Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica


 
Sažetak Zapisnik 13. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća


Sjednica je održana u četvrtak, 20. lipnja 2024. godine u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 10.00 sati i putem platforme Teams.
Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu
 • dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nazočio je putem platforme Teams
 • iz Muzejskoga dokumentacijskog centra: Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice, muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša savjetnica Službe za muzejsku djelatnost
 • po točki 2.: mr. sc. Toni Glučina, ravnatelj Arheološkog muzeja Narona
 • po točki 3.: dr. sc. Martina Šašić Kljajo, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta napredovanja u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa i muzejskog savjetnika i Jelena Balog, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višeg kustosa pedagoga, muzejskog savjetnika pedagoga, muzejskog savjetnika dokumentarista, višeg preparatora/restauratora tehničara i višeg muzejskog tehničara
 • dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb je opravdano izostala
 • Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti nije nazočno zbog podnijete ostavke na članstvo u Vijeću
 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Arheološki muzej Narona: Predstavljanje Muzeološke koncepcije stalnog postava Lapidarij Arheološkog muzeja Narona
 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2024. godine
 4. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zamolba za očitovanje na zaključak 10. sjednice HMV-a o napredovanju u viša zvanja u muzejskoj struci koji se odnosi na djelatnike Muzeja
 5. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zahtjev za odobrenje preseljenja/povrata muzejske građe u novoobnovljenu muzejsku lokaciju Demetrova 1
 6. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka: Posudba muzejske građe za izlaganje u dvorcu Nova Kraljevica
 7. Očitovanje na podnesak Muzeja prekinutih veza na Zapisnik 8. sjednice HMV-a od 24. listopada 2023. vezano za Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
 8. Očitovanje na podnesak Muzeja čokolade na Zapisnik 8. sjednice HMV-a od 24. listopada 2023. vezano za Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade
 9. Samostan benediktinki svete Margarite, Pag: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja „Muzej Samostana sv. Margarite“
 10. Razno
 
 
Predsjednik je na samom početku utvrdio da postoje svi uvjeti za održavanje sjednice Vijeća i valjano odlučivanje.
Na temelju naknadno pristiglih materijala iz Muzeja grada Iloka, predsjednik je predložio dopunu Dnevnog reda točkom: Muzej grada Iloka; Izvještaj o šteti nastaloj tijekom olujnog nevremena u Muzeju grada Iloka
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen s dopunom, pa Dnevni red ima 11 točaka:
 • Točka 10. Muzej grada Iloka: Izvještaj o šteti nastaloj tijekom olujnog nevremena u Muzeju grada Iloka
 • Točka 11. Razno
 
Ad. 2. Arheološki muzej Narona: Predstavljanje Muzeološke koncepcije stalnog postava Lapidarij Arheološkog muzeja Narona
Arheološki muzej Narona uputio je Vijeću Molbu za odobrenje „Muzeološke koncepcije stalnog postava“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
Ravnatelj Muzeja je, uz prateći vizualni materijal, predstavio idejnu muzeološku koncepciju novog prostora muzeja, organizaciju prostora i kretanje, tematsku koncepciju postava te planove za pokretanje izrade projekta likovnog postava zajedno s muzeografskim i multimedijalnim pomagalima u svrhu predstavljanja naronitanske arheološke građe koja će biti izložena. 
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izlaganja ravnatelja, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predstavljenu Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava - Lapidarij Arheološkog muzeja Narona. Nastavno na odredbu navedenog članka, Vijeće upućuje Arheološki muzej Narona da po izradi Glavne muzeološke koncepcije istu dostavi na konačno mišljenje.
 
Ad. 3. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u travnju 2024. godine
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci, održanih 25. travnja, 5. i 6. lipnja  2024. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava - dr. sc. Martine Šašić Kljajo i Jelene Balog, Vijeće je razmotrilo prijedloge povjerenstava  na temu napredovanja u viša zvanja te očitovanja kandidata koji nisu predloženi za napredovanje u više zvanje u 2023. godini.
Na temelju navedenog, Vijeće je donijelo zaključak da se od 42 kandidata koji su se prijavili na proljetni rok 2024. za napredovanje u viša muzejska zvanja predloži 36 kandidata. Od četiri (4) zaprimljena očitovanja kandidata koji nisu predloženi za napredovanje u jesenskom roku 2023. godine Vijeće, na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva, predlaže jednog kandidata za napredovanje.
Ad. 4. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zamolba za očitovanje na zaključak 10. sjednice HMV-a o napredovanju u viša zvanja u muzejskoj struci koji se odnosi na djelatnike Muzeja
Vijeće je zaprimilo dopis ravnateljice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja od 13. ožujka 2024. godine s molbom da se ponovno razmotre Zamolbe za napredovanje dvoje djelatnika Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.  
S obzirom na to da muzejska ustanova nije stranka u postupku stjecanja viših zvanja u muzejskoj struci nego pojedini kandidat te s obzirom na pravno regulirano postupanje u okviru postupka rješavanja zahtjeva za napredovanje u muzejskoj struci, Vijeće se po pitanju napredovanja navedenih kandidata očitavalo kako stoji u Zaključku točke 3. Dnevnog reda Zapisnika 13. sjednice Vijeća.
 
