Potpora izdavanju knjiga (pregled sa stanjem 20.1.2021.)


Potpora izdavanju knjiga 2021.  .pdf (pregled sa stanjem 20.1.2021.)
 

Potpora izdavanju knjiga dodjeljuje se u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u 2021. godini koji je bio otvoren od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine. Od 2018. godine nakladnicima se za izdavanje knjiga dodjeljuje potpora prema novom modelu koji se u odnosu na prethodne razlikuje u vrednovanju kompletnog nakladničkog portfelja, odnosno nakladničke prijave u cjelini, a sredstva se ne dodjeljuju za svaku knjigu pojedinačno kao ranijih godina.

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljena je 191 prijava. Nakon formalne provjere te vrednovanja Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu ministrica je donijela odluku o dodjeli potpore izdavanju knjiga 77 nakladnika u ukupnom iznosu od 8.078.000,00 kn.
 
Odobreni iznosi kreću se od 20.000,00 kn do 360.000,00 kn.

Kulturno vijeće i Stručno povjerenstvo proveli su evaluaciju pojedinih prijava prema sljedećim kriterijima:
  • estetska vrijednost djela te relevantnost autora (i drugih suradnika: ilustratora, prevoditelja, urednika, priređivača…) u prijavljenom programu (kvaliteta prijavljenih knjiga, zastupljenost djela suvremenih domaćih autora, izbor kvalitetnih prijevodnih djela (novi prijevodi, naročito djela objavljenih i prevedenih prije više od 20 godina), zastupljenost manje komercijalnih vrsta (poezija, esejistika, knjiga za djecu i mlade, strip i sl.), izbor popularno-znanstvene i znanstvene knjige, naročito društveno-humanističkog područja, kojom se bitno doprinosi hrvatskoj kulturi)
  • profesionalnost prijavitelja/nakladnika (profiliranost izdavačkog programa, tehnička izvedba knjiga, plan promidžbe i realna mogućnost njegove provedbe, ispunjavanje obaveza prema suradnicima (redovita isplata ugovorenih autorskih honorara), kvaliteta dosadašnjeg rada, osiguravanje financiranja iz drugih izvora, urednost u izvršavanju preuzetih obaveza od Ministarstva kulture i medija)
  • ispunjavanje prioriteta javnog poziva (doprinos hrvatskoj kulturi, objavljivanje vrijednih nekomercijalnih djela, popunjavanje praznina na domaćoj kulturnoj sceni)
 
Prema vrijednosnoj ocjeni cjelokupnog projekta koja se temeljila na evaluaciji svakog pojedinačnog prijavljenog naslova predloženo je financiranje pojedinih programa u kategorijama (koje se mogu razlikovati od one u kojoj se nakladnik prijavio) prema sljedećoj tablici:
 
  Grupa A Grupa B Grupa C
Broj naslova iz godišnjeg nakladničkog plana koji se prijavljuje/financira  
1 - 5
 
6 - 15
 
16 - 30
Najmanji iznos koji se može odobriti 20.000,00 kn 80.000,00 kn 150.000,00 kn
Najveći iznos koji se može odobriti 150.000,00 kn 300.000,00 kn 500.000,00 kn
Intenzitet potpore (dio prihvatljivih troškova prijavljenog programa koji se može financirati sredstvima MK – tražena sredstva)  
do 80% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
do 70% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
do 60% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
U ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva koji će se uputiti nakladnicima kojima su sredstva odobrena specificirat će se obaveza koju će odobrenim namjenskim sredstvima biti dužni realizirati do 15. studenoga 2021. godine. Ugovorna obaveza sadržavat će najmanji broj naslova koji su nakladnici dužni objaviti, uz eventualne specifikacije koje se mogu odnositi na pojedine naslove, knjigu za djecu i mlade te konverzije u e-pub format ili audio knjige.

Odobrenim sredstvima od 8.078.000,00 kn u 2021. godini sufinancirat će se objavljivanje najmanje 465 novih naslova od kojih se najmanje 115 odnosi na knjigu za djecu i mlade. Sufinancirat će se izrada 11 audio-knjiga te konverzija 221 objavljenog naslova u e-pub format.

Osim vrednovanja novoprijavljenog programa kao ključnog za dodjelu potpore, posebna se pozornost poklanja ukupnom dosadašnjem radu nakladnika, izvršavanju obaveza i prema eventualnim financijerima, a naročito prema autorima i drugim suradnicima, kvaliteti i odjeku do sada objavljenih naslova kao i dijelu ukupnog godišnjeg nakladničkog programa koji se prijavljuje za financiranje. Ukupnost rada pojedinog nakladnika ne odnosi se samo na kvalitetu produkcije, nego i na promidžbene aktivnosti, odnosno na osmišljavanje i provedbu aktivnosti kojima njihova izdanja dolaze do svojih čitatelja.
 
Razlozi za nefinanciranje pojedinih nakladničkih projekata su:
  • nepridržavanje formalnih uvjeta kao što su nezadovoljavajući status i registracija prijavitelja (fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelji)
  • nepotpuna prijavna dokumentacija
  • prijavitelj se književno-nakladničkom djelatnošću ne bavi profesionalno
  • nisu dostavljeni odgovarajući ugovori s autorima (uvjetovanje objavljivanja ili visine autorskog honorara potporom Ministarstva kulture i medija; načelni predugovori o mogućem objavljivanju; istekla autorska prava i sl.)
  • prijavljeni program ne zadovoljava kvalitetom prijavljenih naslova
  • odobrena potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja za pojedina znanstvena izdanja prijavljena i za financiranje Ministarstvu kulture i medija
  • nakladnici nisu izvršavali preuzete obaveze prema Ministarstvu kulture i medija ili nisu opravdali dosad odobrena sredstva sukladno potpisanim ugovorima (nezadovoljavajuća financijska izvješća)