiewegh, glavni konzervator, Uprava za zaštitu kulturne baštine i Damira Tolić, stručna suradnica, Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku.
Ravnateljica JU Spomen - područja Jasenovac Nataša Jovičić, prof., izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće da su se, zbog adaptacije prostora za novi stalni postav (velika količina stakla i njegova nosiva konstrukcija, statički, instalacijski i klimatski projekti), dogodile nužne promjene u projektu te se također otvorila tema izmještanja i pohrane reljefa Dušana Džamonje (kao dijela bivšeg stalnog postava). Upraviteljica Gliptoteke HAZU, Arijana Kralj, prof., je na zamolbu ravnateljice JUSP Jasenovac izrazila spremnost za prihvaćanje deponiranja navedene skulpture u prostorijama Gliptoteke. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog, a u vezi s promjenama za novi stalni postav Stručno povjerenstvo za praćenje rada na stalnom postavu posjetit će JUSP Jasenovac.
Pomoćnica ministra mr. sc. Branka Šulc izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće da se izvanredni otkup spomeničke građe "Domagojevi strijelci" neće realizirati jer su vlasnici reljefa u međuvremenu prodali djelo Victoria and Albert Museumu u Londonu te o promjeni hrvatske izložbe u Muzeju Auschwitz - Birkenau. Veleposlanstvo SiCG u Poljskoj izvijestilo je Muzej Auschwitz - Birkenau o stajalištu Historijskog muzeja iz Beograda koje nije podržalo inicijativu izdvajanja hrvatskog postava te je voditeljica hrvatske stručne skupine i ravnateljica JUSP Jasenovac uputila službeni dopis Muzeju Auschwitz-Birkenau o neprihvaćanju prijedloga Veleposlanstva SiCG o obnovi zajedničke izložbe bivše Jugoslavije. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo taj stav.

20. sjednica, 25. listopada 2005.

Hrvatsko muzejsko vijeće je na sjednici na kojoj je sudjelovalo i Vijeće Sustava muzeja, Višnja Zgaga, prof., ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra i Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva raspravljalo o prioritetima u sustavu muzeja Republike Hrvatske za 2006.g. i primjeni jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti kao i konačni prijedlog Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije. Donošenjem ovoga Pravilnika otpočela bi i kvalitetna standardizacija u radu muzeja te cjelovita primjena Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske. Prioritet u sustavu muzeja ostaje i nadalje inventarizacija muzejske građe i informatizacija te digitalizacija muzejskih fondova.
Prezentirana je raspravljena baza podataka Ministarstva kulture o izvršenoj reviziji muzejske građe, koja će uskoro biti objavljena na web stranici Ministarstva. Osnova te baze je revizija utvrđena Zakonom o muzejima, koji obvezuje muzeje, galerije i zbirke da svakih pet godina dostavljaju Ministarstvu broj i stanje muzejskih predmeta, stupanj njihove obrađenosti i mjere zaštite.
Vijeće je informirano i o početku provedbe Projekta Vlade Republike Hrvatske i Centralne banke Vijeća Europe o istraživanju, obnovi i revitalizaciji baštine "Ilok-Vukovar-Vučedol", kojim se otpočelo srpnja 2005.g., kao i o zaključcima 1.sjednice međudržavnoga Povjerenstva za povrat kulturnih dobara RH i SiCG, održane od 17.-20.listopada 2005.g. u Ministarstvu kulture, koji se odnose na povrat muzejske građe.
Stručna skupina predstavnika Muzejskog dokumentacijskog centra i Vijeća sustava muzeja imenovana od Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osnivanje Muzeja Marka Pola u Korčuli, informirala je o radu na izradbi idejne arhitektonske i muzeološke koncepcije postava toga Muzeja. Vijeće je informirano i o početku rada Radne skupine za izradu prijedloga muzeološke koncepcije Muzeja Domovinskog rata.
Vijeće je informirano da je na Poziv Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2006.g. za muzejsko-galerijsku djelatnost prijavljeno više od 1.000 programa, čija je obrada pri kraju. Planiran je početak rada na prijedlogu ocjenjivanja za financiranje istih koje obavlja Hrvatsko muzejsko vijeće u drugoj polovici studenoga 2005.g.
Vijeće je raspravilo i prijedloge programa stalnog postava Muzeja Nikole Tesle u Smiljanu, izvješća Stručnih povjerenstava Vijeća za stalne muzejske postave koje financira Ministarstvo kulture - Muzej Đakovštine, Đakovo, Gradski muzej u Novalji, Memorijalni muzej Jasenovac, Muzej u Skradinu i dr. te razmatralo prijedlog za osnivanje Muzeja Grada Pregrada, kao i prijedloge za otkupe muzejske građe.