Ad. 5. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka: Posudba građe za izlaganje u dvorcu Nova Kraljevica
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja dostavio je Zamolbu za prethodno mišljenje za posudbu muzejske građe Muzeja, za izlaganje u prostoru dvorca Nova Kraljevica u sklopu projekta „Mali muzej brodogradnje i ribarstva Kraljevica“. Zamolbi je priložen popis muzejske građe i Rješenje Konzervatorskog odjela u Rijeci kojim se navedena posudba odobrava na rok od tri godine.
S obzirom na to da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na temelju čega i na koji rok se namjerava provesti predmetna posudba s Gradom Kraljevicom, kao ni priroda projekta „Mali muzej brodogradnje i ribarstva Kraljevica“, Vijeće upućuje Muzej na dopunu dokumentacije kako bi, u skladu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, NN 114/22, NN 36/24), moglo donijeti mišljenje o predmetnoj posudbi.
 
Ad. 5. Hrvatski prirodoslovni muzej: Zahtjev za odobrenje preseljenja/povrata muzejske građe u novoobnovljenu muzejsku lokaciju Demetrova 1
Hrvatski prirodoslovni muzej je uputio Vijeću Zahtjev za odobrenje preseljenja/povrata muzejske građe u novoobnovljenu muzejsku lokaciju Demetrova 1 s lokacije čuvaonice fundusa Muzeja na adresi Novi Petruševec 6. Zamolba sadržava kratko obrazloženje statusa uporabne dozvole novouređene zgrade Muzeja na adresi Demeterova 1 te status poslova povrata dijela fundusa. Zamolbi je priloženo Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode s pozitivnim odobrenjem za prijenos dijela muzejske građe fundusa Muzeja koji je izdan na tri godine; popis muzejske građe za prijenos i Ponuda osiguranja.
Nastavno na dostavljeni Zahtjev i Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Vijeće upućuje Hrvatski prirodoslovni muzej na dopunu istog dostavom muzeološke koncepcije stalnog postava, radi valjanog donošenja mišljenja o zahtjevu premještaja dijela muzejske građe fundusa muzeja radi izlaganja u stalnom postavu.
 
Ad. 7. Očitovanje na zaključak 8. sjednice HMV-a od 24. listopada 2024. po temi Zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Glavnog tajništva uputilo je zamolbu za očitovanje Upravi za arhive, knjižnice i muzeje nastavno na zaprimljeni dopis Odvjetničkog društva Barbić&Partneri, opunomoćenika MBR kolektiva d.o.o. Navedeni dopis je odgovor podnositelja zahtjeva na zaprimljeni poziv Ministarstva kulture i medija od 5. 1. 2024. godine KLASA: UP/I611-05/23-01/0136 na očitovanje na Zapisnik Hrvatskog muzejskog vijeća od 24. listopada 2023. po temi Zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza.
Podnositelj zahtjeva ostaje pri svom Zahtjevu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza čemu prilaže detaljno obrazloženje s dokazima za pozitivno rješavanje istog.
Na temelju zaprimljenog, Vijeće uvažava priloženo obrazloženje podnositelja zahtjeva te predlaže osnivanje novog Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za osnivanje Muzeja prekinutih veza u svrhu ponovljenog terenskog izvida i revalorizacije zahtjeva MBR-a d.o.o. te donošenja mišljenja.
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za predloženo osnivanje Muzeja prekinutih veza, u skladu s važećim propisima, Vijeće imenuje Stručno povjerenstvo te ga upućuje na ponovni pregled zaprimljene dokumentacije i terenski izvid o čemu će imenovano povjerenstvo pisano sastaviti Izviješće i iznijeti ga Vijeću.
 
Ad. 8. Očitovanje na zaključak 8. sjednice HMV-a od 24. listopada 2024. po temi Zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade
Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Glavnog tajništva uputilo je zamolbu za očitovanje Upravi za arhive, knjižnice i muzeje nastavno na zaprimljeni dopis Odvjetničkog ureda Danijel Kardum, opunomoćenika društva Svijet čokolade d.o.o. Navedeni dopis je odgovor podnositelja zahtjeva na zaprimljeni poziv Ministarstva kulture i medija od 11. 1. 2024. godine KLASA: UP/I 611-05/23-01/0132 na očitovanje na Zapisnik Hrvatskog muzejskog vijeća od 24. listopada 2023. po temi Zahtjeva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade
Podnositelj zahtjeva ostaje pri svom Zahtjevu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade čemu prilaže obrazloženje s dokazima za pozitivno rješavanje istog.
Na temelju zaprimljenog, Vijeće uvažava priloženo obrazloženje podnositelja zahtjeva te predlaže osnivanje novog Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje uvjeta za osnivanje Muzeja čokolade u svrhu ponovljenog terenskog izvida i revalorizacije zahtjeva te donošenja mišljenja.
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za predloženo osnivanje Muzeja čokolade, u skladu važećim zakonodavnim propisima, Vijeće imenuje Stručno povjerenstvo te ga upućuje na ponovni pregled zaprimljene dokumentacije i terenski izvid o čemu će imenovano povjerenstvo pisano sastaviti Izviješće i iznijeti ga Vijeću.
 
