Muzejsko-galerijska djelatnost (pregled sa stanjem 16.4.2021.)Muzejsko-galerijska djelatnost  .pdf (pregled sa stanjem 16.4.2021.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu u muzejskoj programskoj djelatnosti pristiglo je ukupno 486 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 24.013.761,03 kn.
Nakon pregleda prijava za financiranje je odobreno 209 programa u iznosu od 4.198.800,00 kn.
 
Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Hrvatsko muzejsko vijeće.
 
Prijavljeni programi muzejske djelatnosti za 2021. godinu razmatrani su i vrednovani prema propisima:
  • Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)
  • Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
  • Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa Hrvatskog muzejskog vijeća
Nisu vrednovani programi s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja, programe koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća, programe Noći muzeja pojedinog muzeja; programi ustanova koji nemaju iskazan financijski paritet osnivača u realizaciji prijavljenog programa.
 
Slijedom uputa iz Smjernica za neke izložbene programe pojedinih ustanova predložen je kumulativni iznos za realizaciju programa na godišnjoj razini što će omogućiti prilagodbu okolnostima organizacije izložbenih projekata i slobodu u planiranju realizacije istih tijekom 2021. godine.
 
Pored navedenih zakonodavnih propisa i Smjernica o vrednovanju programa Hrvatsko muzejsko vijeće je prilikom vrednovanja pristiglih prijava dodatno vodilo računa o novim okolnostima rada javnih ustanova u kulturi uzrokovanih pandemijom koronavirusa te oštećenjima na muzejskim zgradama uzrokovanima zagrebačkim i petrinjskim potresom u 2020. godini:
vrednovali su se oni programi koji predviđaju prilagodbu novim okolnostima funkcioniranja javnih ustanova u kulturi uzrokovanih pandemijom koronavirusa, provedbu i dostupnost programa, nove mogućnosti održavanja programa, razmjenu izložbenih programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje te oni programi čija struktura troškovnika osigurava kvalitetno ostvarivanje i realizaciju programa i prepoznaje rad umjetnika i djelatnika u kulturi na slobodnom tržištu rada.