21. sjednica, 16. prosinca 2005.

Hrvatsko muzejsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo izvješća i preporuke sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 17. studenoga 2005. godine, te sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa  održanog 13. prosinca 2005. godine.
Članovi Hrvatskog muzejskog vijeća upoznali su se sa programima pristiglim na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu, te je predloženo da Vijeće započe s razmatranjem i ocjenjivanjem programa u siječnju (od 16. – 20. siječnja) 2006. godine.
Održane su prezentacije muzeološke koncepcije stalnog postava  Gradskog muzeja Požega i koncepcije novoga stalnog postava tavanskog prostora Muzeja Nikole Tesle u Smiljanu. Obje koncepcije su pozitivno ocijenjene.
Temeljem pristigle dokumentacije Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako Zavičajni muzej Slatina zadovoljava uvjete iz članka 17. Zakona o muzejima te prema postupku za osnivanje muzeja osnivač, Grad Slatina, treba donijeti Odluku o osnivanju. Prihvaćeno je izvješće Stručnog povjerenstva za praćenje procesa osnivanja Muzeja grada Skradina te je konstatirano da postoje uvjeti za osnivanje muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo radi utvrđivanja uvjeta za osnivanje muzeja na otoku Mljetu i razmotrilo dopis gospođe Tuge Tarle o osnivanju Muzej iseljeništva – projekt SIGMa, te je istaknulo kako je Vijeće uvijek podržavalo i pozdravljalo inicijative za osnivanje muzeja, ali se Hrvatsko muzejsko vijeće, kao savjetodavno tijelo Ministarstva kulture, ne bavi realizacijom ideje nego predlagatelji projekta koordiniraju i realiziraju takve ideje.
Maja Velicogna Novoselec, restaurator savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, predložena je za ispitivača za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci za zvanje muzejskog tehničara.
Za člana Povjerenstva za informatizaciju Ministarstva kulture je predložena Vesna Dakić, dipl.ing., viši kustos, Tehnički muzej.
U Stručno povjerenstvo za praćenje procesa osnutka Galerije „Ante Kaštelančić“ u Podstrani umjesto člana  Povjerenstva Hrvoja Koržineka, imenovana je Jelena Rubić, Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku.
Grad Novalja je dostavio dokumentaciju o muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji i popis građe koji bi bio u fundusu muzeja grada Novalje na temelju koje je Hrvatsko muzejsko vijeće zatražilo da Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja posjeti Novalju radi utvrđivanja navedenih uvjeta i o tome izvijesti Hrvatsko muzejsko vijeće.
Od JU NP Krka je zatražena dodatna dokumentacija kako bi Vijeće moglo dati mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje arheološke, etnografske, kulturno-povijesne i prirodoslovne zbirke unutar JU NP Krka.

Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedlog Umjetničke galerije Dubrovnik o otkupu radova naših umjetnika izloženih na ovogodišnjem 51. biennalu u Veneciji.
Podržani su zahtjevi za prenamjenu sredstava Gradskog muzeja Bjelovar i Gradskog muzeja Vukovar.
Podržan je zahtjev Hrvatskog povijesnog muzeja za dodatnim  financijskim sredstvima za izložbu „Drugi svjetski rat zabilježen fotografskom i filmskom kamerom“. 
S obzirom na medijsku polemiku oko izmiještanja Džamonjina reljefa, Hrvatsko muzejsko vijeće je istaknulo kako se temeljem dopisa ravnateljice JU Spomen - područja Jasenovac Nataše Jovičić, koji je razmatran na 19. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održanoj 13. rujna 2005. godine, složilo s prijedlogom da se navedeni reljef privremeno pohrani u Gliptoteci HAZU u Zagrebu, uz obvezu ravnateljice da zatraži suglasnost autora. Hrvatsko muzejsko vijeće ostaje pri izrečenom mišljenju.