Ad. 9. Samostan benediktinki svete Margarite, Pag: Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje muzeja „Muzej Samostana sv. Margarite“
Samostan benediktinki svete Margarite uputio je 9. lipnja 2024. godine Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja, kao zasebne ustrojstvene jedinice u sastavu te vjerske zajednice.
Zahtjevu s opisom prostora u kojem će se obavljati muzejska djelatnost, navedenim planiranim izvorima financiranja za rad i osiguranje rada te navedenim načinom organizacije rada stručnih djelatnika priloženi su slikovni popis građe, registrirane kao kulturno dobro, s osnovnim podatcima o veličini, materijalu, dataciji i drugim referentnim podatcima; tlocrtni prikaz prostora za izlaganje/stalnog postava i fotografije uređenog prostora za izlaganje.
Na temelju dostavljene zamolbe za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzeja, Vijeće imenuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Samostana sv. Margarite te ga upućuje na pregled zaprimljene dokumentacije i terenski izvid o čemu će imenovano povjerenstvo pisano sastaviti Izviješće i iznijeti ga Vijeću.
 
Ad. 10. Muzej grada Iloka: Muzej grada Iloka; Izvještaj o šteti nastaloj tijekom olujnog nevremena u Muzeju grada Iloka
Muzej grada Iloka dostavio je Vijeću Izvještaj o šteti nastaloj tijekom olujnog vremena u Muzeju. Uz suglasnost svih članova, na prijedlog predsjednika Vijeća, navedeni Izvještaj uvršten je kao 10. točka Dnevnog reda.
Slijedom dostavljenog Izvještaja, Vijeće je primilo na znanje podatke o šteti i izrazilo žaljenje zbog opetovanih oštećenja na zagradi Muzeja uslijed vremenskih neprilika kao i sigurnosti, ne prihvatljivih i nepropisnih uvjeta za smještaj muzejske građe i dokumentacije. U cilju pomoći oko postizanja standarda u obavljanju muzejske djelatnosti u Muzeju, primjerenog i stručnog postupanja u vezi zaštite građe i dokumentacije uslijed nastalih okolnosti, Vijeće predlaže pokretanje izvanrednog matičnog nadzora u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra. Također, Vijeće predlaže i upućivanje djelatnika nadležnog konzervatorskog odjela radi ishođenja mjera i smjernica vezano uz rješavanje nastalih šteta na zgradi Muzeja.
 
Ad. 11. Razno
 1. Vijeće je primilo na znanje Izviješće o provedenoj matičnoj djelatnosti u Muzeju grada Crikvenice koje je proveo Muzej moderne i suvremen umjetnosti, kao matičnog muzeja 2. razine. Zaključak Izvješća je pozitivan uz preporuke vezane uz poslove obrade građe i vođenja računalne integrirane baze podataka kao neophodnih za provedbu svakodnevne muzejske djelatnosti. U tom smislu, zaključeno je da je nužno ulaganje u infrastrukturu i zapošljavanje, s obzirom na to da u muzeju djeluju samo dvije stručne djelatnice.
 

 
Sažetak Zapisnika 12. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u ponedjeljak, 12. ožujka 2024. godine u Velikoj dvorani Ministarstva kulture i medija s početkom u 10.30 sati.

Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Dubravka Đurić Nemec, posebna savjetnica ministrice; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica i Nora Kulić, stručna suradnica, obje iz  Službe za muzejsku djelatnost
 • po točki 2.: Ivo Pejaković, ravnatelj muzejske ustanove Spomen područje Jasenovac
 • po točki 3.: dr. sc. Marina Bagarić i Koraljka Vlajo, muzejske savjetnice iz Muzeja za umjetnost i obrt
 • po točki 4.: dr. sc. Martina Šašić Kljajo, predsjednica Stručnog Povjerenstva za ocjenjivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 • Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti je opravdano izostao.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Provedba preporuka upućenih od strane Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) vezanih uz evaluaciju administrativnih, pravnih i muzeoloških okvira djelovanja Javne Ustanove Spomen područja Jasenovac
 3. Muzej za umjetnost i obrt: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava, predstavljanje
 4. Zahtjev za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja, izvanredni rok
 5. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje Dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Provedba preporuka upućenih od strane Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) vezanih uz evaluaciju administrativnih, pravnih i muzeoloških okvira djelovanja Javne Ustanove Spomen područja Jasenovac
Hrvatsko muzejsko vijeće je zaprimilo Preporuke Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) upućene Vladi RH. Budući da je većina preporuka u nadležnosti Ministarstva kulture i medija, kao i zbog složene upravljačke strukture Javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Vijeću su upućene na razmatranje Preporuke koje se odnose na evaluaciju muzeoloških okvira djelovanja ove muzejske ustanove, odnosno one točke Preporuka koje ulaze u domenu Hrvatskog muzejskog vijeća kao savjetodavnog tijela Ministarstva kulture i medija RH te su u okviru mehanizma Sustava muzeja RH.
Predsjednik Vijeća, Darko Komšo je uvodno istaknuo ulogu i zadaće Vijeća kojemu je, postojećim zakonodavnim okvirom, omogućeno formiranje operativnih tijela, stručnih povjerenstava i radnih skupina za potrebne evaluacije i mehanizama kontrole provedbe Preporuka.
Predsjednik Vijeća je dao riječ zatim gđi. Dubravki Đurić Nemec koja je obrazložila rad i djelovanje IHRA-e, Preporuke i Hrvatski akcijski plan provođenja Preporuka.
Matea Brstilo Rešetar, predsjednica UV JUSP Jasenovac se obratila Vijeću kratkim izlaganjem s prezentacijom Hrvatskog akcijskog plana i dinamikom provođenja istog. Prezentacija je uključivala i idejni koncept implementacije preporuka dizajnera Damira Gamulina i Antuna Sevšeka, arhitektonsko-dizajnerskog dvojca koji je do sada radio na nekoliko uspješnih komemorativno-memorijalnih rješenja muzejsko-interpretacijskih postava.
Vijeću se obratio i ravnatelj muzejske ustanove Spomen područje Jasenovac, g. Ivo Pejaković koji je potvrdio potrebitost dodatnih aktivnosti u osuvremenjivanju muzejskog postava, a osobito vanjskog prostora ustanove kao i nužnost implementacije suvremenih raspoloživih muzeoloških i muzeografskih pomagala u kontekstualizaciji i razradi narativa teme kojom se ova ustanova bavi.
Nakon svih izlaganja otvorena je rasprava te je Hrvatsko muzejsko vijeće, unutar svojih ovlasti, a za potrebe implementacije Preporuka, imenovalo je Povjerenstvo za provedbu evaluacije muzeološkog djelovanja JUSP Jasenovac
Izviješće ovoga Povjerenstva treba obuhvatiti evaluaciju svih resursa ove muzejske ustanove: zbirki, čuvaonica, izložbenog prostora, stalnog postava; zatim evaluaciju edukativnog, izložbenog i nakladničkog djelovanja; ritam aktivnosti istraživanja, komunikacijskih aktivnosti s javnošću, dinamika i sadržaj objava na mrežnim stranicama i društvenim mrežama te analizirati mogućnost pokretanja aktivnosti za izradu anketa s ciljanom publikom u svrhu evaluacije postojećeg i izrade novog stalnog postava, a u skladu s preporukama IHRA-e.
 
