Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2021. godinu (pregled sa stanjem 30.7.2021.)

 

 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je 9 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 330.776,00 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, a u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture za financiranje uvršteno je 5 programa u ukupnom iznosu od 150.180,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- izradu dokumentacije,
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izvođenje radova (fumigacija, restauracija, konzervacija).