Vijeće predlaže da se istodobno, sukladno Preporukama, provede nadzor nad zakonitošću rada radi provjere sukladnosti internih akata Javne ustanove sa zakonom, sukladno članku 9. Zakona o Spomen-području Jasenovac, a za potrebe izrade evaluacije stanja.
 
Ad. 3. Muzej za umjetnost i obrt: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja za umjetnost i obrt, predstavljanje
Muzej za umjetnost i obrt uputio je Vijeću Molbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja za umjetnosti obrt“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
Molbi je priloženo:
 • Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava autorskog tima sa suradnicima, svi stručni djelatnici iz Muzeja
 • Plan rada i razvitka Muzeja za umjetnost i obrt (2024. - 2028.)
 • dvije recenzije: dr. sc. Irena Kraševac, znanstvena savjetnica, Institut za povijest umjetnosti i doc. dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu
Zbog opravdanog izostanka ravnatelja ustanove Sanjina Mihelića, Idejnu muzeološku koncepciju je predstavila dr. sc. Marina Bagarić. Uz nju je bila prisutna muzejska savjetnica dr. sc. Koraljka Vlajo kao voditeljica Tima autorica Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava.
Autorice idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja za umjetnost i obrt su: dr.sc. Marina Bagarić, voditeljica Zbirke arhitekture, Zbirke keramike i Zbirke oslikane i pozlaćene kože (zamjenica voditeljice Tima); dr.sc. Vanja Brdar Mustapić, voditeljica Zbirke namještaja i Zbirke varia; Jasmina Fučkan, voditeljica Zbirki kiparstva i bjelokosti; Dunja Nekić, voditeljica Zbirke starije fotografije i dr.sc. Koraljka Vlajo, voditeljica Zbirki grafičkog i produkt dizajna (voditeljica Tima).
M. Bagarić je na početku svojeg izlaganja koje su pratile dvije prezentacije dala pregled aktivnosti vezanih uz konstrukcijsku sanaciju zgrade Muzeja. Dala je uvid u postojeće stanje prostora za stalni postav te projekciju budućeg rasporeda vanjskih i unutarnjih prostora Muzeja. Predstavljen je opsežan broj aktivnosti koje su prethodile razradi dokumenta Idejne muzeološke koncepcije kojom je osmišljen novi kronološko-tematski stalni postav, s razrađenim glavnim i specifičnim ciljevima koji se žele u postavu realizirati te uvid u raspodjelu i koncepciju postava muzejskih izložaka u skladu s novim tematskim cjelinama i interpretacijskim razinama.
Nakon izlaganja, održan je razgovor članova Vijeća i predstavnica Muzeja za umjetnost i obrt te samostalna rasprava članova Vijeća.
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izlaganja, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predloženu „Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Muzeja za umjetnost i obrt“.
 
Ad. 4. Zahtjev za stjecanje višeg stručnog muzejskog zvanja, izvanredni rok
Na temelju Zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja, održanog 8. ožujka 2024. godine za provedbu ocjenjivanja Zahtjeva za stjecanje višeg muzejskog zvanja jednog kandidata u izvanrednom roku  te usmenog izlaganja predsjednice Stručnog povjerenstva, Vijeće je uzelo u obzir mišljenje i prijedlog zaključka Stručnog povjerenstva o predmetnoj zamolbi rješavanoj u izvanrednom roku te donijelo zaključak u skladu s člankom 33. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), kojim se ne predlaže napredovanje u više zvanje.
 
Ad. 5. Razno
Vijeće se kratko osvrnulo na Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  i ukazalo na razliku u odnosu na dosadašnju razradu radnih mjesta za poslove muzejskih tehničara. Uočeno je da nije napravljena razlika u koeficijentima između radnih mjesta muzejski tehničar i viši muzejski tehničar.
 


Sažetak Zapisnika 11. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održana u petak, 16. veljače 2024. godine putem platforme Teams


Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti; Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega; Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Muzejski dokumentacijski centar: Obavijest o isteku mandatnog roka Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 3. Muzejski dokumentacijski centar, Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita: Prijedlog liste ispitivača pojedinih predmeta stručnih ispita u muzejskoj struci
 4. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta kaptol Gradci (tumul 14)
 5. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.)
 6. Zavičajni muzej grada Visa: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava, predstavljanje i odobrenje
 7. Razno
  
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu pod točkom Razno:
7.A. Muzeji Ivana Meštrovića, Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Atelijera Meštrović, Mletačka 8, Zagreb.
 
Ad. 2. Prijedlog članova Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
U skladu s odredbama članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlogu sastava Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci s obzirom na to da je potrebno imenovati Povjerenstvo za novi četverogodišnji mandat. Nakon provedene rasprave o izboru predsjednika/ce i članova navedenog Povjerenstva te njihovih zamjenika donesen je zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju odredbi članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019) predlaže ministrici sljedeće stručnjake:

Za predsjednicu
 • mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb
Za zamjenicu predsjednice
 • dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Za članove Povjerenstva
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
 • Markita Franulić, Tehnički muzej Nikole Tesle, Zagreb
 • Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 • Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Za zamjenike članova Povjerenstva
 • Katarina Bušić, Etnografski muzej, Zagreb
 • Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Denis Detling, Muzej Slavonije, Osijek
 • Tomislav Jelić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
  
Ad. 3. Prijedlog liste ispitivača, njihovih zamjenika i mentora za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 
U skladu s odredbama članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o prijedlogu sastava Liste ispitivača Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci s obzirom na to da je potrebno imenovati ispitivače i njihove zamjenike kao i mentore za novo mandatno razdoblje.
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju odredbi članka 18. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019), predlaže ministrici sljedeće stručnjake za Listu ispitivača, njihovih zamjenika i mentora:
I. Na Listu ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete u postupku stjecanja stručnih muzejskih zvanja, a na temelju prijedloga Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, predlažu se:
Za Opći dio (Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara):
1.         mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
2.         Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
3.         Melita Holetić, dipl. iur., Ministarstvo kulture i medija, Zagreb
 
Za Posebni dio za pojedine predmete kao slijedi:
Osnove muzeologije:
1.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
2.         dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
3.         dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Osnove muzeografije:
1.         Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
3.         Jasminka Babić, Galerija umjetnina Split, Split
4.         Andreja Smetko, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Etika muzejske struke:
1.         dr. sc. Goranka Horjan, Dvor Trakošćan, Lepoglava
2.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb
3.         dr. sc. Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
4.         Mirela Hutinec, Muzej vučedolske kulture, Vukovar
Osnove muzejske dokumentacije:
1.         Katarina Zenzerović, Arheološki muzej Istre, Pula
2.         Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
3.         Tea Rihtar Jurić, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
4.         Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Osnove muzejske pedagogije:
1.         Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         dr. sc. Renata Brezinščak, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
3.         Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
4.         Jesenka Ricl, Muzej Slavonije, Osijek
Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare:
1.         Damir Doračić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
2.         Đeni Gobić - Bravar, Arheološki muzej Istre, Pula
3.         Jasminka Podgorski, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Suvremene metode zaštite i preparacije za prirodoslovnu struku - za preparatore u prirodoslovnim muzejima:
1.         dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         mr. sc. Nediljko Ževrnja, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split
3.         Milvana Arko Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
 
II.        Za Listu mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnih muzejskih zvanja, iz pojedinih područja, predlažu se:
Povijest umjetnosti
1.         dr. sc. Davorin Vujčić, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
2.         Lada Bošnjak Velagić, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
3.         Vesna Meštrić, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
4.         dr. sc. Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
5.         Sabina Salamon, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
6.         dr. sc. Petra Vugrinec, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
7.         dr. sc. Ljerka Dulibić, Strossmayerova galerija starih majstora, HAZU, Zagreb
Primijenjena umjetnost
1.         Maja Arčabić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
2.         dr. sc. Arijana Koprčina, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
3.         mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb
 Povijest
1.         mr. sc. Goran Arčabić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
2.         Margita Cvijetinović, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
3.         Vlatka Filipčić Maligec, Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
4.         Andreja Smetko, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
5.         Spomenka Težak, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
6.         dr. sc. Vlatko Čakširan, Gradski muzej Sisak, Sisak
Etnologija
1.         dr. sc. Zvjezdana Antoš, Etnografski muzej, Zagreb
2.         dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Zagreb
3.         dr. sc. Silvio Braica, Etnografski muzej Split, Split
4.         Mirjana Margetić, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria, Pazin
5.         Jasmina Jurković Petras, Gradski muzej Virovitica, Virovitica
6.         Maja Žebčević Matić, Gradski muzej Požega, Požega
7.         Barbara Margaretić, Etnografski muzej - Dubrovački muzeji, Dubrovnik
Arheologija
1.         dr. sc. Tatjana Bradara, Arheološki muzej Istre, Pula
2.         Maja Krznarić Škrivanko, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
3.         dr. sc. Nikolina Uroda, Muzej hrvatskih arheoloških spomenik - Split, Split
4.         Boris Mašić, Muzej grada Zagreba, Zagreb
5.         dr. sc. Maja Petrinec, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split
6.         dr. sc. Ivan Radman-Livaja, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
7.         dr. sc. Jakov Vučić, Arheološki muzej Zadar, Zadar
Mineraloško-petrografska struka
1.         mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         Damir Lacković, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Geološko-paleontološka struka
1.         Katarina Krizmanić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         mr. sc. Nediljka Prlj Šimić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
3.         Tamara Đerek, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Biološka struka
1.         dr. sc. Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
2.         Sanja Vidović, Muzej Slavonije, Osijek
3.         Milvana Arko Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka
Tehnička struka
1.         Krešimir Bašić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         mr. sc. Nikša Mendeš, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
4.         Ksenija Katalinić, Muzej Slavonije, Osijek
 Muzeologija
1.         dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
2.         dr. sc. Darko Babić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
3.         dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Muzejska dokumentacija:
1.         Markita Franulić, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb  
2.         Aleksandra Vlatković, Etnografski muzej, Zagreb
2.         Jelena Balog Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
3.         Borut Kružić, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka        
4.         dr. sc. Ana Solter, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
5.         Diana Zrilić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Muzejska pedagogija:
1.         Katarina Ivanišin Kardum, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
2.         Liljana Velkovski, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
3.         Jesenka Ricl, Muzej Slavonije, Zagreb
 
Ad. 4. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta kaptol Gradci (tumul 14)
Gradski muzej Požega uputio je Vijeću  zahtjev s obrazloženjem za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Kaptol Gradci (tumul 14). Zahtjevu je priložen popis nalaza s fotografijama.
Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. članka 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19, NN) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni arheološki nalazi i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Gradskom muzeju Požega.
 
Ad. 5. Gradski muzej Požega: Zahtjev za suglasnost na trajno zbrinjavanje pokretnih arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.)
Gradski muzej Požega uputio je Vijeću zahtjev s obrazloženjem za mišljenje o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Čečavac - Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila Akranđela (revizijska istraživanja 2018., 2019., 2020., 2021.). Zahtjevu je priložen popis nalaza s fotografijama.
Na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu sa stavkom 2. članka 9. te člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 91/19, NN) i člankom 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Vijeće daje pozitivno mišljenje na zahtjev da se navedeni arheološki nalazi i pripadajuća dokumentacija trajno pohrane u Gradskom muzeju Požega.
 
Ad. 6. Zavičajni muzej Grada Visa: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava, predstavljanje i odobrenje
Zavičajni muzej Grada Visa uputio je Vijeću molbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Zavičajnog muzeja Grada Visa“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
D. Radić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Visa, predstavio je muzeološku koncepciji stalnog postava Muzeja. Dao je uvid u postojeće stanje prostora za stalni postav, viške spomeničke sadržaje i teme koje se planiraju predstaviti kroz muzejski postav, ciljeve koji se žele postići predloženom koncepcijom stalnog postava te uvid u raspodjelu i oblikovanje prostora u skladu s novim tematskim cjelinama i interpretacijskim razinama.
U ovoj točki sudjelovao je i suautor Idejne muzeološke koncepcije g. G. Mladineo te recenzenti dr. sc. Ž. Miklošević i dr. sc. I. Borzić koji su se uključili s kratkim osvrtom na dokument koncepcije.
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izlaganja, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predloženu „Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Zavičajnog muzeja Grada Visa“.
 
Ad. 7. Razno
 1. Muzeji Ivana Meštrovića: Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava Atelijera Meštrović, Mletačka 8, Zagreb
Muzeji Ivana Meštrovića su uputili Vijeću Zamolbu za odobrenje „Idejne muzeološke koncepcije stalnog postava Atelijera Meštrović“, u skladu s člankom 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23).
Ravnateljica Muzeja, gđa Sandra Grčić Budimir je održala izlaganje o predloženoj Idejnoj muzeološkoj koncepciji stalnog postava Muzeja. Predstavila je postojeće stanje prostora za stalni postav, ciljeve koji se žele postići predloženom koncepcijom stalnog postava te raspodjelu prostora u skladu s novim tematskim cjelinama kao i nove načine interpretacije muzejske građe i imena Ivana Meštrovića. Predstavila je i novi vizualni identitet Muzeja koji će biti vidljiv i u prostoru Atelijera kao i na svim promidžbenim i drugim tiskanim materijalima Muzeja. 
Na temelju dostavljene dokumentacije, pozitivnih recenzija i izloženog, a u skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 1503/23), Vijeće daje pozitivo mišljenje na predloženu Idejnu muzeološku koncepciju stalnog postava Atelijera Meštrović Muzeja Ivana Meštrovića na adresi Mletačka 8 u Zagrebu.
 
 


Sažetak Zapisnik 10. sjednice Hrvatskoga muzejskog vijeća održane u utorak, 19. prosinca 2023. godine putem platforme Teams te 8. i 9. veljače 2024. godine elektroničkim putem.Prisutni:
 • članovi Hrvatskoga muzejskog vijeća (u daljnjem tekstu Vijeće): Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predsjednik Vijeća; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega
 • Iz Muzejskoga dokumentacijskog centra Maja Kocijan, ravnateljica
 • iz Ministarstva kulture i medija: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje; iz Službe za muzejsku djelatnost: mr. sc. Rašeljka Bilić Boras, viša stručna savjetnica; Katarina Brkljačić Netopil, viša stručna savjetnica; dr. sc. Petra Batelja Majić, stručna savjetnica; Nora Kulić, stručna suradnica
 • Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja i mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu su opravdano izostale.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i  muzejske dokumentacije
 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 7. Razno
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja: Zahtjev za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe  muzejske dokumentacije
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka uputio je Vijeću zamolbu za prethodno mišljenje o premještaju muzejske građe i muzejske dokumentacije. Razlog tomu je potreba iseljenja iz Guvernerove palače, zgrade u kojoj je smješten Muzej, na kojoj započinju radovi energetske obnove, na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (NPOO.C6.R1-13.01).
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljenog obrazloženja i pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Rijeci, a u skaldu s člankom 11. Zakona o muzejima (NN 61/18,  daje pozitivno mišljenje za premještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u prostor na adresi adresi Zametska 74, Rijeka u vlasništvu Ri Petrol d.o.o. te prostor u Rijeci na adresi Žabica 7 u vlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske.
 
Ad. 3. Muzej za umjetnost i obrt: Zahtjev za mišljenje o otpisu muzejskih predmeta
Muzej za umjetnost i obrt uputio je zamolbu za mišljenje za otpis predmeta iz Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja, a koji su predmet pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju pokretnina Dane Reichsmann iz Zagreba, Slavujevac 12, oduzetih 1941.  
MUO je uputio, na temelju Mišljenja Stručnog vijeća od 3. 11. 2023. godine zahtjev za mišljenje o otpisu dijela predmeta ostavštine gđe Reichsmann, točnije o 25 pojedinačnih predmeta zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja.
Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju dostavljene dokumentacije, a u skladu s člankom 29. Pravilnika o  sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), daje pozitivno mišljenje o otpisu 25 pojedinačnih predmeta iz Zbirke metala i Zbirke keramike Muzeja za umjetnost i obrt, zavedenih pod 12 inventarnih brojeva Inventarne knjige muzejskih predmeta Muzeja. Vijeće upućuje Muzej za umjetnost i obrt da na temelju ovog mišljenja zatraži od Ministarstva kulture i medija prethodnu suglasnost te da sukladno članku 29. stavku 4. navedenog Pravilnika, Upravno vijeće Muzeja donese odluku o otpisu, razlozima otpisa i načinu daljnjeg postupanja s otpisanom muzejskom građom.
 
 
Ad. 4. Općina Virje: Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje Muzeja Podravine
 
U svrhu donošenja konačnog mišljenja o zadovoljavanju stručnih i tehničkih uvjeta za predloženo osnivanje Muzeja Podravine, u skladu s člankom 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i Pravilnikom Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23), imenovano Stručno povjerenstvo u sastavu Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica u Gradskom muzeju Požega, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb, i dr. sc. Darko Babić, predstojnik Katedre za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirao je odlazak u Virje u utorak, 7. 11. 2023. godine.
Sastanku su prisustvovali: predstavnici Općine Virje: općinski načelnik, g. Mirko Perok; pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, gđa Kristina Filipović; privremeni ravnatelj Muzeja Podravine, g. Nikola Cik i dr. sc. Robert Čimin, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice kao suradnik na projektu formiranja Muzeja Podravine.
Na temelju dostavljene dokumentacije i Izvješća Stručnog povjerenstva, Hrvatsko muzejsko vijeće, na temelju članka 18. Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22) i Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske (NN. 150/23) mišljenja je da postoje svi stručni i tehnički uvjeti za osnivanje Muzeja Podravine. Prema značenju i vrijednosti muzejske građe te teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti navedeni Muzej nema odgovarajuću građu za muzej regionalne razine, ali ima građu za razinu lokalnog muzeja.
Vijeće upućuje Muzej na pridržavanje odredbi Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23) kojima se propisuje prostor, oprema i sredstva za rad muzeja te stručni muzejski djelatnici.
Vijeće upućuje osnivača na stručnu suradnju s Muzejskim dokumentacijskim centrom pri radu na popisu i obradi građe, odnosno njenoj inventarizaciji te preventivnoj zaštiti građe s planom konzerviranja i restauriranja ugroženih predmeta u skladu s postojećim zakonodavnim propisima koji se odnose na obavljanje muzejske djelatnosti.
Vijeće također upućuje Općinu Virje da na temelju ovog mišljenja, a u skladu sa zakonskim odredbama,  zatraži od Ministarstva kulture i medija izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje navedenog muzeja.
 
Ad. 5. Hrvatski muzej naivne umjetnosti: Izrada nove Muzeološke koncepcije stalnog postava
Hrvatski muzej naivne umjetnosti uputio je Hrvatskom muzejskom vijeću obavijest o potrebi izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a, u odnosu na onu odobrenu na 14. sjednici od 10. prosinca 2020. godine. Razlog tomu je provedba konstruktivne obnove objekta - Kuće Lovrenčić, u koju se useljava Muzej, a koja je ukazala na nužne izmjene prostornih rješenja koje utječu na odobrenu Muzeološku koncepciju. S tim u vezi, ravnateljica Jovičić izvještava Vijeće da je u cilju izrade novog scenarija i potom Izvedbenog projekta stalnog postava imenovala novi autorski tim za izradu nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a u sastavu: Nataša Jovičić, ravnateljica HMNU-a; Mateja Fabijanić, kustosica i vanjska suradnica dr. sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke slikarstva Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dostavljenu informaciju i obrazloženje ravnateljice Muzeja o razlozima izrade nove Muzeološke koncepcije stalnog postava HMNU-a uslijed promjena prostornih rješenja nastalih tijekom konstruktivne obnove. Vijeće upućuje ravnateljicu da, po izradi nove Muzeološke koncepcije stalnog postava, istu dostavi i prezentira Vijeću na odobrenje, u skladu s člankom 17.  Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/23).
 
 
Ad. 6. Izvješća povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za rok u listopadu 2023. godine
 
Na temelju zapisnika sastanaka dvaju stručnih povjerenstava za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci održanih 6. i 30. studenoga 2023. i 18. 1. 2024. godine te usmenih izvještaja predsjednica stručnih povjerenstava - dr. sc. Martine Šašić Kljajo i Jelene Balog, Vijeće je razmotrilo prijedloge povjerenstava te mišljenja pravne službe Ministarstva.  
U skladu s člankom 33. Pravilnika o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19), Vijeće je donijelo mišljenja da se od 42 prijavljene osobe za stjecanje viših stručnih zvanja predloži za napredovanje 37 prijavljenih.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos dokumentarist unaprijedi Filip Sunđi, Hrvatski školski muzej.
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos pedagog unaprijede sljedeće kandidatkinje:
1.         Kristina Pavlović, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
2.         Petra Šoltić, Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Augusta Augustinčića
3.         Iris Marinović, Muzeji Ivana Meštrovića
4.         Anastazija Petrović, Etnografski muzej, Zagreb
5.         Lucija Sekula, Narodni muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši muzejski tehničar unaprijede sljedeći kandidati:
1.         Toni Radetić, Umjetnička galerija Dubrovnik
2.         Ivan Sokola, Gradski muzej Vinkovci
3.         Tihomir Jurčec, Muzej Mimara

Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s više od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. Dubravka Stančec, Muzej grada Zagreba
 2. Katarina Marić, Povijesni i pomorski muzej Istre
 3. Iskra Baćani, Gradski muzej Sisak
 4. Sandra Kandučar Trojan, Muzej za umjetnost i obrt
Vijeće predlaže da se u zvanje muzejski savjetnik s manje od 10 godina u zvanju višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
 1. dr.sc. Tanja Kocković Zaborski, Etnografski muzej
 2. Zorana Jurić Šabić, Muzeji Ivana Meštrovića
 3. dr. sc. Anita Rapan Papeša, Gradski muzej Vinkovci
 4. Toni Brajković, Muzej grada Šibenika
 5. Leila Topić, Muzej suvremene umjetnosti
 6. Timka Alihodžić, Arheološki muzej Zadar
Vijeće predlaže da se u zvanje viši kustos unaprijede sljedeći kandidati:
1.         dr. sc. Magdalena Getaldić, Gliptoteka HAZU
2.         Zrinka Marković, Muzejski dokumentacijski centar
3.         Sanja Budić Leto, Muzej triljskog kraja
4.         Martina Vargek, Hrvatski športski muzej
5.         Martinela Mužić, Lošinjski muzej
6.         Krešimir Juraga, Muzej Mimara
7.         Matea Martinović, Prirodoslovni muzej Dubrovnik
8.         Marijan Sutlović, Hrvatski športski muzej
9.         Jelena Boras, Muzej Đakovštine
10.       Rosanka Savić-Mitrović, Gradski muzej Vukovar
11.       Antonija Ravenšćak, Gradski muzej Bjelovar
12.       Zvonimir Drvar, Tehnički muzej Nikola Tesla
13.       Silvija Limani, Muzej Brdovec
14.       Renata Devetak Roca, Gradski muzej Vukovar
15.       Toni Roca, Gradski muzej Vukovar
16.       Marko Kevo, Muzej grada Iloka
17.       Petra Blažević , Hrvatski pomorski muzej Split
18.       Sonja Švec Španjol, samostalni umjetnički djelatnik
 
Ad. 7. Razno
 
Članovi Vijeća su uputili primjedbu na korisničke postavke online sustava prijave programa putem kojeg se prijavljuju programi za financiranje i dostavljaju izvješća.
Na temelju izlaganja predsjednica stručnih povjerenstva za viša zvanja u muzejskoj struci, Vijeće je sugeriralo poboljšanja i redefiniranje odredbi u Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19) vezano uz uvjete i kriterije napredovanja za pojedina zvanja u muzejskoj struci.